Suomeksi
Cirkulär
34/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utredning av lönenivån inom kommunsektorn

När de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn 2000 ingicks beslöt avtalsparterna att göra en statistisk utredning av lönenivån och anställningsvillkoren inom kommunsektorn jämfört med arbetsmarknaden i allmänhet. Slutrapporten är färdig och tryckt som en publikation (på finska).

Den statistiska utredningen av lönenivån beställdes av Statistikcentralen. Kommunsektorns statistikgrupp har följt den. Statistikgruppen har granskat resultaten av Statistikcentralens utredning och beskrivit och bedömt de övriga anställningsvillkoren.

Stommen i undersökningsmaterialet utgörs av statistiken över lönestrukturen 1998, dvs. de nyaste uppgifterna i det skede då undersökningen påbörjades. Kommunsektorn jämförs med den övriga arbetsmarknaden, dvs. löntagarna inom industrin och servicebranschen inom den privata sektorn samt löntagarna inom staten och kyrkan. Resultaten presenteras huvudsakligen i tabellform efter yrke, utbildning, ålder och sektor.

Bland annat inom kommunsektorns huvudförhandlingsgrupper kommer slutsatser av utredningen och eventuella åtgärder att diskuteras. Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har en gemensam strävan att bevara de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och trygga tillgången till kompetent personal under de kommande åren.

Lönenivåutredningen finns på KA:s webbsidor, adress www.kuntatyonantajat.fi. Huvudresultaten finns på sidorna 29–43 i del I och på sidorna 64–73 och 103–107 i del II.

Slutrapporten kan beställas från Kommunförbundets publikationsförsäljning, beställningsnummer 3-0696, adress PB 200, 00101 Helsingfors. Pris 15 euro.

Det finns också en artikel om resultaten av lönenivåutredningen i tidningen Kuntatyönantaja 6/2001.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör             Jouni Ekuri

Utredningschef                           Margareta Heiskanen