Suomeksi
Cirkulär
32/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn 2001–2002

Avtalet för undervisningssektorn 2001–2002 innehåller ändringar i anställningsvillkoren för undervisningspersonal vid följande tidpunkter:

1.2.2001
1.8.2001
1.3.2002
1.8.2002

I detta cirkulär presenteras de viktigaste avtalsändringar som träder i kraft 1.2.2001. De ändringar som träder i kraft senare presenteras här endast i allmänna drag. De presenteras i större detalj i den kommande avtalsboken med tillämpningsdirektiv. Avtalets underteckningsprotokoll medföljer som bilaga 1 till detta cirkulär.

Alla medel som i den inkomstpolitiska helhetslösningen anslagits för justering av undervisningspersonalens löner har använts centralt inom undervisningssektorn. Någon lokal justeringsmån har inte lämnats att användas av kommunerna/samkommunerna. Det har inte heller lämnats några potter att komma överens om centralt senare under avtalsperioden, utan samtliga medel har fördelats redan när avtalet ingåtts.

LÖNETABELL C

1.2.2001

De nya C-lönetabellerna som träder i kraft 1.2.2001 medföljer som bilaga 2 till detta cirkulär. C-tabellens belopp har justerats med 200 mark, dock minst med 2,1 %, och därtill har 3 procentenheter av det första tjänstetillägget överförts till löner med 0 tjänstetillägg. Storleken på det första tjänstetillägget är alltså 2 % fr.o.m. 1.2.2001.

I bilagorna 3 och 4 till detta cirkulär ingår den tabell för uträkning av övertimarvoden som träder i kraft 1.2.2001, samt övriga tilläggsarvoden.

UKTA 2001-2002

1.2.2001

Teknisk ändring

Kapitel VIII VISSA BESTÄMMELSER SOM GÄLLER YRKESLÄROANSTALTER har flyttats från den allmänna delen till bilaga 6 A.

Slopad bilaga

Bilaga 3 UNDERVISNING AV VUXNA UTVECKLINGSSTÖRDA har slopats helt och hållet p.g.a. det minskade tillämpningsområdet för denna bilaga. Samma sak konstateras även i § 3 i underteckningsprotokollet.

Löneklassjusteringar

Bilaga 1 Grundskolor

Lönen för rektorer vid lågstadier, högstadier och specialskolor bestäms fr.o.m. 1.2.2001 i enlighet med löneskalorna. Den nya § 3 om lön för rektorer ingår i bilaga 5. Om en rektor enligt det nuvarande avtalet har högre lön än vad det nya avtalet förutsätter, betalas lönen fortsättningsvis enligt den tidigare löneklassen, så länge skötseln av rektorstjänsten i fråga fortgår utan avbrott.

Definitionen på lönegrundsgrupp är oförändrad. Till lönegrundsgrupperna på lågstadiet räknas liksom tidigare bara lärare med minst 16 timmar undervisning i den ifrågavarande rektorns skola. (Se promemoria A39/1995 s. 3 angående begreppet basgrupp).

Grunderna för användningen av löneskalan ingår i § 2 och 3 i kapitel II i allmänna delen av UKTA.

I fråga om bestämningen av lönen för lärare med specialundervisning har man genomfört en strukturell förändring. Den nya § 6 ingår i bilaga 6. Den nya avtalsbestämmelsen höjer löneklassen för vissa speciallärare. Motsvarande justeringar har gjorts för timlärare.

När det gäller klasslärarna har lönen för grupp 4 03 04 03 0 justerats med en C-löneklass, d.v.s. löneklassen för gruppen högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning stiger 1.2.2001 från C45 till C46. Motsvarande förhöjning har gjorts för timlärare. Förhöjningen gäller inte klasslärare med dubbel behörighet (§ 7 mom. 2) eller därmed jämförbara timlärare.

Bilaga 2 Gymnasier

I gymnasiebilagan har varje grupp i mom. 2 i § 11, som gäller separatarvode för tilläggsuppgifter i skolan, fått en C-löneklass till. När en lärare ges en tilläggsuppgift med separatarvode, bör man fastställa en uppgiftsbeskrivning eller målsättning för uppgiften och besluta om uppföljning av målsättningen. Uppgiftsbeskrivningen/målsättningen bör fastställas i samband med fastställandet av arbetsplanen.

Bilaga 6 Musikläroanstalter

Löneklasserna för innehavare av lärartjänst (4 08 04 01 3 och 4 08 04 01 4) och timlärartjänst (4 08 07 02 7) vid musikläroanstalter har justerats med en C-löneklass. Det betyder att löneklassen fr.o.m. 1.2.2001 är C44 för innehavare av lärartjänst , C39 för timlärare och C41 för timlärare i huvudsyssla.

Bilaga 5 Medborgarinstitut och folkhögskolor

Medborgarinstitut

Årsförhöjningssystemet för lärare vid medborgarinstitut har förenhetligats. För lärare med högre högskoleexamen har 5-årsförhöjningen och 1 C-löneklass av 10-årsförhöjningen överförts till grundlönen. För övriga lärare överfördes 5-årsförhöjningen till grundlönen. Det betyder att löneklassen stiger med 2 C-löneklasser: för lärare med högre högskoleexamen (4 07 04 00 6) till C49 och för övriga lärare (4 07 04 00 7) till C46. Årsförhöjningarna börjar med 10-årsförhöjningen på 1 C-löneklass, medan 15- och 20-årsförhöjningarna förblir oförändrade.

I avsnittet om medborgarinstitut har tagits in en ny löne- och arbetstidsbestämmelse för planeringsansvariga lärare, vilken gäller t.o.m. 31.1.2003. Till en planeringsansvarig lärares arbetsuppgifter hör planering och koordinering av studieprogram/kurser samt ledning och uppföljning av projekt (resultat- e.dyl. ansvar) i mer än medelmåttig utsträckning. En planeringsansvarig lärare har en bunden årsarbetstid på 1 200 timmar. Lönen är C52-C54 för lärare med högre högskoleexamen och C49-C51 för övriga behöriga lärare. Systemet kan tillämpas på nya planeringsansvariga lärare fr.o.m. 1.2.2001, men med lärare som redan är anställda kan man komma överens om en övergång till det nya systemet tidigast fr.o.m. 1.8.2001.

Folkhögskolor

I Folkhögskolor B och C (numera alternativ 1 och 2) har rektorsbestämmelserna samlats på ett enda ställe. Löneklassen för rektorer bestäms i enlighet med löneskalorna, och den årliga undervisningsskyldigheten är högst 325 timmar. Grunderna för användningen av löneskalan ingår i § 2 och 3 i kapitel II i allmänna delen av UKTA.

Löneklasserna för lärare vid vissa folkhögskolor C (numera alternativ 2) stiger med en C-löneklass till C57, C56 respektive C52.

Lönebestämningsgrunderna för rektorer och lärare ingår i bilaga 7.

Bilaga T2 Timlärare vid medborgarinstitut och folkhögskolor

Timlärarnas timlöner har avtalats i mark (och i euro). Därför anges utbildningstillägg i procent. Den allmänna förhöjningen har beaktats i timarvodena. Årsförhöjningen är 6 %.

I avtalet har tagits in en ny bestämmelse om semesterersättning (§ 6 mom. 2). Enligt den betalas ingen semesterersättning om timläraren samtidigt får semester, semesterersättning eller semesterpenning på grund av annan anställning hos samma arbetsgivare.

De ändrade bestämmelserna finns i bilaga 8.

Bilaga T3 Timlärare vid konstskolor för barn och unga

De ändrade bestämmelserna för timlärare finns i bilaga 9.

Yrkesläroanstalter

Bilaga 6 A Gemensamma bestämmelser

Tjänsteinnehavare med totallön vid yrkesläroanstalter (rektorer, biträdande rektorer, vuxenutbildningsföreståndare och studiehandledare) övergår till löneskalor i mark/euro. I lösningen ingår inte obligatoriska lönejusteringar. De nya beloppen i mark ingår i bilaga 10.

Bilaga 7 Yrkesundervisningsanstalter

Löneklassen för sådana lektorer i gemensamma ämnen som avlagt högre högskoleexamen justeras 1.2.2001 med två löneklasser till löneklass C49.

Man har kommit överens om ett nytt tillägg för utbildning som betalas till lärare med speciallärarbehörighet. Tillägget är en C-löneklass. Det betalas inte till de specialklasslärare som får ett utbildningstillägg på 4 löneklasser.

Löneklassjusteringarna gäller även timlärare.

Bilaga 8 Handelsläroanstalter

Av 5-årsförhöjningen för lärare har 1 C-löneklass överförts till inplaceringslöneklassen. De nya löneklasserna för lektorer är fr.o.m. 1.2.2001
(4 14 04 00 3) C51, (4 14 04 00 4) C45 och (4 14 04 00 5) C42.

Lösningen innebär en förhöjning på en löneklass för lärare som ännu inte beviljats sin första årsförhöjning. För samtliga lärare har löneklassjusteringen betydelse för priset på övertimarvodet.

Bilaga 9 Läroanstalter för konst och mediekultur

Även för lektorer i inplaceringslöneklass C41 har 5-årsförhöjningen överförts till inplaceringslöneklassen, som fr.o.m. 1.2.2001 är C42.

Bilaga 13 Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolebilagans tillämpningsområde har utvidgats att omfatta även överlärare och lektorer i teknik och kommunikation. För lektorernas del sammanslogs dessutom den tidigare gruppen övriga utbildningsområden med utbildningsområdena för social- och hälsovård samt skogsbruk och trähushållning. Den nya utbildningsområdesgrupperingen för lektorer är fr.o.m. 1.2.2001 följande: teknik och kommunikation, handel och administration samt övriga utbildningsområden. De nya avtalsbestämmelserna finns i bilaga 11.

Bilaga T1 Yrkesutbildningscenter för vuxna

Den nedre gränsen för löneskalorna i mark har justerats med 0,5 % utöver den allmänna förhöjningen. I övrigt har avtalstexterna preciserats så att de bättre motsvarar avtalets syfte. De månadslöner i mark som träder i kraft 1.2.2001 är följande:

4 30 04 00 4         15 749–18 491
4 30 04 00 5         14 963–17 152
4 30 04 00 6         12 615–14 471
4 30 04 00 7         11 684–13 182

1.8.2001

Grundskolor och gymnasier

I de avtalsenliga ändringarna för grundskolor och gymnasier (utom förskolelärare) ingår en löneklassjustering på en C-löneklass samtidigt som 5-årsförhöjningen minskas med 1 C-löneklass. Till detta kommer ytterligare att grundskol- eller gymnasielärare vars lönegrund innefattar en övertimme har en undervisningsskyldighet som är en timme större än annars och en lön som är 2 C-löneklasser högre än annars. Övertimarvodesgrunden för följande timmar baseras på ovan nämnda förhöjda undervisningsskyldighet och löneklasser. Man har alltså frångått begreppet överföring av övertimme till den ordinarie lönen, och övergått till en "flexibel" undervisningsskyldighet, där större undervisningsskyldighet innebär en förhöjning med två löneklasser och övertimarvodesgrunden baseras på den förhöjda löneklassen och undervisningsskyldigheten.

Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

Lärare vid läroanstalter för skogsbruk och trähushållning har oförändrad totalarbetstid, men fördelningen mellan undervisning och annat arbete fastställs på lokal nivå fr.o.m. 1.8.2001. Att fördela arbetsuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt hör till arbetsgivarens arbetsledningsrätt. För annat arbete än undervisning bör dock reserveras minst 700 timmar per läsår. Lärarens årliga totalarbetstid varierar beroende på semesterns längd enligt reglerna för intjäning av semester.

1.3.2002

Enligt den nya lönetabell som träder i kraft 1.3.2002 är den allmänna förhöjningen 30 euro (179 mark) per månad, dock minst 1,9 %.

1.8.2002

Ändrade avtalsbestämmelser för kodgrupperna 4 03 04 00 7 och 4 03 04 03 1 i lönesättningen för grundskolan samt för grupp 4 09 04 00 3 i lönesättningen för yrkesläroanstalter.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Anja Vaheri

BILAGOR

1.  UKTA: underteckningsprotokollet för 2001-2002
2.  C-lönetabellerna fr.o.m. 1.2.2001
3.  Tabell för beräkning av övertimarvoden fr.o.m. 1.2.2001
4.  Övriga tilläggsarvoden
5.  Grundskolan (bilaga 1): § 3 (Rektorer)
6.  Grundskolan (bilaga 1): § 6 (löneklass för lärare med specialundervisning)
7.  Medborgarinstitut och folkhögskolor (bilaga 5): Lönebestämningsgrunder för rektorer och lärare
8.  Timlärare vid medborgarinstitut och folkhögskolor (bilaga T2): Ändrade bestämmelser
9.  Timlärare vid konstskolor för barn och unga (bilaga T3): Ändrade bestämmelser
10. Gemensamma bestämmelser för yrkesläroanstalter (bilaga 6 A): Nya belopp i mark
11. Yrkeshögskolor (bilaga 13): Nya avtalsbestämmelser