Suomeksi
Cirkulär
5/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Val av samarbetspersonalen inom arbetarskyddet och iakttagande av arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet

Samarbetspersonalen inom arbetarskyddet har efter valet i slutet av år 2001 inlett sin verksamhetsperiod 2002–2005. Arbetet kommer under den nya perioden att kännetecknas av viktiga lagändringar inom området. Lagen om företagshälsovård trädde i kraft vid ingången av detta år och i slutet av fjolåret blev ett betänkande färdigt som gällde den nya lagen om skydd i arbetet. Utgångspunkten i bägge lagarna är verksamhet som bygger på planering, prognosticering och samarbete. Den mentala arbetshälsan och säkerheten i arbetet har fått ökat utrymme.

Arbetarskydds- och arbetsmiljöarbetet är en av byggstenarna när det gäller god personalledning. Bättre arbetshälsa bland personalen ger bättre resultat, och därför är det nödvändigt med ett intensivt samarbete mellan arbetarskyddspersonalen och personalförvaltningen. Detta kommer till uttryck som projekt för arbetslivsutveckling i många kommunsammanhang.

Arbetarskyddscentralen för i enlighet med lagen register över samarbetspersonalen inom arbetarskyddet. Enligt anvisningar av Arbetarskyddscentralens kommungrupp den 14 maj 2001 skall arbetarskyddschefen meddela registerföraren valresultatet sedan han eller hon fått vetskap om det. Registerföraren ger sedan uppgifterna vidare till arbetarskyddsmyndigheterna. Även ändringar under valperioden bör anmälas till registret.

Det lönar sig även annars att göra en anmälan till registret, för på basis av adressuppgifterna i anmälningen skickas bl.a. information om utbildning inom arbetarskyddssektorn, tidningarna Työyhteisöviesti och Työ-Terveys-Turvallisuus och dessutom separata meddelanden som skickas till de olika branscherna.

Enligt de anmälningar som Arbetarskyddscentralen fått har man i många kommuner och samkommuner valt flera arbetarskyddsfullmäktige än vad som överenskommits i arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet för den kommunala sektorn. Det är skäl att komma ihåg att fullmäktigena representerar alla personalgrupper inom sitt verksamhetsområde på överenskommet sätt. Enligt § 14 i avtalet kan en kommungrupp ge tillstånd till arrangemang som avviker från avtalet om arbetarskyddssamarbete, ifall avvikelsen inte är lagstridig.

Paragraf 6 i arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet för den kommunala sektorn gäller valet av arbetarskyddsfullmäktige och vicefullmäktige. Enligt den skall två arbetarskyddsfullmäktige jämte två vicefullmäktige väljas i kommunen. Den ena av fullmäktigena representerar den personal som är i arbetstagarställning, den andra personalen i funktionärsställning. Lokalt kan man komma överens om att välja ytterligare en fullmäktig att representera personalen i arbetstagarställning. Arrangemang som avviker från avtalet kan således inte vidtas lokalt annat än för den ovan nämnda andra fullmäktigen som representerar arbetstagarna.

Inte ens genom avtal med centralorganisationer kan man komma överens om att låta bli att välja representant för funktionärerna, eftersom dessa med stöd av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden har rätt till en egen fullmäktig. Det förhåller sig däremot annorlunda om det inte finns någon kandidat och sedan inte heller någon fullmäktig för denna fullmäktiguppgift och platsen blir obesatt under valperioden helt enkelt för att de som är i funktionärsställning inte utnyttjar sin rätt.

Vi ber de kommuner och samkommuner som utan tillstånd har gått in för avvikande arrangemang av arbetarskyddssamarbetet kontakta Arbetarskyddscentralens ombud för kommunsektorn, tfn (09) 61 62 61.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jukka Sädevirta