Suomeksi
Cirkulär
2/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalet för tekniska sektorn 1.2.2000–31.1.2001

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har vid sitt möte 1.2.2000 godkänt det förhandlingsresultat för avtal för tekniska sektorn 1.1.2000–31.1.2001 som Akava-OS rf, Kommunfackets union rf och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf enades om 31.1.2000. I en del av tjänsteinnehavar- och arbetstagarorganisationerna är behandlingen av förhandlingsresultatet fortfarande inte slutförd. Vi meddelar när avtalet för tekniska sektorn har undertecknats.

Förhandlingsresultatet för tekniska sektorns avtal följer den allmänna linjen, dvs. gäller i första hand justeringar i mark och penni och har en kostnadseffekt på 3,1 %. Därför fanns det inte möjlighet att använda pengar för textuella förändringar.

1  Allmän förhöjning 1.2.2000

Genom en allmän förhöjning höjs den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsteinnehavare och arbetstagare 1.2.2000 med 210 mk/månad, dock minst med 2,6 %. Individuella löner och separattillägg höjs med samma procenttal som tjänsteinnehavarens/arbetstagarens uppgiftsrelaterade lön har höjts med.

2  Pott på 0,8 % för brand- och räddningsväsendet enligt riksförlikningsmannens förlikningsförslag 1998

I riksförlikningsmannens förlikningsförslag från 22.2.1998 ingår en pott på 0,8 % som beräknas på den operativa brand- och räddningspersonalens lönesumma. Potten används fr.o.m. 1.2.2000 så att 0,2 % används för branschtillägg till dem som på grund av det begränsande tillämpningsdirektivet i TS inte kunnat få branschtillägg. Den återstående delen av potten på 0,8 % används för att höja den operativa brand- och räddningspersonalens uppgiftsrelaterade löner och individuella lönedelar. Dessa höjningar genomförs också 1.2.2000.

3  Justeringsmån fr.o.m. 1.6.2000

En justeringspott på 0,5 % används fr.o.m. 1.6.2000 i första hand för att betala branschtillägg till dem som på grund av det begränsande tillämpningsdirektivet i TS inte kunnat få tillägget. Om justeringsmånen inte räcker till för att betala branschtillägg på 5 och 9 % till fullt belopp kan mindre procenttal användas. Om inte hela justeringspotten behövs för att betala branschtillägg, används den återstående delen antingen för individuella löner eller för att rätta till eventuella missförhållanden i de uppgiftsrelaterade lönerna. Om man inte i tillräcklig grad kan enas om det sistnämnda förfaringssättet, fördelas den återstående delen av potten som en allmän förhöjning till dem som omfattas av avtalet för tekniska sektorn.

4  Ändringar i texten

Avtalet innehåller inga sådana textändringar som medför kostnader.
Observera att det i tillämpningsdirektiven både för uppgiftsrelaterade löner och individuella löner har lagts till att en förtroendeman inte på grund av att han är förtroendeman får ges en annan ställning än andra som omfattas av avtalet för tekniska sektorn.

5  TS-arbetsgruppen

Den nationella TS-arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och kommer att utarbeta en verksamhetsplan för arbetet både på kort och på lång sikt.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Pentti Hakola

BILAGA  Underteckningsprotokoll till TS 2000