Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja

1 § Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen toteuttaminen kunta-alalla

Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi.

2 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2018 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päätty­neiksi.

3 § Palvelussuhteen ehtojen muutokset

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen perusteella ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia, poikkeuksena ovat 4 §:ssä ja 5 §:ssä sovitut rakenteelliset muutokset.

4 § Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämät rakenteelliset muutokset

1 mom. Lomarahan vähentäminen

Kilpailukykyä koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016-2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on sovittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen 31.5.2016 allekirjoitetussa erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

Erillinen virka- ja työehtosopimus on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 1.

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla toteutetaan kustannustasoltaan vastaava lomarahan vähentäminen. Määräaikainen sopimusmääräys on voimassa ajalla 1.2.2017–30.9.2019.

2 mom. Työajan pidentäminen

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta vuosittaisen työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta on sovittu tässä työehtosopimuksessa.

5 § Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämä paikallisen sopimisen edistäminen

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta paikallisen sopimisen edistämisestä on sovittu tässä työehtosopimuksessa.

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla noudatetaan soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen laatimaa yhteistä ohjeistusta. Ohjeistus ei ole osa työehtosopimusta.

Paikallisesta sopimisen edistämisestä tehty muistio on tämän allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 2.

Sopijaosapuolet laativat ja toteuttavat 1.11.2016 mennessä kyselyn kunnallisille teattereille. Kyselyllä selvitetään käytössä olevat paikalliset sopimukset ja tiedot paikallisista käytännöistä. Kyselyllä on tarkoitus saada selkeämpi käsitys paikallisista sopimuskäytännöistä samalla kun paikallisen sopimisen edellytyksiä osana kilpailukykysopimusta lisätään.

6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

Työntekijät

Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

7 § Jatkuva neuvottelumenettely

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu­menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

8 § Työryhmät

Edellisellä sopimuskaudella allekirjoituspöytäkirjalla 7. marraskuuta 2013 sovittua paikkausohjesäännön kehittämistä koskevan työryhmän työskentelyä on sovittu jatkettavan tällä sopimuskaudella. Työryhmän erityisenä tavoitteena on saada paikkausohjesääntö uudistettua sopimuskauden aikana. Työryhmässä selvitetään myös näyttelijöiden työaikamääräyksien uudistamistarvetta sekä voidaan käsitellä myös muita sopijaosapuolten tärkeiksi katsomia asioita.

9 § Kuukausipalkkaisia vierailevia näyttelijöitä koskeva sopimus

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjalla 7.11.2013 9 §:ssä todettiin vierailevan näyttelijän kuukausipalkkaisen sopimuksen (liite 2) poistamisesta mikäli ko. liitettä koskeva vastaava sopimusmääräys poistetaan Suomen teattereiden ja Suomen Näyttelijäliiton välisestä sopimuksesta. Ko. liite on poistettu sopimuksesta allekirjoituspöytäkirjan määräyksen edellytysten täyttyessä.     

10 § Sopimuksen raukeaminen

Tämän työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

Helsingissä 20. kesäkuuta 2016

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY   


Liite 1

Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta

1 §

1 mom.

Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan

  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen,
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön.

2 mom.

Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan 2 §:ssä mainituilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittuun lomarahaan siitä riippumatta, mitä lomarahasta määrätään 1 momentissa mainituissa virka- ja työehtosopimuksissa.

2 §

1 mom.

Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavaan lomarahaan.

2 mom.

Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelletaan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

3 §

Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on

  1. 4,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa,
  2. 3,5 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa,
  3. 2,8 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa,

lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta.

4 §

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 55 §:n 2 momentissa vuosilomapalkka lasketaan edellä 2 §:ssä tarkoitettujen lomanmääräytymisvuosien vuosiloman osalta kertomalla TTES:n 35 § 1 momentin mukaan laskettu keskituntiansio luvulla 1,35 sekä 55 §:n 5 momentin 2 kappaleessa ja 6 momentin 2 kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa luvulla 0,35.


Soveltamisohje

Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen vuosilomapalkan laskemiseen riippumatta siitä, milloin 2 §:ssä tarkoitetuilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittu vuosiloma pidetään.


5 §

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteiden 11 (Lasten ja nuorten taidekoulu, 10 § 3 mom.), 12 (Kansalaisopisto, 16 §) sekä 13 (Kansanopisto, 13 §) tuntiopettajien lomaraha määräytyy (lomarahan edellytysten täyttyessä) seuraavasti:

35 %  x

Lomakorvaus

työvuodelta

x

Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää
tai 35 oppituntia

 

Työsuhteen keston kuukaudet

6 §

Tämä sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa.

7 §

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

8 §

Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:n mukaista lomarahaa maksetaan sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, lomarahan suuruus määräytyy 3 §:n mukaisesti.

9 §

Tällä virka- ja työehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta.

10 § Sopimuksen raukeaminen

Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

Helsingissä 31. toukokuuta 2016

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY