Suomeksi
Rekommendation
Arbetshälsa

Avtal om genomförande av ramavtalet om distansarbete

De europeiska arbetsmarknadsparterna UNICE/UEAPME, CEEP och ETUC undertecknade 16.7.2002 ett ramavtal om distansarbete. Genomförandet av avtalet sker enligt arbetsmarknadsparternas förfaranden och praxis i medlemsstaterna. Avtalet ska genomföras inom tre år efter att det undertecknats.

I Finland verkställs ramavtalet nationellt genom detta dokument som undertecknats av arbetsmarknadens centralorganisationer och genom åtgärder som anges i dokumentet.

Med distansarbete avses arbete som kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, men som organiserats att utföras eller utförs regelbundet någon annanstans med hjälp av informationsteknik. I avtalet konstateras att distansarbete täcker ett brett och snabbt växande spektrum av förhållanden och praxis. Arbetsmarknadens parter har därför valt en definition av distansarbete som täcker olika former av regelbundet distansarbete.

Arbetsmarknadens parter ser distansarbete både som ett sätt för företag och offentliga organisationer att modernisera organiseringen av arbetet och som ett sätt för arbetstagare att förena arbete och privatliv och ge dem större självständighet vid utförandet av sina uppgifter. Denna nya form av arbetsorganisation måste enligt ramavtalet uppmuntras om man vill få ut så många fördelar som möjligt av informationssamhället.

De undertecknade parterna konstaterar att det på vår arbetsmarknad behövs olika sätt att organisera arbetet så att Finland också framgent kan bevara sin konkurrenskraft. I många fall kan distansarbete vara ett ändamålsenligt sätt att samordna arbetsgivarens och personalens behov. Därför vill undertecknade organisationer fästa arbetsgivarnas och arbetstagarnas uppmärksamhet vid möjligheten att utnyttja distansarbete vid organiseringen av arbetet.

Ramavtalet anger tillämpliga anställningsvillkor för distansarbete. Där konstateras också att distansarbetaren åtnjuter samma rättigheter, garanterade i tillämplig lagstiftning och kollektivavtal, som jämförbara arbetstagare i arbetsgivarens lokaler. För att kunna beakta distansarbetets speciella karaktär kan det dock bli nödvändigt med särskilda kompletterande kollektivavtal och/eller arbetsavtal.

Undertecknade parter anser att principerna i ramavtalet, som är förenliga med den finska lagstiftningen, är viktiga. På distansarbetare tillämpas samma lagstiftningsnormer som på andra arbetstagare med vissa begränsningar som framgår av arbetarskyddslagstiftningen.

På arbetsplatserna kan ändå förekomma tolkningsproblem och ovisshet om tillämpningen av lagstiftningen. Dessa problem bör man sträva efter att eliminera för att detta sätt att organisera arbetet ska kunna utnyttjas fullt ut och för att den flexibilitet och trygghet som eftersträvas i ramavtalet ska kunna nås.

Undertecknade organisationer har som medlemmar av parterna i ramavtalet förbundit sig att genomföra avtalet.

Utgående från texten ovan har undertecknade parter avtalat om att vidta nedan nämnda åtgärder i syfte att genomföra ramavtalet. De undertecknade parterna

  • rekommenderar att principerna i ramavtalet iakttas i enskilda arbetsavtal från och med datumet för undertecknande av detta avtal
  • anser det viktigt att principerna i ramavtalet tillämpas på samtliga personalgruppers anställningsvillkor
  • är ense om att distansarbete och anställningsvillkoren för distansarbete i regel bör avtalas skriftligt
  • konstaterar att principerna i ramavtalet utgör grunden också om man önskar avtala om distansarbete i kollektivavtal
  • uppmanar sina egna medlemsorganisationer att fästa uppmärksamheten vid frågor om distansarbete vid förhandlingar om kollektivavtal eller i samband med andra regleringar
  • har med beaktande av ramavtalets principer och Finlands lagstiftning upprättat en förteckning över frågor som bör beaktas när man kommer överens om distansarbete
  • förbinder sig att främja kännedomen om och genomförandet av principerna i ramavtalet genom att informera om dessa inom ramen för sin normala informationsverksamhet.

Varje undertecknande organisation informerar om detta avtal under år 2005.

Det ovan nämnda gäller också tjänsteförhållanden med beaktande av särdragen i avtalssystemen och verksamheten i offentliga sammanslutningar.

Efter undertecknandet av avtalet rapporterar parterna om genomförandet av ramavtalet till en ad hoc grupp som inrättats för uppföljningen. Parternas meddelande om genomförande av ramavtalet har fogats till detta avtal.
   
AKAVA RF
FINLANDS NÄRINGSLIV RF
KYRKANS AVTALSDELEGATION
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
FINLANDS FACKFÖRBUNDS CENTRALORGANISATION FFC RF
TJÄNSTEMANNACENTRALORGANISATIONEN FTFC RF
STATENS ARBETSMARKNADSVERK