Suomeksi
Cirkulär
16/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Samarbetsförfarande i regionala projekt

Delegationen för kommunala samarbetsfrågor (KYNK) har behandlat frågan om samarbetsförfarande i samband med regionala projekt och skrivit ett brev där man lyfter fram samarbetsförfarandets betydelse. Brevet tar upp de aktuella bestämmelserna i det allmänna avtalet om samarbetsförfarande och den allmänna anvisning om samarbete vid utvecklingsprojekt i de kommunala serviceorganisationerna som KYNK gav 1997 (KA:s cirkulär 11/1997).

Allmänt om regionalt samarbete

Deltagande i regionalt samarbete och en utökning av samarbetet bygger på nyckelordet ’frivilligt’. Motiveringen till den allt starkare regionaliseringen är i stor utsträckning de kommunalekonomiska realiteterna – man klarar sig inte längre på egen hand. Den normala samhällsutvecklingen i övrigt leder också till en starkare regionalisering. Utgående från eller parallellt med de gamla ekonomiska regionerna uppstår pendelområden över kommungränserna. I dessa områden fungerar det bäst om grannkommunerna samarbetar kring till exempel kollektivtrafiken och annan service. Samarbetet kan ske i form av näringsinriktad regional marknadsföring. En annan möjlighet är att en gemensam tjänsteinnehavare eller arbetstagare anställs för egentlig serviceproduktion i flera kommuner.

När det regionala samarbetet antar mera utvecklade former kan man tala om partnerskap i stället för bara samarbetsparter. Det finns många former för samarbete. En form för kommunöverskridande sådant är organiserat samarbete mellan kommuner, enheter i den statliga regionförvaltningen och olika ideella föreningar.

Regionstödprojektet och AKSESTRA

Inrikesministeriet genomför som bäst ett regionstödprojekt (det s.k. SUTU-projektet) med målet att stödja frivilligt kommunalt samarbete. Inom ramen för projektet tillämpas bland annat lagstiftning som sporrar till samverkan. Åtgärderna i projektet bygger på förslag från kommuner och ekonomiska regioner.

Projektet Aktivt i riktning mot regionala strategier (AKSESTRA), som initierats av Finlands Kommunförbund, är aktionsforsknings- och konsultationsinriktat och samordnas med regionstödprojektet.

Genom lagen om bildande av räddningsområden (1214/2001) som trädde i kraft den 1 januari 2002 har kommunerna förts samman kring anordnandet av räddningsväsendet. Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 6/2002 behandlar den tekniska personalens ställning vid bildandet av räddningsområden.

Parter i samarbetsförfarandet

Enligt § 2 mom. 1 i det allmänna avtalet är samarbetsparterna kommunen och dess personal. Genom en bestämmelse i § 1 har avtalet också utsträckts till att gälla samkommuner. Formen för det regionala samarbetet avgör om parterna är skyldiga att tillämpa samarbetsförfarande enligt det allmänna avtalet eller andra bestämmelser.

Samarbetet kan ordnas så att den nya verksamhetsformen utgör en del av någon kommuns administration. I sådana fall tillämpas det allmänna avtalet som sådant.

Om en ny verksamhet däremot organiseras på något annat sätt och inte inom ramen för en kommun eller samkommun och verksamheten är av privaträttslig karaktär ordnas samarbetsförfarandet enligt lagen om samarbete inom företag.

Frågor som omfattas av samarbetsförfarandet

Enligt § 3 punkt 1 i det allmänna avtalet omfattar samarbetsförfarandet utvecklingsprojekt, anskaffning av maskiner och utrustning och förändringar i serviceverksamheten som väsentligt påverkar personalens ställning. Dessutom gäller det väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna eller arrangemangen kring arbeten och arbetslokaler. Innan ett slutligt beslut fattas i ett ärende som gäller förberedelse för och inledande av regionalt samarbete ska frågan tas till behandling i det representativa samarbetsorganet i de kommuner som deltar i samarbetet. Ärendet ska behandlas så som anges i § 4 i det allmänna avtalet, dvs. kommunen ska förhandla om grunderna för, följderna av och alternativen till den åtgärd som förbereds, åtminstone med de tjänsteinnehavare och arbetstagare som frågan berör eller med deras representanter.

Om det regionala samarbetet inleds i kommunal form tillämpas det allmänna avtalet som sådant.

Information och anlitande av utomstående arbetskraft

I det allmänna avtalets 6 §, som gäller informationsskyldighet, fastställs att arbetsgivaren innan samarbetsförfarandet inleds ska ge personalen eller dess representanter den information som behövs för behandlingen av frågan. Informationsskyldigheten ska fullgöras så att personalens påverkningsmöjligheter tryggas.

Paragraf 7 i det allmänna avtalet tar upp anlitande av utomstående arbetskraft. I paragrafen står att en kommun som planerar att anlita utomstående arbetskraft ska underrätta representanterna för den personalgrupp vars arbetsuppgifter frågan gäller. Det ska då klarläggas hur många utomstående man planerat anlita och för vilka uppgifter och hur lång tid avtalet kommer att gälla.

Samarbetsförfarande vid utvecklingsprojekt

En av det representativa samarbetsorganets uppgifter enligt allmänna avtalet är att följa kommunens utvecklingsarbete och se till att vederbörligt samarbete beaktas i utvecklingen. Samarbetsorganet kan utgöra den styr- och evalueringsgrupp som följer upp och övervakar projektet eller det kan föreslå för kommun- eller samkommunsstyrelsen att man vidtar andra arrangemang för samarbetsförfarande inom projektet. I KYNK:s allmänna anvisningar som bifogas detta cirkulär förklaras närmare hur samarbetet ska ordnas i utvecklingsprojekt.

Om man vid omorganisering blir tvungen att varsla tjänsteinnehavare eller arbetstagare om permittering av administrativa, ekonomiska eller produktionsrelaterade skäl, säga upp anställda eller ombilda heltidsanställningar till deltid, ska ärendet behandlas genom utredningsförfarande enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, i första hand i förhållande till samarbetsförfarandet enligt § 3 punkt 2 i det allmänna avtalet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                      Jukka Sädevirta

Bilaga
KA:s cirkulär 11/1997