Suomeksi
Cirkulär
25/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av den timavlönade personalens lönesystem i kommunsektorn 1.12.2003

Lönejusteringar

På grundval av avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 genomförs de första lönejusteringarna för den kommunala timavlönade personalen 1.12.2003 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar därefter.

Inom tillämpningsområdet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) används en lokal justeringspott, som fr.o.m. 1.12.2003 är minst 0,8 % av lönesumman inom avtalsområdet. Potten räknas ut på summan av de tillsvidareanställdas medeltiminkomst (dvs. den aritmetiskt genomsnittliga timinkomsten, se § 19 punkt 6 i TIM-AKA).

Användningen av justeringspotten

Justeringspotterna används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. Den lokala justeringspotten bör i synnerhet användas för grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B där korrigeringsbehovet har konstaterats vara störst. Prestationslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs med i medeltal 0,8 %. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackorden (bilaga 4 delackordlönesättningen, TIM-AKA) höjs med 0,8 %. Lönenivån, de fasta delarna och koefficienterna för omräkning i pengar är då följande:

Inkomstmål

Nivå I 12,43-15,40 €/tim.
Nivå II 11,14-13,75 €/tim.
Nivå III 10,69-12,53 €/tim.
Nivå IV 10,22-11,94 €/tim.
Nivå V 9,49-11,07 €/tim.
Nivå VI 8,67-10,10 €/tim.

Fasta delar

Nivå I 8,08-10,01 €/tim.
Nivå II 7,24-  8,94 €/tim.
Nivå III 6,95-  8,14 €/tim.
Nivå IV 6,64-  7,77 €/tim.
Nivå V 6,16-  7,20 €/tim.
Nivå VI 5,63-  6,56 €/tim.

Koefficienter för omräkning i pengar

Nivå I 0,0725-0,0898 €/tim.
Nivå II 0,0650-0,0814 €/tim.
Nivå III 0,0623-0,0731 €/tim.
Nivå IV 0,0597-0,0697 €/tim.
Nivå V 0,0553-0,0645 €/tim.
Nivå VI 0,0506-0,0589 €/min.

Förhandlingsförfarande

Förhandlingar om användningen av den lokala justeringsmånen bör i enlighet med § 14 i det kommunala huvudavtalet föras med representanter för respektive huvudavtalsorganisationer. Vid dessa förhandlingar bör man i mån av möjlighet sträva efter enighet. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren om hur justeringspotterna används.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                     Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi