På svenska
UKK
LS

Mitä tarkoittaa laajennettu toiminta lääkärisopimuksessa?

Lääkärisopimuksen soveltamisalueella säännöllistä työaikaa on tyypillisesti sijoitettu kello 8:n ja 16:n väliselle ajalle.

Lääkärisopimus LS 2020–2021 sisältää sopimuskautta koskevan kokeilumääräyksen, joka koskee säännöllisen työajan sijoittelua. Määräyksen mukaan työnantaja voi sijoittaa työnjohto-oikeutensa perusteella säännöllistä työaikaa maanantaista torstaihin klo 7.30–20.00 ja perjantaina klo 7.30–18.00, siten kuin palvelujen saatavuus, resurssien parempi hyödyntäminen tms. syy tätä edellyttää.

Säännöllisen työajan sijoittelu aikaisempaa laajemmin tulee olla suunnitelmallista toimintaa, jolloin on tarkasteltava terveysaseman ja/tai erikoissairaanhoidon yksikön aukioloaikoja ja palvelun tarjoamisen mahdollisuuksia sekä asiakkaiden palvelutarpeita suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Tarkoituksena on, että laajennettua toimintaa suunnitellaan pidemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan, esimerkiksi syyskaudeksi. Säännöllisen työajan pituus on sama kuin ennekin eli 38 tuntia 15 minuuttia viikossa tai keskimäärin tämä tuntimäärä työaikajaksossa.

LS:n yleiskirjeessä 6/2020 on pyritty kuvamaan määräyksen tarkoitusta ja tavoitteita seuraavan esimerkin kautta:

"Työnantaja määrittelee syksylle 2020 ne toiminnot, joissa kokeillaan laajennettua toimintaa, ja ne palkansaajat, jotka ovat toiminnassa mukana. Samalla määritellään syksyn 2020 osalta laajennetun toiminnan korvaus LS:n periaatteiden mukaisesti. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran loppuvuodesta, jolloin määritellään alkuvuoden 2021 toiminnot. Yksittäisen terveyskeskuslääkärin osalta tämä voi tarkoittaa kuukaudessa esimerkiksi kolmea laajennetun toiminnan vuoroa, jolta maksetaan esimerkiksi 7 %:n suuruinen korvaus tehtäväkohtaisesta palkasta. Koska kyse on varsinaiseen palkkaan luettavasta palkanosasta, tätä korotettua varsinaista palkkaa maksetaan esimerkiksi sairausajalta ja vuosilomia-ajalta."

Säännöllinen työaika suunnitellaan osana toiminnan suunnittelua. Jos laajennettu toiminta otetaan käyttöön, vuorojen määrät pitää päättää etukäteen. Määräyksen mukaista ei ole myöskään se, että jälkikäteen arvioitaisiin toteutuneiden tuntien mukaan laajennetun toiminnan korvauksen maksamisen edellytyksiä ja lääkärin oikeutta korvaukseen.

Tällä määräyksellä ei ole otettu kantaa mahdollisesti yksittäisen viranhaltijan kanssa sovittuihin yksilöllisiin työaikajärjestelyihin.