Suomeksi
Cirkulär
10/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Verkställande av läkaravtalet 2000

De avtalsenliga förhöjningarna och andra ändringar i avtalet träder i kraft 1.2.2000

Tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för läkare, tandläkare och veterinärer i kommunernas och samkommunernas tjänst (läkaravtalet) har godkänts. Avtalet verkställs 1.2.2000 på det sätt som närmare framgår av underteckningsprotokollet och KA:s cirkulär 7/2000.

Bilagan som gäller tandläkare vid hälsocentraler träder i kraft senast 1.4.2000

Bilaga 3, som gäller tandläkare vid hälsocentraler, börjar tillämpas så snart som möjligt efter 1.2.2000, dock senast fr.o.m. 1.4.2000.

Oberoende av den tidpunkt då bilaga 3 börjar tillämpas lokalt höjs de individuella grundlönerna för tandläkare vid hälsocentraler genom en allmän förhöjning 1.2.2000. Alternativt kan man göra så att de grundlöner som betalas till hälsocentraltandläkarna (det är framför allt de som berörs av lönesättningsreformen) är lika stora som förut tills bilagan verkställs, och det belopp som motsvarar den allmänna förhöjningen betalas separat i samband med att bilagan verkställs. Om t.ex. en allmän förhöjning på
2,6 % räknad på lönen för januari skulle vara 440 mk, betalas 880 mk (den allmänna förhöjningen för februari-mars) separat i anslutning till löneutbetalningen för april.

I punkt 3.3 i KA:s cirkulär 7/2000 och i protokollsanteckningarna i § 1 punkt 1.2 och 5 och övergångsbestämmelserna i § 2 i bilaga 3 redogörs närmare för hur bilaga 3 skall verkställas. I bilagan till detta cirkulär finns dessutom några exempel på hur hälsocentraltandläkarnas grundlön bestäms enligt den nya lönesättningen.

Tryckta läkaravtal

Läkaravtalet publiceras i bokform under våren. Ett särskilt cirkulär om beställningen av avtalet kommer att skickas ut.

Åtgärdskatalogerna till läkaravtalet

I år trycks inga separata åtgärdskataloger till läkaravtalet eftersom endast en del av åtgärdskatalogerna har ändrats.

För läkarna vid hälsocentraler gäller fortfarande den åtgärdskatalog som ingår i läkaravtalsboken 1998-1999. Den åtgärdskatalog som gäller för tandläkare vid hälsocentraler fr.o.m. 1.4.2000 finns som bilaga till KA:s finska cirkulär 7/2000 och ersätter katalogen från 1998 från och med den tidpunkt då bilaga 3 verkställs lokalt (skickas senare på svenska).

Den motsvarighetstabell för THL- och SF-koder som ingår i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler skickas senare med ett separat cirkulär.

Också den kommunalveterinärtaxa som skall följas fr.o.m. 1.2.2000 finns som bilaga till KA:s finska cirkulär 7/2000 och ersätter således taxan i ovan nämnda tryckta katalog (skickas senare på svenska). Dessutom trycker Veterinärförbundet den traditionella "ficktaxan" för veterinärer.

För sjukhusläkarna gäller fortfarande den åtgärdskatalog för kliniskt mertidsarbete som trycktes 1999 (Åtgärdskataloger för kommunala sjukhusläkare och sjukhustandläkare, beställningsnummer 3-0640). Den nya åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare 1.2.2000 finns som bilaga till KA:s cirkulär 7/2000 och ersätter den katalog som finns i ovan nämnda tryckta åtgärdskatalog (skickas senare på svenska).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Ulla-Riitta Parikka

BILAGA
Exempel på den nya lönestrukturen för hälsocentraltandläkare