Suomeksi
Cirkulär
8/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen trädde i kraft 1.1.2003 (bilaga). Förmånens belopp och barntillägg har reviderats. Likaså har § 2 i avtalet reviderats så att när en tjänsteinnehavare eller arbetstagare utnyttjar sin lagfästa rätt till familjeledighet betraktas anställningen som fortlöpande.

I förhandlingarna kunde man varken inom privata sektorn eller inom kommunsektorn nå enighet om huruvida parterna i ett registrerat partnerskap skall jämställas med makar vid fastställande av förmånstagare.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av den förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

För att förmånstagarna skall kunna bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarens grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågor också då kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagaren.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkommunerna att fästa uppmärksamhet vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Jukka Sädevirta

Bilaga

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit