Suomeksi
Cirkulär
28/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönebestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollekstivavtalet införs

De nya lönebestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) har presenterats i bilaga 4 till KA:s cirkulär 30/2000 och i handledningen "Nytt lönesystem för kommunsektorn". Handledningen har bland annat delats ut vid KA:s kurser under hösten och den finns på KA:s webbsidor på adressen www.kuntatyonantajat.fi. Det har framförts önskemål om att Kommunala arbetsmarknadsverket skulle komplettera anvisningarna, särskilt i fråga om uppgiftsbeskrivningarna och arbetsvärderingarna. Dessa frågor, inklusive exempel, tas nu upp i bilagorna till detta cirkulär.

Vi vill påminna om att justeringsmånen 1.3.2002 på 0,5 % i första hand ska användas för de nya lönebestämmelserna. De anställdas löner baserar sig på grundlönen. Därför måste man först få lönerna i de olika lönesättningspunkterna (lönegrupperna) att stå i rätt förhållande till varandra med beaktande av arbetets svårighetsgrad. Det nya systemet införs stegvis med hänsyn till de lokala förutsättningarna. När man uppnått balans i förhållandet mellan grundlönerna i lönegrupperna kan man småningom införa individuella tillägg som baserar sig på arbetsprestationerna. Det kommer antagligen att ta flera år innan de individuella tilläggen används fullt ut i alla personalgrupper. Den lokala justeringsmånen kan också användas för att rätta till andra missförhållanden i lönerna, till exempel för nivåförhöjningar för vissa löneklasser eller justering av löner utanför lönesättningen, om dessa löner är inkorrekta.

Lönesättningarna med de höjda löner som tillämpas fr.o.m. 1.3.2002 skickas i ett senare cirkulär.

Dessa anvisningar och bilagorna har diskuterats med huvudavtalsorganisationerna och vi är eniga om innehållet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Heikki Saipio

BILAGOR
1  Anvisningar för arbetsbeskrivning och arbetsvärdering
2  Exempel på en ifylld blankett för arbetsbeskrivning