På svenska
Yleiskirje
9/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työhyvinvointi kunta-alalla; strategia ja suositus työhyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten hallinnaksi

1. Strategian ja suosituksen tausta ja tavoitteet

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten tavoitteena on edistää yhteistoiminnallista ja kokonaisvaltaista tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämistä kunnissa ja kuntayhtymissä. Erityisesti tavoitteena on parantaa työhyvinvointia sekä työyhteisöjen ja niiden jäsenten valmiuksia muutosten hallintaan.

Kunta-alalle on hyväksytty strategia ja suositus työhyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten hallinnaksi. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29. tammikuuta. Myös kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet suosituksen päättävissä elimissään. Tällä uudella suosituksella kumotaan 21.11.1990 allekirjoitettu työterveyshuoltoa koskeva suositussopimus ja työkykyä ylläpitävää toimintaa koskeva suositus liitteineen.

Strategian ja suosituksen valmisteluun ryhdyttiin kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta, työelämän laatua ja muita yhteistoiminta-asioita 31.1.2000 koskevassa neuvottelussa sovitun toimeksiannon perusteella, joka koski aiemmin irtisanotun työterveyshuoltoa koskevan suositussopimuksen uudistamista.

Kunnallisen henkilöstön työterveyshuolto on nykyisin järjestetty vuonna 2002 voimaan tulleen uuden työterveyshuoltolainsäädännön mukaan. Uusi suositus täydentää lainsäädäntöä tuomalla strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulman työhyvinvoinnin edistämiseen.

Tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja palvelutoimintojen tuloksellisuuden yhtäaikainen kehittäminen. Asiakirja jakautuu strategiaosuuteen ja suosituksiin työhyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten hallinnaksi. Strategiseen osaan on sisällytetty osaksi samanlaisia ohjeita, joita valtuuskunta on antanut 25.4.2001 hyväksymässään kannanotossa strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä (KT:n yleiskirje 16/2001). Asiakirjassa on voitu soveltaa myös työelämän muutoksen hallintaa koskevia periaatteita, jotka perustuvat vuosiksi 2001-2002 solmitussa tulopoliittisessa sopimuksessa asetetun työmarkkina-keskusjärjestöjen yhteisen työryhmän työhön.

2. Palvelutuotantostrategia ja henkilöstöstrategia

Kunnan ja kuntayhtymän strategisen johtamisen tueksi on suositeltavaa laatia henkilöstöstrategia, jossa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet kaikelle henkilöstötyölle. Henkilöstöstrategia tulee tehdä kunnan palvelutuotantostrategian pohjalta. Strategiatyön yhteydessä tulisi yhdessä naapurikuntien kesken selvittää, miten palvelutarpeet tulevien 10 vuoden aikana muuttuvat ja miten palvelut aiotaan järjestää. Tämä yleiskirjeen liitteenä olevaa suositusta on tarkoituksenmukaista käyttää työvälineenä henkilöstöstrategiaa laadittaessa ja toteuttaessa.

3. Valtakunnalliset kehittämisverkostot kunta-alalla

Työhyvinvointia kunta-alalla koskevan strategian ja suosituksen neuvottelupöytäkirjan 7 §:ssä viitataan osapuolten yhteisiin, Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa toimiviin kunnallista työelämää ja palvelutuotannon tuloksellisuutta tutkimuksen avulla kehittäviin verkostoihin. Näitä kunnille ja kuntayhtymille avoimia verkostoja ovat seuraavat:

1) LAATU-verkosto perustettiin vuonna 1995. Sen muodostavat noin 30 kunta-alalle erikoistunutta työelämän kehittäjää ja tutkijaa. Verkostoa johtaa tutkija Risto Nakari Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta. LAATU-verkosto on suorittanut tutkimusavusteista kehittämistä tähän mennessä noin 40 kunnassa ja kuntayhtymässä. Verkoston tehtäväalue on laajentunut henkilöstövoimavaran strategista johtamista ja työhyvinvointia koskeviin kehittämishankkeisiin. Kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet saada kehittämishankkeisiin avustusta Työsuojelurahastolta, Kansalliselta työelämän kehittämisohjelmalta TYKE:ltä ja työministeriön Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelmalta.

2) KARTUKE-verkosto on kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämisverkosto. Se perustettiin Kansallisen tuottavuusohjelman ja Työturvallisuuskeskuksen rahoitustuilla vuonna 2001. Verkoston tutkimusosuutta rahoittaa Työsuojelurahasto. Verkoston tavoitteena on levittää tuloksellisuustietoa kuntiin ja kuntayhtymiin ja kehittää hyviä tuloksellisuusarvioinnin menetelmiä ja malleja. Tavoitteena on myös kehittää kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointia johtamisen ja organisaatio-oppimisen välineeksi tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun avulla. Tuloksellisuusverkostossa ja tutkimusverkostossa toimii 60 kuntayksikköä.

3) HENSTRA-verkosto perustuu Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa vuosina 19942000 Työsuojelurahaston rahoitusavustuksella suoritettuun tutkimukseen henkilöstövoimavarojen strategisen johtamisen edellytyksistä kuntakentässä. Tutkimuksen pohjalta Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa on valmisteltu henkilöstöjohtamisen kehittämis- ja koulutusaineistoa, julkaistu Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelmaan sisältyen HENSTRA-tutkimuksen kansanpainos sekä perustettu lähes 40 kuntaa ja kuntayhtymää käsittävä kehittämisfoorumi, jossa edistetään hyviä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja strategista henkilöstöjohtamista.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on mahdollisuus anoa kehittämisavustuksia työhyvinvoinnin ja henkilöstövoimavarojen strategisen johtamisen kehittämishankkeisiin työministeriön yhteydessä toimivilta valtakunnallisista kehittämisohjelmilta sekä Työsuojelurahastolta.

4. Tessu-toimintamalli

Tulopoliittisessa sopimuksessa sovittiin myös, että keskusjärjestöt laativat suosituksen toimintamalleista työyhteisöjen suunnitelmalliseksi kehittämiseksi. Tältä pohjalta on valmistunut ns. Tessu-toimintamalli, joka on työyhteisön yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan suunnittelun apuväline. Kyseinen toimintamalli on laadittu yksityisten sektoreiden, teollisuuden ja palvelujen normiston ja kielen perustalle, mutta mallista toteutetaan kunnille oma Kunta-Tessu.

5. Suosituksen voimaantulo

Kunnassa ja kuntayhtymässä suositus tulee voimaan asianomaisen toimielimen hyväksymispäätöksellä. Suosituksen liitteet löytyvät KT:n sivuilta. Suosituksesta ilmestyy julkaisu kevään aikana.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta

LIITE

1. Työhyvinvointi kunta-alalla. Strategia ja suositus työhyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten hallinnaksi