Näyttelijät
Näyttelijät, voimassa 1.2.2017 lukien

IV luku Vuosiloma

27 § Vuosiloman antaminen

 1. Vuosilomaa annettaessa ja lomapalkkaa tai lomakorvausta maksettaessa noudatetaan vuosilomalain (162/2005) säännösten lisäksi tässä pykälässä olevia määräyksiä.
   
 2. Vuosiloma on annettava 31.7. mennessä yhtäjaksoisesti. Lomakauteen ajoittuvan vuosiloman alkamisesta on ilmoitettava kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Soveltamisohje

Kesäteatteritoimintaa harjoittavissa teattereissa voidaan poiketa yhtäjaksoisuutta koskevasta määräyksestä.


 1. Näyttelijöiden koulutussopimuksen 3 §:n 1 kohdan mukainen koulutusaika katsotaan vuosilomalain 7 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaiseksi opintovapaaksi.
   
 2. Näyttelijälle, jolla on henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavaa palvelusaikaa lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuosi, annetaan lomakauteen sijoitettavien 24 vuosilomapäivän lisäksi lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua vuosilomana kuusi arkipäivää.
   
 3. Näyttelijällä, jolla on henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavaa palvelusaikaa lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään viisitoista vuotta, on oikeus saada lomaa kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

28 § Vuosilomapalkka ja lomakorvaus

 1. Vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät 26 arkipäivän palkan perusteella.
   
 2. Edellä 27 §:n 4 kohdassa tarkoitetun näyttelijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät 30 arkipäivän mukaan ja 5 kohdassa tarkoitetun näyttelijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät 36 arkipäivän mukaan.
   
 3. Päiväpalkka lasketaan jakamalla varsinainen kuukausipalkka luvulla 25. Jollei täten laskettu lomapalkka vastaa näyttelijälle muuten maksettavaa palkkaa, se tasataan lomapalkkaa seuraavan palkanmaksun yhteydessä näyttelijän todellista palkkaa vastaavaksi.
   
 4. Näyttelijällä, jonka työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtyä sunnuntaityötä, saa sunnuntaityöstä suoritettavaa rahakorvausta vastaavan lisäyksen vuosiloma-ajan palkkaan. Sunnuntaityöstä suoritettavaa rahakorvausta vastaava lisäys otetaan huomioon vuosiloma-ajan palkassa siten, että 1 kohdan mukaan laskettua vuosilomapalkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia 1.8.–31.7. säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut sunnuntaityökorvaukset ovat olleet samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta. Näin laskettu lisäys voi olla enintään 30 prosenttia varsinaisesta vuosiloma-ajan palkasta.
   
 5. Mikäli vuosiloma keskeytyy vuosilomalain 25 §:n tarkoitetulla tavalla ja työnantaja ryhtyy maksamaan sairausajan palkkaa, työnantaja saa tältä ajalta tulevan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan itselleen.

29 § Lomaraha

 1. Näyttelijälle maksetaan lomarahana 50 prosenttia hänen 28 §:n 1–2 kohdassa tarkoitetusta vuosilomapalkastaan.
   
 2. Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksiin.
   
 3. Lomaraha maksetaan yhdellä kertaa elokuun palkanmaksun yhteydessä, jollei paikallisesti toisin sovita. Lomakorvauksiin lomaraha maksetaan lomakorvauksen maksamisen yhteydessä. Jos työsuhde on päättynyt ennen elokuun palkanmaksuajankohtaa, maksetaan lomaraha viimeistään palkanmaksun yhteydessä.
   
 4. Lomarahaa ei makseta lomalta tai sen osalta, jos näyttelijä on välittömästi ennen loman tai sen osan alkamista tai välittömästi loman tai sen osan päätyttyä ollut työstä poissa luvattomasti tai ilman pätevää syytä. Lomarahaa ei myöskään makseta lomakorvaukseen, jos näyttelijä purkaa työsopimuksen tärkeän syyn sitä vaatimatta tai työnantaja on purkanut näyttelijän työsopimuksen.

29 a § Lomaraha (voimassa 1.2.2017–30.9.2019)

29 §:n mukaisena lomarahana näyttelijälle maksetaan lomarahana 35 prosenttia hänen 28 §:n 1–2 kohdassa tarkoitetusta vuosilomapalkasta.