På svenska
Suositus
Työhyvinvointi

Sopimus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta

Euroopan työmarkkinaosapuolet (UNICE / UEAPME, CEEP ja EAY) allekirjoittivat 16.7.2002 etätyötä koskevan puitesopimuksen. Sopimuksen täytäntöönpano tapahtuu jäsenvaltioissa työmarkkinaosapuolten omien menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti. Täytäntöönpano on toteutettava kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Puitesopimuksen kansallinen täytäntöönpano Suomessa toteutetaan tällä työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittamalla asiakirjalla ja sen mukaisilla toimenpiteillä.

Etätyöllä tarkoitetaan puitesopimuksessa sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla. Sopimuksessa on todettu, että etätyö kattaa laajan ja nopeasti kehittyvän olosuhteiden ja käytännön kirjon. Tämän vuoksi etätyölle on valittu määritelmä, joka kattaa erilaisia säännöllisen etätyön muotoja.

Etätyö nähdään yritysten ja julkisen palvelun organisaatioiden keinona nykyaikaistaa työn organisointia, työntekijöiden keinona sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aika sekä keinona antaa työntekijöille suurempi autonomia työtehtävien suorittamisessa. Tähän uuteen työn organisointitapaan on puitesopimuksen mukaan kannustettava, jos halutaan saada mahdollisimman paljon etua tietoyhteiskunnasta.

Allekirjoittaneet osapuolet toteavat, että työmarkkinoillamme tarvitaan erilaisia työn organisointitapoja, jotta Suomi voisi säilyttää kilpailukykyisyytensä myös vastaisuudessa. Monissa tilanteissa etätyö voi tarjota käyttökelpoisen tavan työnantajan ja työntekijöiden tarpeiden yhteensovittamiseksi. Tämän vuoksi allekirjoittaneet haluavat kiinnittää työnantajien ja työntekijöiden huomiota etätyön käytön mahdollisuuteen työtä organisoitaessa.

Puitesopimuksessa on sovittu etätyöhön sovellettavista työsuhteen ehdoista. Sopimuksessa todetaan myös, että etätyöntekijällä on oikeus samoihin sovellettavan lainsäädännön ja työehtosopimusten takaamiin oikeuksiin kuin työnantajan tiloissa olevilla vastaavilla työntekijöillä. Etätyön erityispiirteiden huomioon ottamiseksi erityiset täydentävät työehtosopimukset ja/tai työsopimukset saattavat kuitenkin olla tarpeen.

Allekirjoittaneet osapuolet pitävät puitesopimuksen periaatteita tärkeinä. Sopimuksen periaatteet ovat sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa. Etätyöntekijään sovelletaan samoja työlainsäädännön normeja kuin muihinkin työntekijöihin eräin työsuojelulainsäädännöstä ilmenevin rajoituksin.

Työpaikoilla voi kuitenkin esiintyä tulkintaongelmia ja epätietoisuutta lainsäädännön soveltamisesta. Sitä on pyrittävä poistamaan, jotta tätä työn organisointitapaa voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti ja jotta puitesopimuksessa tavoiteltu joustavuus ja turvallisuus voitaisiin saavuttaa.

Allekirjoittaneet järjestöt ovat puitesopimuksen osapuolten jäseninä sitoutuneet sopimuksen täytäntöönpanoon.

Edellä lausutun perusteella allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavista toimenpiteistä puitesopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Allekirjoittaneet osapuolet

  • suosittelevat, että puitesopimuksen periaatteita noudatetaan yksittäisissä työsopimuksissa tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien
  • pitävät tärkeänä sitä, että puitesopimuksen periaatteita sovelletaan kaikkien henkilöstöryhmien työsuhteen ehtoihin
  • ovat yhtä mieltä siitä, että etätyön tekemisestä ja sen ehdoista on yleensä syytä sopia kirjallisesti
  • toteavat, että puitesopimuksen periaatteet muodostavat pohjan myös, jos etätyöstä halutaan sopia työehtosopimuksissa
  • kehottavat omia jäsenliittojaan kiinnittämään huomiota etätyöhön liittyviin kysymyksiin työehtosopimuksista neuvoteltaessa tai muussa ohjeistuksessaan
  • ovat laatineet listan niistä asioista, jotka on otettava huomioon etätyöstä sovittaessa ja jossa on otettu huomioon puitesopimuksen periaatteet sekä Suomen lainsäädäntö
  • sitoutuvat edistämään puitesopimuksen periaatteiden tunnettuisuutta ja toteutumista tiedottamalla niistä osana tavanomaista tiedotustoimintaansa.

Kukin allekirjoittajajärjestö tiedottaa tästä sopimuksesta vuoden 2005 aikana.

Edellä sanottu koskee vastaavasti myös virkasuhteita ottaen huomioon julkisyhteisöjen toiminnan ja sopimusjärjestelmien erityispiirteet.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osapuolet raportoivat puitesopimuksen täytäntöönpanosta sen seurantaa varten asetetulle ad hoc-työryhmälle. Osapuolten ilmoitus puitesopimuksen täytäntöönpanosta on tämän sopimuksen liitteenä.

AKAVA RY
ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO R.Y.
KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNTA
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY
TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK RY
VALTION TYÖMARKKINALAITOS