Suomeksi
Cirkulär
9/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetshälsa i kommunsektorn; Strategi för och rekommendation om främjande av arbetshälsan och förändringshantering

1. Bakgrund och mål för strategin och rekommendationen

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter har som mål att främja en samordnad helhetsutveckling av resultat och arbetslivskvalitet i kommunerna och samkommunerna. Särskilt angeläget är det att främja arbetshälsan och arbetsplatsernas och medarbetarnas beredskap att hantera förändringar.

För kommunsektorn har godkänts en strategi för och rekommendation om främjande av arbetshälsan och förändringshantering. Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation godkände rekommendationen vid sitt möte den 29 januari. Även kommunsektorns huvudavtalsorganisationer godkände rekommendationen i sina beslutande organ. Genom denna nya rekommendation upphävs det rekommendationsavtal om företagshälsovård som undertecknades 21.11.1990 och rekommendationen om verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan.

Förberedelserna för strategin och rekommendationen inleddes på basis av det uppdrag som avtalades i de förhandlingar 31.1.2000 som gällde resultaten, arbetslivskvaliteten och andra samarbetsfrågor inom den kommunala serviceproduktionen. Uppdraget gällde revidering av det tidigare uppsagda rekommendationsavtalet om företagshälsovården.

Den kommunala personalens företagshälsovård är numera ordnad enligt den nya företagshälsovårdslagstiftningen, som trädde i kraft år 2002. Den nya rekommendationen kompletterar lagstiftningen genom att ta fram den strategiska personalledningens synvinkel på främjandet av arbetshälsan.

Syftet är att utveckla personalens arbetshälsa och servicens resultat parallellt. Dokumentet består av en strategidel och av rekommendationer som gäller främjande av arbetshälsan och förändringshantering. I strategidelen finns delvis liknande anvisningar som delegationen gav i sitt ställningstagande 25.4.2001 om utveckling av strategiskt ledarskap i kommunerna och samkommunerna (KA:s cirkulär 16/2001). I dokumentet har man även kunnat tillämpa de principer för förändringshantering i arbetslivet som baserar sig på det arbete vilket utfördes av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma arbetsgrupp. Arbetsgruppen tillsattes i enlighet med det inkomstpolitiska avtalet 2001 -2002.

2. Serviceproduktionsstrategi och personalstrategi

En personalstrategi där man definierar de långsiktiga målen för allt personalarbete rekommenderas som stöd för den strategiska ledningen i kommunen eller samkommunen. Personalstrategin bör formuleras utgående från kommunens serviceproduktionsstrategi. I samband med strategiarbetet bör man tillsammans med grannkommunerna utreda hur servicebehoven ändras under de kommande 10 åren och hur servicen ska anordnas. Det är ändamålsenligt att använda den bifogade rekommendationen som arbetsredskap när personalstrategin görs upp och verkställs.

3. Riksomfattande utvecklingsnätverk i kommunsektorn

I § 7 i förhandlingsprotokollet för strategin och rekommendationen om arbetshälsan i kommunsektorn hänvisar man till parternas gemensamma nätverk som utvecklar det kommunala arbetslivet och resultaten inom serviceproduktionen med hjälp av forskning. Nätverken sköts av Kommunala arbetsmarknadsverket. Dessa öppna nätverk för kommunerna och samkommunerna är följande:

1) KVALITET-nätverket inrättades år 1995. Det består av ca 30 utvecklare och forskare som specialiserat sig på arbetslivet. Nätet leds av forskaren Risto Nakari från centralen för arbetslivsforskning vid Tammerfors universitet. Cirka 40 kommuner och samkommuner har tillsvidare genomgått forskningsstödd utveckling inom KVALITET-nätverket. Nätverkets uppgiftsområde har breddats till att också omfatta utvecklingsprojekt som gäller strategisk ledning av personalresurser och arbetshälsan. Kommuner och samkommuner har kunnat få bidrag för sina utvecklingsprojekt från bl.a. Arbetarskyddsfonden och det nationella programmet för utvecklande av arbetslivet TYKE och arbetsministeriets forsknings- och åtgärdsprogram Att orka i arbetet.

2) KARTUKE-programmet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring resultatutvärdering av kommunal service. Det grundades med finansiering av det nationella produktivitetsprogrammet och Arbetarskyddscentralen år 2001. Nätverkets forskningsandel finansieras av Arbetarskyddsfonden. Syftet är att sprida resultatinformation till kommunerna och samkommunerna och att utveckla goda metoder och modeller för resultatutvärdering. Målet är att också utveckla utvärderingen av resultaten inom den kommunala servicen till ett redskap för ledning och organisationslärande genom dialog mellan forskning och praktik. Det finns 60 kommuner och samkommuner inom resultatnätverket och forskningsnätverket.

3) Nätverket HENSTRA grundar sig på de undersökningar som gjordes 1994 - 2000 vid Kommunala arbetsmarknadsverket om förutsättningarna för strategisk ledning av personalresurser på kommunfältet. Forskningsprojektet finansierades delvis av Arbetarskyddsfonden. Utgående från undersökningen har man vid Kommunala arbetsmarknadsverket utarbetat utvecklings- och utbildningsmaterial för personalledning, publicerat en populärversion av programmet HENSTRA som ingår i forsknings- och utvecklingsprogrammet "Att orka arbeta" och grundat ett utvecklingsforum som omfattar inemot 40 kommuner och samkommuner med syfte att främja god praxis för personalledning och strategisk personalledning.

Kommunerna och samkommunerna kan anhålla om bidrag för utvecklingsprojekt om arbetshälsan och strategisk ledning av personalresurser från riksomfattande utvecklingsprogram vid arbetsministeriet och hos Arbetarskyddsfonden.

4. Verksamhetsmodellen Tessu

I det inkomstpolitiska avtalet avtalades också att centralorganisationerna utarbetar en rekommendation om verksamhetsmodeller för planmässig utveckling av arbetsplatserna. En s.k. Tessu-verksamhetsmodell har gjorts utgående från detta. Modellen är ett hjälpmedel för planering av samverkan och information på arbetsplatsen. Den utgår från normerna och språket inom den privata sektorn, industrin och servicen, men modellen har också en egen Tessu för kommunerna. Verksamhetsmodellen finns på Arbetarskyddscentralens sidor http://www.ttktessu.net.

5. Rekommendationens ikraftträdande

Rekommendationen träder i kraft i den enskilda kommunen eller samkommunen genom ett godkännandebeslut av det behöriga organet. Rekommendationens bilagor finns på KA:s sidor www.kuntatyonantajat.fi (yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen). Rekommendationen utkommer som publikation under våren.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jukka Sädevirta

 

Bilaga

Arbetshälsa i kommunsektorn. Strategi för och rekommendation om främjande av arbetshälsan och förändringshantering