Lausunto
146/04.01.00/2022
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Lausunnon tausta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee tasa-arvolain tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen ulottamista varhaiskasvatukseen. Hallituksen esityksen luonnoksen valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä kirjaus; ”[t]ehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat. Säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa.” 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi. 

Tasa-arvolain muuttaminen

KT pitää tasa-arvon edistämistä varhaiskasvatuksessa lähtökohtaisesti kannatettavana ja tärkeänä erityisesti työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkamisen keinona.

Jo nyt varhaiskasvatuslaissa asetetaan varhaiskasvatuksen tavoitteeksi edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yhteistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. (13.7.2018/540, 3 §)

Opetushallituksen määräämässä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on jo huomioitu osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo varhaiskasvatuksessa. Suunnitelman mukaan henkilöstö mm. rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteella varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat ja hyväksyvät paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. 

KT:n näkemyksen mukaan tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa kuuluu jo osaksi varhaiskasvatussuunnitelmia, eikä erillisen suunnitelman laatiminen ole tarkoituksenmukaista. Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa tulee voida toteuttaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa jo omaksutuin käytännöin osana varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa kehittämällä tasa-arvon edistäminen voitaisiin saada vaikutuksellisesti implementoitua varhaiskasvatuksen arkeen. 

Hallituksen esityksessä on myös todettu vaihtoehtona, että ”[m]ikäli hallitusohjelman kirjausta ei toteutettaisi tasa-arvolakia muuttamalla, on toteuttamiskeinoiksi ehdotettu myös esimerkiksi varhaiskasvatuslain muuttamista ja Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden täydentämistä. Varhaiskasvatuslakiin ja Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteisiin sisältyy jo tällä hetkellä tasa-arvon edistämisen tavoitteita.” KT pitää kyseistä toteuttamistapaa kannatettavana.

Hallituksen esityksessä on perusteltu erillisen tasa-arvosuunnitelman käyttöä varhaiskasvatuksessa sillä, että ”[t]asa-arvosuunnittelu on tasa-arvolaissa käytetty työkalu, jolla pyritään nimenomaan järjestelmälliseen tasa-arvotyöhön.” Tasa-arvosuunnitelman vaikuttavuudesta erillisenä suunnitelmana varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan ole takeita. Erillisen tasa-arvosuunnitelman täytäntöönpano saattaa varhaiskasvatuksessa olla haasteellisempaa kuin jo varhaiskasvatuksen arjessa olemassa olevia työkaluja käytettäessä. 

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen vaatii myös toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisosaamista, jonka takia erillisen tasa-arvosuunnitelman laatimisella yksikkökohtaisesti ei välttämättä onnistuta muuttamaan mahdollisia sukupuolirooleja vahvistavia käyttäytymismalleja. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen ilman siihen tarvittavaa erityisosaamista ei ole tarkoituksenmukaista. Velvoittavista tasa-arvosuunnitelmista säätäminen yksikkökohtaisesti erillisinä suunnitelmina päiväkodeissa lisäisi todennäköisesti pelkästään hallinnollista taakkaa, tuomatta käytännössä suunnitteluvelvoitteen tavoitteena olevaa hyötyä tasa-arvon edistämiseksi. 

Mikäli kuitenkin tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajennetaan varhaiskasvatukseen velvollisuutena laatia erillinen suunnitelma, tulee suunnittelun vaatiman erityisosaamisen takaamiseksi mahdollistaa suunnitelman laatiminen joustavasti laajemmalle kokonaisuudelle tai yhteistyössä muiden, esimerkiksi koulutuksen järjestäjien kanssa. 

Tällä hetkellä tasa-arvolaissa ei edellytetä tasa-arvosuunnitelman laatimista varhaiskasvatuksessa. Mikäli tasa-arvolain säädöksellä tasa-arvon edistämiseksi varhaiskasvatuksessa asetetaan kunnille uusia velvoitteita, kunnille aiheutuvat kustannukset tulee arvioida ja korvata täysimääräisesti.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Anne Kiiski, neuvottelupäällikkö        
Johanna Antikainen, työmarkkinalakimies    

Johanna Antikainen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2277
Matkapuhelin:
+358 40 058 0237
Sähköposti:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT