Julkaisu

Henkilöstön saatavuuden ja tuloksellisuuden edistäminen hyvinvointi- ja kunta-alalla: KT:n palkitsemistiedustelun 2023 tulokset

KT:n ensimmäisen palkitsemistiedustelun tulosraportissa kuvataan eri palkitsemistapojen käyttöä hyvinvointialueilla ja kuntaorganisaatioissa henkilöstön saatavuuden ja toiminnan kehittämisen tukena. Tiedustelussa kysyttiin myös kokemuksia eri palkitsemistapojen käytöstä ja siitä, miten palkitsemista aiotaan kehittää lähivuosina.

KT:n palkitsemistiedustelulla selvitettiin, miten työntekijöiden rekrytointia ja työpaikassa pysymistä sekä työn tuloksellisuutta ja kehittämistä edistetään palkitsemisen keinoin hyvinvointialueilla, hyvinvointiyhtymissä, kunnissa ja kuntayhtymissä.

Ajankohta tiedustelun tekemiselle oli otollinen: Takana olivat koronavuodet rajoitustoimineen ja miltei koko vuoden 2022 kestäneet neuvottelut kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten uudistamisesta. 1.1.2023 toteutettiin maan historian suurin hallinnollinen uudistus, kun noin puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueille. KT:n jäsenorganisaatioissa kunta- ja hyvinvointialoilla työskenteli tällöin yhteensä 443 000 henkilöä eli noin viidennes Suomen palkansaajista.

Tiedustelu toteutettiin KT:n jäsenkyselynä

KT lähetti tiedustelun vastattavaksi kaikkiin Suomen kuntiin, kuntayhtymiin, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin.

Vastaukset saatiin 188 organisaatiolta, joista 22 oli hyvinvointialalta. Yhteensä vastanneet organisaatiot työllistävät noin 359 000 palkansaajaa.

Vastausten henkilökattavuus hyvinvointialalla oli 89 prosenttia, kunta-alalla 72 prosenttia ja koko aineistossa 81 prosenttia.

Perustellusti voidaan sanoa, että KT:n palkitsemistiedustelun tulokset edustavat kattavasti kuntaorganisaatioita ja hyvinvointialueita Suomessa. Hyvä vastausprosentti mahdollisti myös sen, että tulokset voitiin esittää sellaisenaan, ilman esimerkiksi organisaation koon mukaan laskettuja katokertoimia.

Tulokset hyvinvointialan ja kunta-alan palkitsemista on raportoitu erikseen

Raportissa esittellään erikseen hyvinvointialan ja kunta-alan tulokset. Kaikki tulokset esitetään henkilöpainoin, koska ne koskevat henkilöstön palkitsemista.

Tulokset vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä palkitsemisen keinoja on käytössä hyvinvointialueilla ja kunnissa?
  • Miten organisaatioiden johto arvioi palkitsemiskeinojen toimivuutta ja tärkeyttä henkilöstön saatavuuden ja toiminnan kehittämisen näkökulmista?
  • Millaisesta palkitsemisesta saatu on erityisen hyviä kokemuksia viime vuosilta?
  • Mitä on tarkoitus kehittää tai ottaa käyttöön lähivuosina?

Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtamisen laboratorion palkitsemistutkimusten mukaan palkitseminen muodostuu erilaisista aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Tiedustelussa sovellettiin tätä palkitsemiskäsitystä kunta- ja hyvinvointialoille. Erityistä huomiota on kiinnitetty julkisille organisaatioille soveltuviin palkitsemisen keinoihin.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
65 s.
ISBN-numero (Pdf):
ISBN 978-952-7465-49-3
Julkaistu:
12/2023
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos