På svenska
Yleiskirje
32/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 2001–2002

Opetusalan sopimus 2001–2002 sisältää opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoihin muutoksia seuraavina ajankohtina:

1.2.2001
1.8.2001
1.3.2002
1.8.2002

Tässä yleiskirjeessä selostetaan tärkeimmät 1.2.2001 voimaan tulevista sopimusmuutoksista.

Myöhemmin voimaan tulevia muutoksia selostetaan vain yleisluontoisesti ja ne ilmenevät yksityiskohtaisemmin aikanaan lähetettävästä sopimuskirjasta ja siihen liittyvistä soveltamisohjeista. Sopimuksen allekirjoituspöytäkirja on liitteenä 1.

Tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaiset opetushenkilöstön palkkauksen tarkistamiseen sovitut varat on opetusalalla käytetty kokonaisuudessaan keskitetysti. Mitään paikallista järjestelyvaraa ei ole jätetty kuntien/kuntayhtymien käyttöön. Sopimuskaudelle ei ole myöskään jätetty mitään keskitetysti myöhemmin sovittavia eriä, vaan kaikki varat on kohdennettu jo tämän sopimuksen tekemisen yhteydessä.

C-Palkkataulukko

1.2.2001

Uudet 1.2.2001 voimaan tulevat C-palkkataulukot on tämän kirjeen liitteenä 2. C-taulukon markkamääriä on tarkistettu 200 markalla kuitenkin vähintään 2,1 %:lla ja sen lisäksi on ensimmäisestä palvelulisästä siirretty 3 prosenttiyksikköä 0-palvelulisän kohdalle. Ensimmäisen palvelulisän suuruus on siis 1.2.2001 alkaen 2 %.

Tämän yleiskirjeen liitteinä 3 ja 4 on myös 1.2.2001 voimaan tulevat ylituntipalkkioiden laskentataulukko sekä muut lisäpalkkiot.

OVTES 2001–2002

1.2.2001

Tekninen muutos

Aikaisempi yleisen osan luku VIII ERÄÄT AMMATILLISIA OPPILAITOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET on siirretty liitteeksi 6 A.

Liitteen poistuminen

Liite 3 KEHITYSVAMMAISTEN AIKUISTEN OPETUS on liitteen soveltamisalueen supistumisen johdosta poistettu kokonaan. Asia on todettu myös allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä.

Palkkaluokan tarkistukset

Liite 1 Peruskoulu

Peruskoulun ala-asteen, yläasteen ja erityiskoulun rehtorien palkkaus määräytyy 1.2.2001 alkaen asteikkopalkkauksen perusteella. Uusi rehtorin palkkausta koskeva 3 § on liitteenä 5. Jos jollekin rehtorille nykyisen sopimuksen mukaan maksetaan palkkaa enemmän kuin mitä uusi sopimus edellyttää, maksetaan hänelle edelleen aikaisemman palkkaluokan mukaista palkkaa niin kauan kunnes ko. rehtorin viran hoitaminen keskeytymättömänä jatkuu.

Palkkaperusteryhmän määritelmät ovat entiset. Ala-asteella palkkaperusteryhmiin luetaan mukaan, kuten ennenkin, vain sellainen opettaja, jolla ao. rehtorikoulussa on vähintään 16 tuntia viikossa. (Ks. perusopetusryhmän käsitteestä A39/1995, muistio s. 3.)

Palkka-asteikon käyttöperusteet on OVTES:n yleisen osan II luvun 2 ja  3 §:ssä.

Erityisopetuksen opettajan palkan määräytymisen osalta on tehty rakenteellinen muutos. Uusi 6 § on  liitteenä 6. Uusi sopimusmääräys nostaa joidenkin erityisopettajien palkkaluokkaa. Vastaavat tarkistukset on tehty tuntiopettajille.

Luokanopettajista ryhmän 4 03 04 03 0 palkkausta on tarkistettu yhdellä C-palkkaluokalla eli  ryhmän ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus C45 palkkaluokka on 1.2.2001 alkaen C46. Vastaava korotus on tehty tuntiopettajalle. Korotus ei koske kaksoiskelpoisuuden omaavaa luokanopettajaa (7 § 2 mom.) eikä tätä vastaavaa tuntiopettajaa.

Liite 2 Lukio

Lukiota koskevan liitteen 11 §:ssä olevaan koulukohtaiseen erillispalkkioon lisätehtävästä on lisätty jokaiseen 2 momentin ryhmään yksi C-palkkaluokka. Huomattava on, että kun opettajalle annetaan erikseen korvattava lisätehtävä, tehtävään on vahvistettava tehtäväkuvaus tai tavoiteasettelu ja se, miten tavoitteen saavuttamista seurataan. Tehtäväkuvaus/tavoiteasettelu on vahvistettava työsuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Liite 6 Musiikkioppilaitos

Musiikkioppilaitoksen opettajanviran haltijan (4 08 04 01 3 ja 4 08 04 01 4) ja tuntiopettajan (4 08 07 02 7) palkkaluokkaa on tarkistettu yhdellä C-palkkaluokalla. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.2.2001 alkaen opettajanviran haltijan palkkaluokka on C44, tuntiopettajan palkkaluokka C39 ja päätoimisen tuntiopettajan palkkaluokka C41.

Liite 5 Kansalais- ja kansanopisto

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston opettajien määrävuosikorotusjärjestelmä yhtenäistettiin. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen opettajan 5 vuoden määrävuosikorotus sekä 10 vuoden määrävuosikorotuksesta 1C siirrettiin peruspalkkaan. Muun opettajan 5 vuoden määrävuosikorotus siirrettiin peruspalkkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen opettajan (4 07 04 00 6) palkkaluokka nousee 2C-palkkaluokkaa C49:ään ja muun opettajan (4 07 04 00 7) palkkaluokka nousee 2 C-palkkaluokkaa C46:een. Määrävuosikorotukset alkavat kymmenestä vuodesta 1C:llä. 15 ja 20 vuoden määrävuosikorotukset säilyvät ennallaan.

Kansalaisopistoon lisättiin uusi suunnitteluopettajan palkka- ja työaikamääräys, joka on voimassa 31.1.2003 saakka. Suunnittelijaopettajan tehtäviin kuuluu keskimääräistä enemmän opintokokonaisuuksien/kurssien suunnittelua, koordinointia, hankkeiden hallintaa ja seurantaa (tulos-  yms. vastuu). Suunnittelijaopettajan sidottu vuotuinen työaika on 1 200 tuntia sekä palkka ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella C52–C54 ja muulla kelpoisella opettajalla C49–C51. Uusi suunnittelijaopettaja voidaan ottaa tähän järjestelmään 1.2.2001 alkaen, mutta nykyisin palveluksessa jo olevan opettajan kanssa voidaan sopia uuteen järjestelmään siirtymisestä aikaisintaan 1.8.2001 alkaen.

Kansanopisto

Kansanopistojen B ja C (uudet vaihtoehdot 1 ja 2) rehtorimääräykset on koottu yhteen. Rehtorin palkkaluokka määräytyy asteikkopalkkauksen perusteella ja vuotuinen opetusvelvollisuus on enintään 325 tuntia. Palkka-asteikon käyttöperusteet on OVTES:n yleisen osan II luvun 2 ja 3 §:ssä.

Eräiden kansanopistojen C (uusi vaihtoehto 2) opettajien palkkaluokat nousevat yhdellä C-palkkaluokalla C57:ään, C56:een ja C52:een.

Rehtorin ja opettajien palkan määräytymisperusteet ovat liitteenä 7.

Liite T2 Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajat

Tuntiopettajien tuntipalkkiot on sovittu markkoina (ja euroina). Tästä johtuen koulutuslisä on prosenttimääräinen. Työehtosopimuksen tuntipalkkioissa on otettu huomioon yleiskorotus. Määrävuosikorotus on 6 %.

Sopimuksen on otettu uusi lomakorvausta koskeva määräys (6 § 2 mom.). Sen mukaan lomakorvausta ei makseta, jos tuntiopettaja saa työnantajansa muun palvelussuhteen perusteella samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai -rahaa.

Muuttuneet määräykset liitteenä 8.

Liite T3 Lasten ja nuorten taidekoulujen tuntiopettajat

Tuntiopettajia koskevat muuttuneet määräykset liitteenä 9.

Ammatilliset oppilaitokset

Liite 6 A Yhteiset määräykset

Ammatillisten oppilaitosten kokonaispalkkauksessa olevat viranhaltijat (rehtorit, apulaisrehtorit, aikuiskoulutusjohtajat ja opinto-ohjaajat) on siirretty rahamääräisiin palkka-asteikkoihin. Ratkaisu ei sisällä pakollisia palkan tarkistuksia. Uudet markkamäärät on liitteenä 10.

Liite 7 Ammattioppilaitos

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen yhteisten aineiden lehtorin palkkaluokkaa tarkistetaan 1.2.2001 alkaen kahdella palkkaluokalla palkkaluokkaan C49.

Uusi koulutukseen perustuva lisä on sovittu maksettavaksi sellaiselle opettajalle, jolla on erityisopettajan kelpoisuus. Tämä koulutuslisä on yhden C-palkkaluokan suuruinen. Sitä ei makseta erityisluokanopettajalle, jolle maksetaan 4 palkkaluokan suuruinen koulutuslisä.

Palkkaluokan tarkistukset koskevat myös tuntiopettajaa.

Liite 8 Kauppaoppilaitos

Opettajan 5 vuoden perusteella maksettavasta määrävuosikorotuksesta 1C-palkkaluokka on siirretty viransijoituspalkkaluokkaan. Lehtorin uudet palkkaluokat 1.2.2001 alkaen ovat (4 14 04 00 3) C51, (4 14 04 00 4) C45 ja (4 14 04 00 5) C42.

Ratkaisu merkitsee yhden palkkaluokan korotusta sellaiselle opettajalle, jolle vielä ei ole myönnetty ensimmäistä määrävuosikorotusta. Kaikkien opettajien osalta palkkaluokan tarkistuksella on merkitystä ylituntipalkkion hintaan.

Liite 9 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

Lehtorin, jonka viransijoituspalkkaluokka on C41, 5 vuoden perusteella maksettava määrävuosikorotus on niin ikään siirretty viransijoituspalkkaluokkaan, joka 1.2.2001 alkaen on C42.

Liite 13 Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoululiitteen soveltamisalaa laajennettiin siten, että siihen otettiin mukaan myös tekniikan ja liikenteen yliopettajat ja lehtorit. Lisäksi lehtoreissa aiempi muut koulutusalat -ryhmä yhdistettiin sosiaali- ja terveyden- sekä metsä- ja puutalouden koulutusalaan. Uusi lehtoreiden koulutusalaryhmittely 1.2.2001 alkaen on seuraava: tekniikka ja liikenne, hallinto ja kauppa sekä muut koulutusalat. Uudet sopimusmääräykset liitteessä 11.

Liite T1 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Markkamääräisten palkka-asteikkojen alarajaa on tarkistettu 0,5 % yleiskorotuksen lisäksi. Muutoin sopimuksen tekstejä on täsmennetty vastamaan paremmin sopimuksen tarkoitusta. 1.2.2001 voimaan tulevat markkamääräiset kuukausipalkat ovat seuraavat:

4 30 04 00 4         15 749–18 491
4 30 04 00 5         14 963–17 152
4 30 04 00 6         12 615–14 471
4 30 04 00 7         11 684–13 182

1.8.2001

Peruskoulu ja lukio

Toteutettavat sopimusmuutokset sisältävät palkkaluokan tarkistuksen yhdellä C-palkkaluokalla ja samanaikaisen 1C palkkaluokan poistumisen 5 vuoden määrävuosikorotuksesta sekä peruskoulussa että lukiossa (ei kuitenkaan esiluokanopettajalla). Lisäksi jos peruskoulun tai lukion opettajalla on palkanmaksun perusteena yksi ylitunti, hänen opetusvelvollisuutensa on yhtä tuntia suurempi kuin muutoin ja hänen palkkansa on 2C-palkkaluokkaa korkeampi kuin muutoin. Seuraavien ylituntien palkkioperuste on em. korotetun opetusvelvollisuuden ja palkkaluokkien mukainen. Käsitteestä ylitunnin siirto varsinaiseen palkkaan siis luovutaan ja siirrytään "liukuvaan" opetusvelvollisuuteen, jossa ylemmällä opetusvelvollisuudella palkkaluokka on kahta suurempi ja ylituntipalkkioperuste on korotetun palkkaluokan ja opetusvelvollisuuden mukainen.                 

Metsä- ja puutalousoppilaitos

Metsä- ja puutalousoppilaitosten opettajien kokonaistyöaika on entinen, mutta työn jakaantumisesta opetukseen ja muuhun työhön päätetään paikallisesti 1.8.2001 lukien. Työtehtävien tarkoituksenmukainen jakaminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuteen. Muuhun kuin opetustyöhön on kuitenkin varattava lukuvuodessa vähintään 700 tuntia. Opettajan vuotuinen kokonaistyöaika vaihtelee siitä riippuen, miten pitkä vuosiloma kullakin opettajalla vuosiloman ansaintasääntöjen mukaan on.

1.3.2002

1.3.2002 tulee voimaan uusi palkkataulukko, jossa yleiskorotus on 30 euroa (179 markkaa) kuukaudessa kuitenkin vähintään 1,9 %.

1.8.2002

Sopimusmääräysten muutokset kohdentuvat peruskoulun hinnoittelutunnusryhmään 4 03 04 00 7 ja ryhmään 4 03 04 03 1 sekä ammattioppilaitoksen ryhmään 4 09 04 00 3.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri

Liitteet
1. OVTES 2001–2002 allekirjoituspöytäkirja
2. C-palkkataulukot 1.2.2001 lukien
3. Ylituntipalkkioiden laskentataulukko 1.2.2001 lukien
4. Muut lisäpalkkiot
5. Peruskoulu (liite 1): 3 § (Rehtori)
6. Peruskoulu (liite1): 6 § (Erityisopetuksen opettajan palkkaluokka)
7. Kansalais- ja kansanopistot (liite 5): Rehtorien ja opettajien palkan määräytymisperusteet
8. Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajat (liite T2): Muuttuneet määräykset
9. Lasten ja nuorten taidekoulujen tuntiopettajat (liite T3): Muuttuneet määräykset
10. Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset (liite 6 A): Uudet markkamäärät
11. Ammattikorkeakoulu (liite 13): Uudet sopimusmääräykset