Lausunto
252/10/2018
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
HE 158/2018vp

Lausunto hallituksen esityksestä työaikalaiksi

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta lausuntoa hallituksen esitykseksi uudeksi työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018).

Lain soveltamisala ja soveltamisalan poikkeukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos haluaa kiinnittää huomiota työaikalain soveltamisalaan kunnallisten eläinlääkäreiden suhteen. Esityksen myötä on syntynyt kysymys, ovatko eläinlääkärit lain soveltamisalan piirissä vai sen ulkopuolella. Tällä hetkellä kunnalliset eläinlääkärit ovat voimassa olevan työaikalain soveltamisalan ulkopuolella.  

Kunnallinen työmarkkinalaitos esittää muistiosta ilmenevillä perusteilla, että kunta-alan praktikkoeläinlääkärit ovat edelleen ensisijaisesti työaikalain soveltamisalan ulkopuolella. Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että praktikkoeläinlääkäreiden työ täyttää osittain esitetyn työaikalain 2 §:n 1 momentin 4 kohdan edellytykset.

Praktikko suunnittelee työtehtävänsä virantoimitusvelvollisuutensa puitteissa. Työhön kuuluu myös päivystämistä. Työ on luonteeltaan liikkuvaa eikä kaikilla praktikoilla olen kiinteää toimipaikkaa lainkaan. Noin puolet praktikoiden palkasta on tällä hetkellä suoritepohjaista.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tarkoituksenmukaisena, että asiasta lausuttaisiin nimenomaisesti mainitun lainkohdan perusteluissa ja eläinlääkärit olisivat lain soveltamisalan ulkopuolella.

Lausunnon liitteenä olevassa muistiossa on erikseen käsitelty, mitä ongelmia praktikkoeläinlääkäreiden työaikalain soveltamisalan piirin tuleminen aiheuttaa. Järjestäjien kustannukset nousisivat, eläinlääkäreiden saatavuudessa on ongelmia ja muutoksella vaarannettaisiin julkisten eläinlääkäripalveluiden saatavuutta.

Kunnallinen työmarkkinalaitos haluaa huomauttaa, että jos kunnalliset praktikkoeläinlääkärit tulevat työaikalain soveltamispiiriin, esityksen 34 §:n 5 momentin säännös enimmäistyöajan ylittämisen mahdollisuudesta joudutaan ulottamaan myös tähän ammattiryhmään.

Jaksotyöajan soveltamisala ja yötyön teettämisen edellytykset

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää sinällään esitettyä jaksotyöajan soveltamisalaa tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana, joskin pitää esityksen 7 §:n 3 kohdan rajausta pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali- ja terveyspalveluissa jossain määrin keinotekoisena. Säännös kuitenkin selkiyttää tilannetta, joka syntyi voimassa olevan työaikalain 7 §:n soveltamislasta annettujen lausuntojen jälkeen.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää jossain määrin ongelmallisena yötyön teettämisen edellytysten yksityiskohtaista sääntelyä edelleen työaikalaissa huomioon ottaen yhteiskunnan ja työelämän muutos.  Esityksessä on kuitenkin myönteistä, että lakiesitys mahdollistaa tilapäisen yötyön teettämisen.

Enimmäistyöajan ylittäminen

Lakiesityksen 34 §:ssä esitetään, että valtakunnallisessa työehtosopimuksessa saadaan lisäksi sopia 18 §:ssä säädetyn enimmäistyöajan ylittämisestä sairaalassa ja eläinsairaalassa päivystävien lääkärien osalta silloin, kun mainitun pykälän mukainen enimmäistyöaika ylittyy työpaikalla tapahtuvana varallaolon vuoksi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos toteaa, että säännös on sinällään välttämätön. Esityksen mukaan työpaikalla tapahtuva päivystys on kokonaisuudessa luettava työajaksi ilman että asiasta voitaisiin voimassa olevan työaikalain tavoin enää toisin sopia valtakunnallisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Kunnallinen työmarkkinalaitos esittää, että säännös kuitenkin muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”valtakunnallisessa työehtosopimuksessa saadaan lisäksi sopia 18 §:ssä säädetyn enimmäistyöajan ylittämisestä sairaalassa ja eläinsairaalassa päivystävien lääkärien osalta silloin, kun mainitun pykälän mukainen enimmäistyöaika ylittyy työpaikalla tapahtuvan työajaksi luettavan päivystyksen vuoksi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                   Henrika Nybondas-Kangas

 

Johtava työmarkkinalakimies                   Mirja-Maija Tossavainen