På svenska
Yleiskirje
7/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 1.2.2001-31.1.2003

Valtakunnansovittelija antoi 23.1.2001 sovintoehdotuksen Suomen Konepäällystöliitto (SKL) ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) välisen työriidan ratkaisemiseksi ja edellä mainittujen työmarkkinatahojen välisen työrauhan turvaamiseksi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Konepäällystöliitto hyväksyivät 24.1.2001 valtakunnansovittelijan tekemän edellä mainitun sovintoehdotuksen.

Sovintoehdotuksen sisältö

Hyväksytty sovintoehdotus osaltaan turvaa Teknisten sopimuksen 2001-2002 (TS-01) piiriin kuuluville SKL:n jäsenille TS-01:n mukaiset palvelussuhteen ehdot. SKL:lla ei sovintoehdotuksen perusteella ole edelleenkään oikeutta neuvotella ja sopia TS-01:n, kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2001-2002 (KVTES) ja kunnallisen pääsopimuksen mukaisista virka- ja työehtosopimuksista.

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten työ- ja virkaehdot

SKL:n jäseninä oleviin kuntien ja kuntayhtymien työntekijöihin ja viranhaltijoihin sovelletaan TS-01:n mukaisia työ- ja virkaehtoja 1.2.2001-31.1.2003 sovintoehdotuksesta lähemmin ilmenevin tarkennuksin.

SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä TS-01:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisen liittoerän käytöstä.

Työvuorojen vaihtumisen yhteydessä vuorotyössä tietojen vaihtamiseksi mahdollisesti tarvittava, työaikalain 20 §:ssä tarkoitettu aloittamis- ja/tai lopettamistyö todetaan paikallisesti. Tällaisesta työstä suoritetaan TS-01:n edellyttämä korvaus.

Luottamusmiehiä koskevien määräysten osittainen soveltaminen

SKL:n jäseniin noudatetaan TS-01:n osana olevia KVTES:n VII luvun luottamusmiehiä koskevia määräyksiä sovintoehdotuksen liitteen 1 mukaisesti. Sovintoehdotuksen tulkintaa ja soveltamista koskevista kysymyksistä neuvotellaan SKL:n luottamusmiehen ja paikallisen työnantajan kesken.

Muiden sopimusten noudattaminen

Kunnallinen työmarkkinalaitos noudattaa SKL:n jäseniin eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin poikkeuksin myös yhteistoimintamenettelystä tehtyä sopimusta, työsuojelu- ja työympäristösopimusta, työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta tehtyä sopimusta sekä koulutussopimusta kuitenkin siten, ettei SKL:n käyttämillä koulutuspäivillä vähennetä muiden järjestöjen koulutuspäiviä. Mainittujen sopimusten paikallista sopimista koskevia määräyksiä ei sovelleta SKL:n jäseniin. SKL:lla ei ole oikeutta nimetä edustajaa yhteistoimintamenettelyä varten mahdollisesti asetettuun toimielimeen. SKL:n edustajaa pitää kuitenkin kuulla mahdollisen yhteistoimintaelimen kokouksessa silloin, kun käsiteltävä asia koskee SKL:n jäseniä riippumatta siitä, koskeeko asia samalla myös muuta henkilöstöä. SKL:n edustajalle on tällöin myös toimitettava asianomainen kokouskutsu.

Työrauhavelvollisuus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja SKL:n välillä on voimassa työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan eli 1.2.2001-31.1.2003.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

LIITE  Sovintoehdotus