Lausunto
116/10/2016
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Viite: Lausuntopyyntö 26.5.2016, määräpäivä 10.8.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalvelusta annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö on 26.5.2016 pyytänyt Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos toteaa seuraavaa:

Ehdotetut työturvallisuutta koskevat sekä työnjohdollisia tilakäyntejä koskevat muutokset ovat tarpeellisia ja välttämättömiä. Työturvallisuuteen liittyvät sekä työnjohdolliset tilakäynnit tulee voida tehdä myös ilman ennakkoilmoitusta. On välttämätöntä, että paikallisyksiköille annetaan mahdollisuus kieltäytyä lomituksen järjestämisestä ehdotuksessa mainituissa tilanteissa. On hyvä, että ehdotuksessa on huomioitu myös ostopalvelutyönantajat. Lakiesityksen mukaan paikallisyksikkö voi kieltäytyä järjestämästä lomituspalveluita tilalla, kunnes puutteet on korjattu ja asiasta tulee tehdä hallintopäätös. Lakiin ja/tai sen perusteluihin tulee selkeästi kirjata, että paikallisyksikön tehdessä päätöksen, yrittäjän oikeus saada palvelua päättyy välittömästi. Tämän jälkeen yrittäjä voi siirtyä käyttämään itse järjestettyä lomitusta. Jos paikallisyksikön tekemä päätös kumotaan lainvoimaisella päätöksellä, voi yrittäjä tämän jälkeen olla oikeutettu saamaan palveluja paikallisyksiköltä.

Lomituspalvelulakia uudistettaessa syksyllä 2015 Kunnallinen työmarkkinalaitos esitti, että maatalousyrittäjällä tulisi olla oikeus saada lomituspalveluita vain klo 06–23 välisenä aikana. Lakia ei muutettu tältä osin eli maatalousyrittäjällä on edelleen oikeus saada lomituspalveluita myös yötyönä. Työaikalain 26 §:n mukaisesti yötyötä on klo 23–06 välisenä aikana tehty työ. Laissa on mainittu työt, jotka voidaan teettää yötyönä. Lain 26 § 11-kohdan mukaan yötyötä voidaan teettää maataloustyössä, jonka tekemistä ei sen luonteen vuoksi voida siirtää myöhemmäksi. Laissa ei ole mainittu lomitustyötä eikä myöskään otettu kantaa siihen, voisiko lomitustyö olla 11-kohdassa tarkoitettua työtä. Kunnallinen työmarkkinalaitos toteaa, että lomituspalvelulakia tulee muuttaa siten, että maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomituspalveluita vain klo 06–23 välisenä aikana tai vaihtoehtoisesti työaikalakia on muutettava siten, että lakiin selkeästi kirjataan, että maatalouslomitustyötä saa teettää yötyönä. Paikallisyksiköllä ei voi olla velvoitetta tarjota palveluita yöllä, jos laissa ei selkeästi todeta, että työnantajalla on oikeus teettää yötyötä.

Lomituspalvelulakia uudistettaessa Kunnallinen työmarkkinalaitos esitti myös, että laista tulee poistaa yrittäjän oikeus muuttaa vuosiloman ajankohtaa. Lakia ei muutettu tältä osin. Kunnallinen työmarkkinalaitos edelleen katsoo, että tämä muutos tulisi tehdä. Paikallisyksikön tehtävänä on tarjota maatalousyrittäjälle lomituspalvelut. Paikallisyksikön on myös huolehdittava työnantajavelvoitteistaan. Jotta työnantaja voi suunnitella mm. työntekijöiden työvuorot ja vuosilomat määräysten mukaisesti taloudellisesti ja tehokkaasti, tulee sen tiedossa olla yrittäjien lomitustarpeet mahdollisimman aikaisin. Lakiin tulisi myös lisätä kirjaus, jonka mukaan paikallisyksikön järjestämällä lomituksella huolehditaan vain tehtävistä, jotka eivät ole normaaliin tuotantotapaan nähden poikkeuksellisia. Tältä osin viittaamme Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportissa 2015:40 esitettyihin perusteluihin kohdassa 8 b §.

Kunnallinen työmarkkinalaitos keskittyy lausunnossaan työnantajanäkökulmaan. Kuntaliitto lausuu asiasta erityisesti palveluiden tuottajan näkökulmasta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Työmarkkinalakimies Anne Kiiski

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT