Ohje
OVTES

Yleissivistävän koulun rehtorin työajansuunnittelu ja -seuranta (B osio 9 §)

OVTES:n 2014–2016 rehtorinviran haltijan työaikaa koskevassa määräyksessä on pöytäkirjamerkintänä mainittu, että rehtorille on vahvistettava työaikasuunnitelma. Työaikasuunnitelman toteutumista on myös seurattava säännöllisesti.

KT:n yleiskirjeessä 14/2013 (liite s. 6) todetaan, että

  • rehtorin työajan toteutumisista on seurattava vuositasolla mm. työsuojelullisista syistä
  • ja että rehtorin vuosiloman antamisesta on huolehdittava KVTES:n IV luvun 7 §:n määräämällä tavalla.

Työaikasuunnitelman tekemisen ja seurannan yksityiskohdista päätetään paikallisesti

Työaikasuunnitelman tekemiselle eivät sopijaosapuolet ole sopineet määrämuotoa esimerkiksi siitä, kuinka yksityiskohtainen suunnitelman tulisi olla. Myöskään työaikasuunnitelman toteutumisen seurantatavoista ei ole sovittu. Yksityiskohtaisemmin työaikasuunnitelman tekeminen ja sen seuraaminen päätetään paikallisesti.

Työaikasuunnitelma käsittää arvion eri tehtäväkokonaisuuksiin käytettävästä ajasta.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että suunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon  ja/tai ennakoida rehtorin työn mahdolliset kuormitushuiput, jolloin työajan voidaan ennakoida ylittyvän ja vastaavasti suunnitella ajankohdat, jolloin työaikaa voidaan tasata.

Rehtorin opetusvelvollisuuden suunnittelussa ja sen yksityiskohtaisuudessa (esim. kiinteinä ennakolta sovittuina opetustunteina tai väljemmin esim. sijaistustunteina) voidaan ottaa huomioon rehtorin hallinnollisen ja muun työn määrä.

Seuraavan lukuvuoden työaikasuunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi rehtorin kehityskeskustelun yhteydessä.

Työaikasuunnitelman seurannasta ja sen toteuttamistavoista päätetään paikallisesti. Työaikasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa.

Rehtorilla on kokonaistyöaika

Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin koulun ja/tai oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika 36 h 15 min/vk.

Rehtorin työaika ei ole kuitenkaan säännöllinen työaika kuten KVTES:n III luvun 6 §:n 1 mom. mukainen toimistotyöaika eikä rehtorin työaika mahdollista työaikakorvauksien maksamista.

Myös rehtorin opetusvelvollisuus eli opetustunnit sisältyvät sellaisenaan työaikaan eivätkä ylitunnit ole mahdollisia.

Rehtori tekee itsenäistä esimiestyötä, joka on otettu huomioon työaikamuodossa niin, että se mahdollistaa työtehtävien tekemisen myös muualla kuin koululla. Tämän joustavuuden vuoksi työaikaa ei ole myöskään mahdollista seurata esimerkiksi koneellisesti muuten kuin teknisenä kulunvalvontana.

Rehtorin työtehtävät ja niistä päättäminen ovat kuitenkin työnjohdollisen määräysvallan piirissä niin, että rehtorin esimies määrää työtehtävät ja valvoo niiden asianmukaista suorittamista.

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT