Suomeksi
Cirkulär
15/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

APL-indexförhöjningar år 2003

Social- och hälsovårdsministeriet har utgående från ändringarna i löne- och prisnivån fastställt APL-indextalen för nästa år. Det löneindextal som avses i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare uppgår för år 2003 till 2103 (arbetspension för personer under 65 år), medan det indextal som avses i andra meningen i nämnda lagrum är 2002 (arbetspension för personer över 65 år).

De gamla pensionerna höjs därför 1.1.2003 med 2,39 % för personer under 65 år och med 1,73 % för personer över 65 år.

Syftet med indexbidningen är att bevara de långsiktiga socialskyddsförmånernas reella värde.

Om en pensionstagare tidigare meddelat att hans pension justeras enligt pensionsstadgans gamla ordalydelse, justeras pensionen i sinom tid på ett sätt som motsvarar de allmänna lönejusteringarna enligt det kommunala tjänstekollektivavtalet eller motsvarande kommunala arbetskollektivavtal.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör           Jouni Ekuri

Utredningschef                         Margareta Heiskanen