På svenska
Yleiskirje
2/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisten sopimus 1.2.2000–31.1.2001

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on kokouksessaan 1.2.2000 hyväksynyt 31.1.2000 Akava-JS ry:n, Kunta-alan unioni ry:n ja Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen Teknisten sopimukseksi 1.2.2000–31.1.2001 väliseksi ajaksi. Neuvottelutuloksen käsittely on eräissä viranhaltija- ja työntekijäjärjestöissä vielä kesken. Teknisten sopimuksen tultua allekirjoitetuksi siitä ilmoitetaan myöhemmin erikseen.

Teknisten sopimusta koskeva neuvottelutulos on yleisen linjan mukaisesti ns. raharatkaisu ja kustannusvaikutukseltaan 3,1 %. Sen vuoksi rahaa ei ollut käytettävissä tekstimuutoksiin.

1 Yleiskorotus 1.2.2000 lukien

Yleiskorotuksena korotetaan 1.2.2000 lukien viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa 210 mk/kk, kuitenkin vähintään 2,6 %. Henkilökohtaista palkkaa ja erillislisää korotetaan samalla prosenttimäärällä, jolla asianomaisen viranhaltijan tai työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu.

2 Valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen vuodelta 1998 sisältyvä paloalaa koskeva 0,8 %:n erä

Valtakunnansovittelijan 22.2.1998 antamaan sovintoehdotukseen sisältyi 0,8 %:n suuruinen erä, joka lasketaan operatiivisen palo- ja pelastushenkilöstön palkkasummasta. Erä käytetään 1.2.2000 lukien siten, että 0,2 % käytetään ammattialalisän maksamiseen niille, joille TS:n rajoittavan soveltamisohjeen takia ei ko. lisää ole voitu maksaa. Jäljelle jäänyt osa 0,8 %:n suuruisesta erästä maksetaan korottamalla operatiivisen palo- ja pelastushenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja ja
henkilökohtaisia palkanosia niin ikään 1.2.2000 lukien.

3 Järjestelyvara 1.6.2000 lukien

Järjestelyvaraeränä käytetään 1.6.2000 lukien 0,5 % ensi sijassa ammattialalisän maksamiseen niille, joille sitä ei ole voitu maksaa TS:n rajoittavan soveltamisohjeen takia. Jos järjestelyvara ei riitä täysimääräisten 5 ja 9 %:n lisien maksamiseen, voidaan käyttää myös pienempiä prosenttimääriä. Jos järjestelyvara ei kulu kokonaan ammattialalisien maksamiseen, käytetään jäljelle jäävä osa henkilökohtaisen palkan maksamiseen tai tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen, Jos tästä viime mainitusta käyttötavasta ei saada riittävää yksimielisyyttä, loppuerä jaetaan yleiskorotuksena Teknisten sopimuksen piirissä oleville.

4 Tekstimuutokset

Sopimus ei sisällä maksavia tekstimuutoksia. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että sekä tehtäväkohtaisen että henkilökohtaisen palkan soveltamisohjeeseen on otettu maininta siitä, että luottamusmiehenä toimivaa ei saa asemansa vuoksi asettaa eriarvoiseen asemaan muihin Teknisten sopimuksen soveltamispiiriin kuuluviin nähden.

5 TS-työryhmä

Valtakunnallinen TS-työryhmä jatkaa työtään ja se tulee laatimaan itselleen työskentelyä varten sekä pitkän että lyhyen ajan toimintasuunnitelman.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

Liite   
TS-2000:n allekirjoituspöytäkirja