Suomeksi
Cirkulär
19/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fördelningen av den pott som enligt § 16 i läkaravtalets underteckningsprotokoll ska användas fr.o.m. 1.1.2003

I § 16 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet 2001–2002 enades parterna om en pott på 0,2 procent av lönesumman som fr.o.m. 1.1.2003 skulle användas för revidering av lönesystemet i enlighet med det som den tillsatta arbetsgruppen kommit fram till. Arbetsgruppen har hittills inte nått sådana resultat att potten skulle kunna användas för de lönereformer som gruppen behandlat. Därmed överförs potten på 0,2 procent av lönesumman för läkaravtalet till att tillämpas lokalt fr.o.m. 1.1.2003. Pengarna kan användas för att rätta till missförhållanden i lönerna, dvs. höja grundlönerna så att de med beaktande av arbetets svårighetsgrad står i rätt förhållande till varandra, och i andra hand helt eller delvis för individuella tillägg.

Parterna rekommenderar att lönejusteringarna för veterinärer i första hand styrs till praktikveterinärernas uppgiftsrelaterade grundlöner, om man inte på lokalplanet anser det vara befogat att använda potten på något annat sätt.

KA har förhandlat med AKAVA-OS och enighet har uppnåtts om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                       Ulla-Riitta Parikka