På svenska
Ohje
LS

Ohjeita lääkärisopimuksen (LS) suoritekorvausjärjestelmän käyttöönoton tueksi (LS:n liite 1)

Lääkärisopimuksen liitteessä 1 tulee voimaan 1.1.2024 uusi suoritekorvausjärjestelmä. KT ja Lääkäriliitto ovat yhdessä tehneet ohjeet, jotka tukevat suoritekorvausjärjestelmän käyttöönotossa.

 1. Kartoitetaan liitteen 1 piiriin kuuluvien lääkärien alueellinen palkkataso, käytössä olevat palkkausjärjestelmät ja suoriteperusteisesti maksettujen palkkioiden nykyinen taso ja osuus palkkauksesta. Kokonaispalkkaisten palkan jakamisesta osiin löytyy ohjeita esimerkistä A.
   
 2. Lasketaan keskimääräinen suoriteosuus (”siivu”) yksilö- tai ryhmäkohtaisesti nykyisessä järjestelmässä. Kuukausivaihtelun eliminoimiseksi laskenta tehdään pidemmältä ajalta kuin yhdeltä kuukaudelta, esimerkiksi viimeisen kolmen tai kuuden kuukauden ajalta. Tätä osuutta käytetään joulukuun palkanmaksussa tai niin kauan, kunnes suoritteet saadaan maksettua uuden suoritejärjestelmän mukaisesti. Keskimääräisen suoriteosuuden laskemisesta on annettu ohjeita esimerkissä B.
   
 3. Neuvotellaan paikallisesti suoritekorvausjärjestelmän käyttöönotosta ja tasosta liitteen 1 lääkäreillä. Päätetään, miten suuri paino suoritekorvauksilla halutaan keskimäärin olevan (esim. 10 %, 20 % jne.) lääkärien palkkauksessa uudessa järjestelmässä. Myös suoriteluokkien (4) euromäärät päätetään paikallisesti. Samassa yhteydessä selvitetään, miten suoritekorvausjärjestelmään siirtyminen vaikuttaa palkanmuodostukseen kokonaisuudessaan (ks. kohta 4).
   
 4. Suoritekorvausjärjestelmään siirtymisen kustannusvaikutus ja rahoitus, vaihtoehtoiset tilanteet (ks. esimerkki C):
 • Uuteen suoritekorvausjärjestelmään käytetään yhtä paljon rahaa kuin suoritteisiin ja/tai toimenpiteisiin ennen muutosta. Tässä tapauksessa vain suoritekorvausten perusteet muuttuvat.
   
 • Uuteen suoritekorvausjärjestelmään käytetään enemmän rahaa kuin suoritteisiin ja/tai toimenpiteisiin ennen muutosta. Lisärahoituksena voidaan käyttää työnantajan omaa rahoitusta, paikallisia järjestelyeriä ja/tai siirtää rahaa suoritekorvausjärjestelmään muista palkanosista. Jos maksussa ei ole ollut lainkaan suoriteperusteisia korvauksia, tulee selvittää, millä perusteilla suoritteista on aikanaan luovuttu ja mihin palkanosiin suoritekorvaukset on siirretty. Jos suoritekorvaukset on aiemmin siirretty tehtäväkohtaisiin palkkoihin, varallisuutta voidaan siirtää osittain tai kokonaan uuteen suoritekorvausjärjestelmään.
   
 • Uuteen suoritekorvausjärjestelmään käytetään vähemmän rahaa kuin suoritteisiin ja/tai toimenpiteisiin ennen muutosta. Ylijäävä raha kohdennetaan lääkärien porraspalkkoihin tai tehtävälisiin.
 1. Mikäli suoritekorvausjärjestelmää ei haluta ottaa käyttöön, siihen on haettava poikkeamislupaa valtakunnalliselta LS-palkkaustyöryhmältä (myös aikataulun muutos). Hakemus tulee tehdä viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

 2. Perusperiaate on, että kenenkään ansiot (kuukausi- ja vuositason arviointi) eivät saa laskea uuden suoritekorvausjärjestelmän käyttöönottohetkellä, mutta palkanosat voivat muuttaa muotoaan. Muutoksen jälkeen suoritekorvausjärjestelmässä olevien lääkärien palkkataso vaihtelee kuukausittain.

 3. Suoritekorvausjärjestelmän käyttöönotto voi edellyttää muutoksia myös ICT-järjestelmissä. Suoritteiden kirjaamisen tulee olla käyttäjille mahdollisimman vaivatonta. Käytössä olevaa potilastietojärjestelmää kannattaa hyödyntää suoritteiden seurannassa.

 4. Seurataan suoritekorvausjärjestelmän käyttöönottoa ja vaikutusta tulonmuodostukseen eri lääkäriryhmissä ja -tehtävissä. Parhaiten tämä onnistuu osana paikallisen palkkaustyöryhmän työtä. Tehdään korjaavat toimenpiteet, mikäli seuranta osoittaa, että suoritekorvauksissa on ollut perusteetonta laskua tai nousua. Tarvittaessa konsultoidaan valtakunnallista LS-palkkaustyöryhmää.

Esimerkit

A) Kokonaispalkan muuntaminen osaksi uraporras- ja suoritekorvausjärjestelmää

Kunnassa X on ennen hyvinvointialueille siirtymistä 1.1.2023 maksettu kokonaispalkkaa perusterveydenhuollon vastaanottotyötä tekeville lääkäreille. Lääkärin Y kokonaispalkka on ollut 8 000 euroa kuukaudessa tilanteessa 31.5.2023.

Uudessa uraporrasjärjestelmässä lääkärin tehtävä sijoittuu liitteen 1 portaalle 1 E *). Portaan paikallisen tason on aiemmin järjestelmää muunnettaessa päätetty olevan 5 500 euroa. Lääkärillä ei ole tehtäviä, jotka oikeuttaisivat tehtävälisään. Lääkärin työkokemuslisä on 8 % (5 500 euroa x 1,08 = 5 940 euroa). Keskimääräinen suoriteosuus (ks. kohta 2) arvioidaan olevan paikallisesti x euroa. Loppuosa 2 060 euroa – x € siirretään henkilökohtaiseksi lisäksi.

*) Kun uraporrasjärjestelmän palkkatasoa asetetaan, huomioidaan kuitenkin myös kokonaispalkkaisten tilanne. Ns. keinotekoisia suuria henkilökohtaisia lisiä pyritään välttämään, ja uraportaiden palkat asetetaan tarkoituksenmukaiselle tasolle (portaan korkein palkka = tavoitepalkka). Esimerkissä kuvatun kaltaisia tilanteita esiintyy ennen kaikkea sellaisessa kunnasta siirtyneessä järjestelmässä, jossa kaikki paikkakunnan terveyskeskuslääkärit ovat saaneet kokonaispalkaa. Poikkeustilanteissa osa kokonaispalkasta voidaan siirtää myös rekrytointilisäksi.

Kun kokonaispalkkaisille määritetään laskennallista suoriteosuutta, tulee käyttää alueen keskimääräisen suoriteosuuden tasoa. Kokonaispalkkaisten suoriteosuus ei saa olla suurempi tai pienempi kuin alueen keskimääräinen suoriteosuus.

B) Keskimääräisen suoriteosuuden laskeminen

Keskimääräisen suoriteosuuden laskeminen nykyisessä järjestelmässä voidaan tehdä joko hinnoittelutunnuskohtaisesti tai koko liitteen 1 lääkäreiden osalta (päätettävä kumpaa käytetään). Suoritepotin suuruutta laskettaessa tulee huomioida 1.6.2023 voimaan tulleet korotukset toimenpide- ja käyntipalkkioihin.

Taulukon 1 esimerkissä tarkastelu on tehty yhden ja saman hinnoittelutunnuksen lääkäreiden kesken. Kuukausivaihtelun eliminoimiseksi tarkastelussa ovat mukana elo-marraskuun suoritteet, joista on aluksi laskettu euromääräinen keskiarvo (taulukko 1). Tätä osuutta käytetään joulukuun palkanmaksussa tai niin kauan, kunnes suoritteet saadaan maksettua uuden suoritejärjestelmän mukaisesti.

Taulukko 1. Keskimääräisen suoriteosuuden laskeminen

Lähtötilanne

Lääkäri A

Lääkäri B

Lääkäri C

Lääkäri D

Keskiarvo €/kk kaikki 

Tehtäväkohtainen palkka

5 000

5 700

5 300

5 100

5 275

Työkokemuslisä

 

456

424

408

 

Henkilökohtainen lisä

480

500

350

260

 

Suoritekorvaukset elokuu

800

1 300

1 000

600

925

Suoritekorvaukset syyskuu

1 000

1 100

850

1 200

1 038

Suoritekorvaukset lokakuu

1 300

1 200

1 200

1 000

1 175

Suoritekorvaukset marraskuu

950

990

1 150

950

1 010

Suoritekorvausten keskiarvo €/kk per henkilö

1 013

1 148

1 050

938

1 037

Taulukossa 2 on laskettu kokonaisansiot kuukausittain sekä niiden keskiarvot.

Taulukko 2. Kokonaisansiot ja niiden keskiarvot kuukausittain

Kokonaisansioiden keskiarvot

Lääkäri A

Lääkäri B

Lääkäri C

Lääkäri D

Keskiarvo €/kk kaikki

Elokuu

6 280

7 956

7 074

6 368

6 920

Syyskuu

6 480

7 756

6 924

6 968

7 032

Lokakuu

6 780

7 856

7 274

6 768

7 170

Marraskuu

6 430

7 646

7 224

6 718

7 005

Keskiarvo

6 493

7 804

7 124

6 706

7 031

Taulukossa 3 on laskettu suoritteiden %-osuudet kokonaisansioista kuukausittain sekä yksilö- että ryhmätasolla. Suoritteiden prosentuaaliset osuudet on tässä esimerkissä laskettu vain nähtäville, mutta paikallisesti voidaan käyttää taulukon 1 mukaisesti laskettuja euromääräisiä suoriteosuuksia.

Taulukko 3. Suoritteiden %-osuudet kokonaisansioista

Suoritteiden %-osuudet kokonaisansioista

Lääkäri A

Lääkäri B

Lääkäri C

Lääkäri D

Keskiarvo %/kk kaikki

Elokuu

12,7

16,3

14,1

9,4

13,2

Syyskuu

15,4

14,2

12,3

17,2

14,8

Lokakuu

19,2

15,3

16,5

14,8

16,4

Marraskuu

14,8

12,9

15,9

14,1

14,4

Suoritteiden %-osuuden keskiarvo

15,5

14,7

14,7

13,9

14,7

C) Suoritekorvausjärjestelmän rahoitus muista palkanosista sekä järjestelyeristä

Taulukon 4 esimerkissä kunnilla on ollut ennen hyvinvointialueuudistusta käytössä erilaiset järjestelmät. Kunnassa A toimenpidepalkkioita on maksettu LS-sopimuksen mukaisesti, kunnassa B toimenpidepalkkiojärjestelmästä on luovuttu tehtäväkohtaisia palkkoja korottamalla ja kunnassa C suoritteiden osuus on ollut suuri. 

Yksinkertaisuuden vuoksi esimerkissä on kuvattu vain muutama palkkatekijä.

Taulukko 4. Tilanne ennen uudistusta

Tilanne ennen

Kunta A

Kunta B

Kunta C

Tehtäväkohtainen palkka (TKP) €/kk

5 500 

6 300

5 300

Työkokemuslisä

165

189

159

Henkilökohtainen lisä €/kk

260

300

420

Suoritekorvaukset €/kk

820

0

1 100

Kokonaisansio

6 745

6 789

6 979

Suoritteiden osuus TKP:stä

14,9

 

20,8

Suoritteiden osuus kokonaisansioista (KANS)

12,2

 

15,8

Hyvinvointialueella päätetään, että uudessa suoritejärjestelmässä tullaan mukailemaan kunnan A tasoa, jossa suoritteiden osuus kokonaisansioista on n. 12 %. Kyseisen portaan palkkatason on hyvinvointialueella määritelty olevan 5 600 €. Taulukossa 5 on kuvattu tilanne uudessa järjestelmässä.

Taulukko 5. Tilanne uudessa järjestelmässä

Tilanne jälkeen

HVA

HVA

HV

Porras 1E, palkka €/kk

5 600

5 600

5 600

Työkokemuslisä

168

168

168

Henkilökohtainen lisä €/kk

260

300

420

Suoritekorvaukset €/kk

820

820

820

Kokonaisansio

6 848

6 888

7 008

Suoritteiden osuus tehtäväkohtaisesta palkasta (TKP)

14,6

14,6

14,6

Suoritteiden osuus kokonaisansioista (KANS)

12,0

11,9

11,7

Esimerkissä kunnan B lääkäreiden suoriteosuus kasvaa, kun taas kunnassa C suoriteosuus pienenee. Suoritteisiin ja porraspalkkojen yhteensovittamiseen on käytetty sekä tehtäväkohtaisista palkoista ”irrotettua” rahaa että palkkojen yhteensovittamiserää (1,5 %).

Uraporraspalkan muuttuessa on huomioitava heijastevaikutusten aiheuttamat muutokset automaattisissa lisissä, kuten työkokemuslisässä. Rahan siirtäminen tehtäväkohtaisista palkoista suoritekorvausjärjestelmään alentaa työkokemuslisän ja muiden ns. automaattisten lisien euromäärää. Tämä alenema on kompensoitava siirtämällä vastaava euromäärä suoritekorvauksiin. Näin kenenkään kokonaisansiot eivät laske tehtäväkohtaisten palkkojen alentuessa. Vastaavasti on arvioitava suoritepainotteisuuden lisääntymisen vaikutus vuosiloman ja muiden poissaolojen palkkaukseen ja kompensoitava tämä alenema suoritekorvauksissa.

Ohjeeseen tai laskentaan liittyvissä kysymyksissä palvelemme osoitteessa ls-palkkaus(at)kt.fi.