Julkaisu

Kunnalliset perhepäivähoitajat. Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta huhtikuussa 2021.

KT:n selvitys antaa tietoa kunnallisten perhepäivähoitajien sekä heidän hoidossaan olevien lasten määrästä, työ- ja hoitoajoista sekä perhepäivähoitajien palkkauksesta. Lisäksi tiedustelussa selvitettiin joitakin omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Lukumäärätiedot on kerätty kaikkiin kuntiin lähetetyllä tiedustelulla. Työaika- ja palkkaustiedot kerättiin otoskuntiin lähetetyllä tiedustelulla. Molempiin tiedusteluihin vastattiin huhtikuun 2021 tilanteen mukaisesti.

Tiedustelun tuloksia tarvitaan neuvottelutoiminnassa sekä perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämisessä. Aiemmista tiedusteluista saadun palautteen mukaan kerätyistä tiedoista on ollut hyötyä myös kunnille itselleen.

Tiedustelulomake A lähetettiin kaikkiin kuntiin ja se koski kaikkia eri perhepäivähoidon muotoja. Tiedustelulomake B lähetettiin otokseen valittuihin 53 kuntaan ja se koski pelkästään omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia.

Tiedusteluun vastaaminen aiheutti kunnissa runsaasti työtä. Tiedusteluun vastattiin kattavasti ja lomakkeet oli täytetty huolellisesti. KT kiittää kaikkia tiedusteluun
vastanneita!

Perhepäivähoitajia koskevia tiedusteluja on tehty KT:ssa aikaisemmin vuosina 1981, 1985, 1989, 1992, 1996, 1999, 2003, 2006, 2010, 2013 ja 2017.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
24 s.
ISBN-numero (Pdf):
978–952-7465-10-3
Julkaistu:
10/2021
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos