Suomeksi
Cirkulär
17/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

AKTA:s engångsersättning i augusti

Enligt § 4 punkt 2 i underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2001–2002 betalas till dem som varit anställda hos kommunen/samkommunen 1.2.2001–15.8.2001 i samband med lönebetalningen för augusti en engångsersättning på 13 x 0,2 %, dvs. 2,6 % av den ordinarie lönen för juli 2001. Engångsersättningen betalas som en kompensering av inbesparingen i lönekostnader på grund av att en del av justeringsmånen 1.2.2001 enligt det inkomstpolitiska avtalet betalas först 1.3.2002. Engångsersättningen uppgår i snitt till 280 mk.

Många har frågat hur detta skall förstås och vi påpekar därför att bestämmelsen skall tolkas bokstavligen. Det räcker att en person haft anställning hos kommunen/samkommunen 1.2.2001–15.8.2001 (här kan också tjänstledigheter eller avbrott i arbetet ingå) och ersättningen betalas enligt den ordinarie lönen för juli 2001. Om den anställde inte betalts lön för juli betalas inte heller engångsersättning.

Huvudavtalsparternas representanter har ansett det vara oskäligt att en tjänsteinnehavare/arbetstagare inte skulle få ersättningen t.ex. om han varit permitterad 1–2 månader och denna tid infaller i juli. Eftersom en sådan situation, som inte beror på den anställde, generellt kan ses som orättvis är det rimligt att betala ut ersättningen till sådana anställda som inte fått ordinarie lön för juli 2001 på grund av en 1–2 månader lång permittering eller ett lika långt avbrott i arbetet på arbetsgivarens initiativ, om anställningsförhållandet varat 1.2–15.8.2001 och också fortsätter därefter. Ersättningen beräknas i sådana fall på den ordinarie lön som den anställde skulle ha fått för juli 2001 om arbetet inte hade varit avbrutet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör         Jouni Ekuri

Förhandlingschef                   Heikki Saipio