Suomeksi
Cirkulär
7/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för medlemmar av Finlands Maskinbefälsförbund 1.2.2001-31.1.2003

Riksförlikningsmannen gav 23.1.2001 ett medlingsförslag för lösning av arbetskonflikten mellan Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) rf och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) och för tryggandet av arbetsfred mellan ovan nämnda arbetsmarknadsparter.

Kommunala arbetsmarknadsverket och Finlands Maskinbefälsförbund godkände medlingsförslaget 24.1.2001

Medlingsförslagets innehåll

Det godkända medlingsförslaget tryggar för sin del anställningsvillkoren enligt avtalet för tekniska sektorn 2001–2002 (TS-01) för de medlemmar av FMF som omfattas av TS-01. FMF har enligt medlingsförslaget alltjämt inte rätt att förhandla och avtala om tjänste- och arbetskollektivavtal enligt TS-01, det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2001–2002 (AKTA) eller det kommunala huvudavtalet.

Arbets och tjänstevillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund

På de kommunala och samkommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare som är medlemmar av FMF tillämpas anställningsvillkor enligt TS-01 under tiden 1.2.2001–31.1.2003 med de närmare preciseringar som framgår av medlingsförslaget.

FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman förhandlar med arbetsgivaren i syfte att nå enighet om branschpottsanvändningen enligt § 4 i underteckningsprotokollet till TS-01, innan beslutet om användningen fattas.

Behovet av inledande och/eller avslutande arbete enligt 20 § arbetstidslagen för utbyte av information när arbetsskiften avlöser varandra avgörs lokalt. För sådant arbete betalas ersättning enligt TS-01.

Partiell tillämpning av bestämmelserna om förtroendemän

I enlighet med bilaga 1 i medlingsförslaget iakttar Kommunala arbetsmarknadsverket i fråga om FMF:s medlemmar de bestämmelser om förtroendemän i kapitel VII i AKTA som utgör en del av TS-01. Om frågor som gäller tolkning och tillämpning av medlingsförslaget förs förhandlingar mellan FMF:s förtroendeman och den lokala arbetsgivaren.

Iakttagandet av övriga avtal

Kommunala arbetsmarknadsverket iakttar i fråga om FMF:s medlemmar, med vissa undantag som framgår av medlingsförslaget, även avtalet om samarbetsförfarande, arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet, avtalet om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige samt utbildningsavtalet, dock så att de övriga organisationernas utbildningsdagar inte minskas med de utbildningsdagar som används av FMF. Bestämmelserna om lokala överenskommelser om tillämpningen av dessa avtal tillämpas inte på FMF:s medlemmar. FMF har inte rätt att utse en representant till ett organ för samarbetsförfarande som eventuellt har tillsatts. FMF:s representant bör emellertid höras vid ett sådant organs möte, om där behandlas ett ärende som gäller FMF:s medlemmar, oberoende av om ärendet samtidigt även gäller övrig personal. I dessa fall bör FMF:s representant även erhålla vederbörlig möteskallelse.

Arbetsfredsplikt    Mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och FMF råder arbetsfredsplikt enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal under den tid villkoren i medlingsförslaget är i kraft, d.v.s. 1.2.2001–31.1.2003.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADVERKET

Arbetsmarknadsdirektör      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                 Pentti Hakola

BILAGA    Medlingsförslaget (på finska)