Suomeksi
Cirkulär
13/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av bestämmelserna om förtroendemän och rekommendation om arbetsbefrielse för huvudförtroendemän

Som bilaga sänds för kännedom tjänste- och arbetskollektivavtalet om ändring av bestämmelserna om förtroendemän i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2003–2004 och rekommendationen om arbetsbefrielse för huvudförtroendemän.

Följande anvisningar har utarbetats tillsammans med huvudavtalsorganisationernas representanter.

Syftet har varit att se över den tidigare rekommendationen om arbetsbefrielse för huvudförtroendemän, som gavs i början av 1990-talet. Avsikten har också varit att förena rekommendationen med bestämmelserna om förtroendemän i AKTA kap. VII § 8 och göra dem klarare. Tillämpningsdirektivet till § 8 har slopats genom att en del av innehållet i direktivet flyttats till avtalstexten och en del till den nya rekommendationen.

Rekommendationens utgångspunkt, att huvudförtroendemannen ges i genomsnitt en arbetsdag per vecka befrielse från sina arbetsuppgifter per 160 anställda som han eller hon representerar, bibehålls i avtalet. Det är fråga om en genomsnittsrekommendation som man kan avvika från om de lokala förhållandena ger anledning till någon annan gemensam bedömning.

De ändringar som nu gjorts förutsätter inga omedelbara åtgärder av kommunerna och samkommunerna i fråga om gällande tidsanvändningsavtal för huvudförtroendemän och förtroendemän.

Den nya rekommendationen och de nya bestämmelserna beaktas bland annat då det sker väsentliga förändringar i de faktorer som påverkar tidsåtgången för en huvudförtroendeman eller förtroendeman, eller då det är nödvändigt att förhandla om arbetsbefrielse för nya förtroendemän och huvudförtroendemän eller om minskning av undervisningsskyldigheten eller faktureringsprinciperna för lärare som blir förtroendemän.

I rekommendationen har man nu gjort en tydligare åtskillnad än tidigare mellan en huvudförtroendemans regelbundna tidsanvändning för skötseln av normala förtroendemannauppgifter och tillfällig tidsanvändning. En tillfällig befrielse kan komma i fråga av sådana särskilda skäl som kräver mycket tid av huvudförtroendemannen och som inte har beaktats i den re-gelbundna arbetsbefrielsen, t.ex. då ett nytt lönesystem införs eller en stor omorganisering av serviceproduktionen är aktuell.

Samtidigt som de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av huvudförtroendemannens regelbundna arbetsbefrielse har kompletterats, har också motsvarande kompletteringar gjorts i § 3 mom. 3 som gäller förtroendemännens antal och arbetsfördelning. Ändringarna förutsätter inga omedelbara åtgärder i fråga om gällande avtal om förtroendemännens antal och arbetsfördelning.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri


Förhandlingschef                            Heikki Saipio

BILAGA
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av bestämmelserna om förtroendemän i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2003–2004 och rekommendation om arbetsbefrielse för huvudförtroendemän​