Suomeksi
Cirkulär
11/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den nya arbetsavtalslagen

Den 1 juni 2001 träder en ny arbetsavtalslag (55/2001) i kraft. Genom lagen upphävs lagen om arbetsavtal från 1970 jämte ändringar. Till lagreformen hör också smärre ändringar av åtskilliga andra lagar och en helt ny lag. Den sistnämnda är lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001). Av ändringarna kan nämnas lagen om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal (58/2001), lagen om ändring av lagen om arbetsdomstolen (59/2001) och lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (61/2001).

Utgångspunkterna och huvuddragen i den nya arbetsavtalslagen följer den gällande lagen om arbetsavtal. Det finns dock helt nya bestämmelser (t.ex. bestämmelsen om förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd, information om platser som blir lediga och den uttryckliga bestämmelsen om hur arbetslöshetsdagpenning inverkar på betalning av ersättning). Dessutom har det gjorts ändringar och preciseringar i åtskilliga bestämmelser. En del av dessa innebär klara förändringar i jämförelse med den gällande lagen om arbetsavtal (t.ex. prövotidens längd i tidsbundna arbetsavtal och den tidsfrist efter vilken hävningsrätten förfaller). En del av de nya bestämmelserna avviker från den tidigare lagen främst i fråga om formuleringar, och avsikten har inte varit att ändra på innehållet (t.ex. grunderna för hävning av arbetsavtal). Vissa bestämmelser som numera ansetts obehövliga har utelämnats i den nya lagen (t.ex. den gällande lagens 18–21 §, som gäller lönebetalning, och 29 § som gäller sjukvård).

Man har försökt få till stånd en lag som utgör en konsekvent helhet med tydliga, exakta och lättlästa bestämmelser. Om man ser till detta mål är det en aning motsägelsefullt att motiveringarna i regeringspropositionen (RP 157/2000) innehåller åtskilliga tolkningar som inte framgår av själva lagtexten. I lagen finns också bestämmelser som avsiktligt lämnats öppna för kommande rättspraxis (t.ex. 1 kap. 5 §, förmåner som är beroende av anställningens längd).

Lagen har indelats i 13 kapitel, och i varje kapitel börjar paragrafnumreringen fån 1. Vid hänvisning till lagen är det därför i allmänhet skäl att skriva ut numret på såväl kapitlet som paragrafen. I 1 kapitlet finns allmänna bestämmelser för anställningsförhållandet, i 2 kapitlet bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter och i kapitel 3 bestämmelser om arbetstagarens skyldigheter. I 4 kapitlet regleras familjeledigheter och i kapitel 5 permittering. Bestämmelser om anställningsskydd finns i kapitel 6–9. I 10 kapitlet föreskrivs om arbetsavtals ogiltighet och oskäliga villkor och i 11 kapitlet om arbetsavtal av internationell karaktär. Bestämmelserna i 12 kapitlet gäller skadeståndskyldighet för arbetsavtalsparterna och i 13 kapitlet finns särskilda bestämmelser (bl.a. om lagbestämmelsernas tvingande natur, avvikelse genom kollektivavtal, tid för väckande av talan och om straff). I 14 kapitlet finns ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser.

I bilagan till detta cirkulär behandlas i korthet de bestämmelser i den nya arbetsavtalslagen som avviker från bestämmelserna i den gällande lagen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                 Heikki Saipio


BILAGOR

1. Arbetsavtalslagen (55/2001)   www.finlex.fi/sv/laki  

2. Den nya arbetsavtalslagen – viktiga ändringar i förhållande till den gällande lagen om arbetsavtal