Suomeksi
Cirkulär
27/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Gamla pensioner år 2002

Social- och hälsovårdsministeriet har utgående från ändringarna i löne- och prisnivån fastställt APL-indextalen för nästa år. Det löneindextal som avses i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare uppgår för år 2002 till 2054 (arbetspension för personer under 65 år), medan det indextal som avses i andra meningen i nämnda lagrum är 1968 (arbetspension för personer över 65 år).

De gamla pensionerna höjs därför 1.1.2002 med 3,685 % för personer under 65 år och med 2,929% för personer över 65 år.

Om en pensionstagare tidigare meddelat att hans pension justeras enligt pensionsstadgans gamla ordalydelse, justeras pensionen i sinom tid på ett sätt som motsvarar de allmänna lönejusteringarna enligt det kommunala tjänstekollektivavtalet eller motsvarande kommunala arbetskollektivavtal.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör      Jouni Ekuri

Utredningschef                    Margareta Heiskanen