Suomeksi
Cirkulär
24/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunsektorns tävling om goda exempel på verksamhet för bevarande av arbersförmågan, "sanoista tekoihin"

Arbetarskyddscentralens kommungrupp har från och med 1997 delat ut ett pris för att främja personalekonomi och arbetsförmåga inom ramen för tävlingen "Sanoista tekoihin" (från ord till handling). Den här gången är det verksamhet för att bevara arbetsförmågan som skall premieras. I finansieringen av priset deltar utöver de instanser som är med i kommungruppen (Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn) dessutom Kommunernas pensionsförsäkring, Kuntien työsuojelupäälliköt ry, Kuopio universitets utbildnings- och utvecklingscentral och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Vinnaren offentliggörs och priserna delas ut i samband med det 5:e riksomfattande symposiet kring arbetsförmågan, Kunta 2000, som hålls i Kuopio den 5.2.2002.

Tävlingen skall främja utvecklingen av den kommunalekonomiska uppföljningen och verksamheten för att utveckla arbetsförmågan. Tanken är att genom tävlingen ge offentlighet åt sådana lokala utvecklingsprojekt som genom sina goda exempel sporrar ett större antal kommuner och samkommuner att utveckla sin verksamhet.

Deltagande och anvisningar för ansökan

Tävlingen står öppen för kommuner, samkommuner och verk och enheter inom dessa. Vid bedömningen beaktas den sökande enhetens storlek och tävlingsjuryn kan efter eget val belöna stora och små enheter särskilt. Utöver den betydande penningsumma som delas ut får de som prisbelönas stor publicitet som goda arbetsgivare.

Ansökan får formuleras fritt men skall bygga på bifogade underlag (Sanoista tekoihin 2001–2002, Vihjeitä kilpailuhakemusta varten). Ansökan kan utformas på svenska och skall vara 2–3 ark lång. Handlingen skall enligt principerna för lärande organisationer kommentera verksamhetsresultaten, inklusive eventuella misslyckanden, och ange motiveringar. Till ansökan kan fogas exempel på dokument och rapporter som är nära förknippade med tävlingens tema.

Om ni inte denna gång anser er kunna delta i den egentliga tävlingen, kan ni ändå delta i den SISU-serie som presenteras i bilagan.

Ansökan måste sändas in senast 13.11.2001, under adress Arbetarskyddscentralen/Tamminen, Lönnrotsgatan 4 B, 00120 Helsingfors.

Tävlingsjury

Juryn består av professor Guy Ahonen från Svenska handelshögskolan, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri från Kommunala arbetsmarknadsverket, arbetarskyddschef Seppo Hirvonen från Kuopio stad, som samtidigt representerar Kunnalliset työsuojelupäälliköt ry, professor Kaj Husman från Institutet för arbetshygien, professor Juhani Ilmarinen från Institutet för arbetshygien, verkställande direktör Matti Kopperi från Arbetarskyddscentralen, överläkare Esko Matikainen från Kommunernas pensionsförsäkring och lönesekreteraren Marjatta Pitkänen från AKAVA-OS, som samtidigt företräder Arbetarskyddscentralens kommungrupp. Tävlingsjuryn kommer vid behov att på ort och ställe bekanta sig med de deltagande städernas och samkommunernas verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan. Prisbeslutet fattas av kommungruppen på framställning av tävlingsjuryn.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om tävlingen och om ansökan ger ombudsman Hannu Tamminen från Arbetarskyddscentralen, tfn (09) 61 62 61 och arbetsmarknadsombudsman Markku Roiha från Kommunala arbetsmarknadsverket, tfn (09) 771 23 60. Arbetarskyddscentralens kommungrupp har även informerat om tävlingen genom ett brev som riktats till kommunernas och samkommunernas ledning, personaladministration samt arbetarskyddsansvariga och företagshälsovård.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör         Jouni Ekuri

Förhandlingschef                    Jukka Sädevirta

 

BILAGOR
1 Program för symposiet (på finska)
2 Sanoista tekoihin 2001–2002, Vihjeitä kilpailuhakemusta varten
3 SISU-serien (på finska)