Suomeksi
Cirkulär
31/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

APL-indexförhöjningar år 2004

Social- och hälsovårdsministeriet har utgående från ändringarna i löne- och prisnivån fastställt APL-indextalen för nästa år. Det löneindextal som avses i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare uppgår för år 2004 till 2151 (arbetspension för personer under 65 år), medan det indextal som avses i andra meningen i nämnda lagrum är 2028 (arbetspension för personer över 65 år).

De gamla pensionerna höjs därför 1.1.2004 med 2,3 % för personer under 65 år och med 1,3% för personer över 65 år.

Syftet med indexbidningen är att trygga de långsiktiga socialskyddsförmånernas reella värde.

Om en pensionstagare tidigare meddelat att hans pension justeras enligt pensionsstadgans gamla ordalydelse, justeras pensionen i sinom tid på ett sätt som motsvarar de allmänna lönejusteringarna enligt det kommunala tjänstekollektivavtalet eller motsvarande kommunala arbetskollektivavtal.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                 Jouni Ekuri

Utredningschef                               Margareta Heiskanen