• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä työehtosopimus on voimassa 11.5.2022–30.4.2025. Sopimuk¬sen voimassaolo jatkuu 30.4.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Sopimuskorotukset vuonna 2022

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2022 lukien

  Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,0 prosenttia.

  2 mom. Vierailusopimuksen palkkiot

  Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 2,0 prosenttia

  3 mom. Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

  Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,04 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

  Järjestelyerän käytöstä on mahdollista neuvotella 30.9.2022 mennessä. Jos muuta ei sovita kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,49 prosenttia, tällöin myös Palkkausluvun 13 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 16 §:n mukaista rasitelisää korotetaan 0,49 prosentilla.

  3 § Sopimuskorotukset 2023

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2023

  Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 1,5 prosenttia.

  Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin näyttelijän työaika on työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

  2 mom. Vierailusopimuksen palkkiot

  Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 1,0 prosenttia

  3 mom. Paikallinen järjestelyerä

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan näyttelijöiden kuukausipalkkaisten työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  4 mom. Perälauta 2023 sopimuskorotuksiin

  Vuoden 2023 lopulliset sopimuskorotukset (mahdollinen ylittyminen 1,9 prosentin osalta) määräytyvät vastaavalla tavalla kuin Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 3 § 4 momentissa on sovittu.

  4 § Sopimuskorotukset 2024 

  1 mom.     

  Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 1,5 prosenttia.

  Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin näyttelijän työaika on työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

  2 mom. Vierailusopimuksen palkkiot

  Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,89 prosenttia.

  3 mom. Paikallinen järjestelyerä

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan näyttelijöiden kuukausipalkkaisten työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  4 mom. Perälauta 2024 sopimuskorotuksiin

  Vuoden 2024 lopulliset sopimuskorotukset (mahdollinen ylittyminen 1,9 prosentin osalta) määräytyvät vastaavalla tavalla kuin Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 4 § 4 momentissa on sovittu.

  5 § Paikallisten järjestelyerien menettelyt

  1 mom. Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai-kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

  Paikallisia järjestelyeriä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavan¬omaiselta kuukaudelta.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja Näyttelijäliiton edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

  Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n 1 momentissa. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  6 § Perhevapaauudistus

  Kunta-alalle on sovittu perhevapaauudistuksesta johtuvia muutoksia kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen, jotka koskevat myös näyttelijöiden kuukausipalkkaisten virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla olevia. Asiaa on selvitetty tarkemmin KVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa ja sen liitteessä.

  7 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä KVTES:n liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  8 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 1.5.2022 annettuja ohjeita (KT:n yleiskirje 4/22).

  9 § Jatkuva neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa työehtosopimusasioissa.

  Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen I luvun 6 § puitteissa on mahdollista sopia paikallisesti toisin valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksistä.

  10 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät

  Sopimuskaudella on sovittu käytävän keskusteluja ja neuvotteluja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Näyttelijäliiton työryhmässä. Tavoitteena on tarkastella näyttelijöiden työsuhteita kokonaisuutena. Käsiteltäviä asioita ovat ainakin näyttelijöiden työaikojen ja palkkauksen kehittäminen sekä määräaikaisia sopimuksia koskevat muutostarpeet.

  Lisäksi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT osallistuu näyttelijätyön kaikkien työmarkkinaosapuolten yhteiseen työryhmään, jos tällainen työryhmä sopimuskaudella kokoontuu. Alustavasti aiheiksi on sovittu vierailijoilta peruttujen esitysten määrän selvittäminen ja työaikamuotojen tarpeellisuus.

  11 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

  12 § Sopimuksen irtisanominen päättymään ennen 30.4.2025

  Jos Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2022–2025 sopimuskausi päättyy aikaisemmin kuin 30.4.2025 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen (JUKO ja JAU) tekemään pöytäkirjaan 8.6.2022 perustuen, on myös Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025 irtisanottavissa päättymään samaan ajankohtaan kuin KVTES 2022–2025.

  Helsingissä 20. kesäkuuta 2022

  KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

  SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY