Suomeksi
Cirkulär
29/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistik i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna undertecknade 13.11.2002 ett avtal om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007. Löneutvecklingsavtalet med tillämpningsdirektiv skickades för kännedom i cirkulär 1/2003. Tjänste- och arbetskollektivavtalen som trädde i kraft inom kommunsektorn 1.3.2003 beskrivs i cirkulär 20/2002.

Lönestatistik

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare omfattas inte av avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2004. I lönesättningen i läkaravtalet har dock de övre gränserna slopats och i samband med det kom man överens om att Kommunala arbetsmarknadsverket fr.o.m. år 2003 publicerar statistik som anger de genomsnittliga grundlönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil.

Som bilaga sänds för kännedom de genomsnittliga grundlönerna inom läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2002. Detta är den färskaste statistiken (Statistikcentralens kommunala personregister) och den finns också på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor www.kuntatyonantajat.fi. Eftersom uppgifterna är från oktober 2002 saknas de avtalsenliga förhöjningar som gjorts efter denna tidpunkt. De kommunala arbetsgivarna behöver inte sammanställa motsvarande statistik över sin personal.

Sedan oktober 2002 har alla som omfattas av läkaravtalet fr.o.m. 1.3.2003 fått en allmän förhöjning av sina grundlöner på minst 2 %. Från och med samma tidpunkt har en lokal justeringspott på minst 0,8 % använts för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna.

Om lönestatistiken används som jämförelsematerial vid de lokala lönebesluten bör de ovan nämnda förhöjningarna och den lönesättning som gäller beaktas.

De som omfattas av läkaravtalet har följande lokala justeringspott 1.3.2004. Justeringspotten är 0,5 % av lönesumman för avtalsområdet och används för förhöjningar av grundlönerna och/eller för individuella tillägg. Läkaravtalet har alltså inte någon lokal justeringspott som betalas 1.12.2003 såsom t.ex. AKTA.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Ulla-Riitta Parikka

Bilaga  De genomsnittliga grundlönerna inom LÄKTA och decilindelningen i oktober 2002