På svenska
Yleiskirje
10/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Verrokkialojen sekä KT:n, JUKO ry:n ja JAU:n 8.6. sopiman pöytäkirjan vaikutukset kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES), OVTES:n paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Tässä yleiskirjeessä selostetaan verrokkialojen ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (yleiskorotus, paikallinen erä, kertapalkkio), ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2022–2027 tämän kesän eristä.

Lisäksi selostetaan KT:n, JAU ry:n ja JUKO ry:n 8.6.2022 solmiman pöytäkirjan perusteella jaettava OVTES:n osiota G koskeva kertapalkkio. Ko. pöytäkirjaa selostetaan yleisemmin myös KT:n yleiskirjeessä 9/2023.

Ohjeet vuoden 2024 osalta annetaan myöhemmin.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä JUKO ry:n kanssa, ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

1 Ns. perälaudan ja 8.6. solmitun pöytäkirjan vaikutukset kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES)

KT:n hallinto ja kaikki pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet neuvottelutulokset 7.3.2023.

KT, JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Allekirjoituspöytäkirjat mahdollistavat perälautatarkastelun 1.2.2023 ajankohdasta huolimatta, koska sopijaosapuolten tarkoituksena on ollut ottaa huomioon verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti vuosien 2023–2024 sopimuskorotuksiin liittyen.

Verrokkisopimuksia ovat Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Kemian perusteollisuuden työehtosopimus ja Kuorma-autoalan työehtosopimus.

1.1 OVTES:n yleiskorotuksen ja paikallisen järjestelyerien prosentit muuttuvat

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuun 1.6.2023 yleiskorotukseen lisätään 0,7 prosenttia.

Allekirjoituspöytäkirjassa sovitun 1.6.2024 tulevan yleiskorotuksen lisäksi maksetaan 1.5.2024 0,77 prosentin yleiskorotus.

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2023 0,30 prosenttia ja vuonna 2024 0,33 prosenttia.

1.2. OVTES:n kertapalkkiot kesäkuussa 2023

1.2.1 OVTES:n kertapalkkio kesäkuussa 2023

OVTES:n henkilöstölle maksetaan lisäksi euromääräinen kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

OVTES:n henkilöstön kertapalkkioihin sovelletaan KVTES:n yleiskirjeen 6/2023 mukaisia esimerkkejä, jotka koskevat mm. yhdenjaksoista palvelussuhdetta, osa-aikaisuutta tai osa-aikaisuuden muuttumista kesken toukokuun, palkatonta poissaoloa tai osapalkkaista sairauspoissaoloa.

Saman työnantajan palveluksessa kertaerä maksetaan vain kertaalleen ja mahdolliset kokoaikaisen työajan ylitykset eivät korota kertapalkkiota eli kertapalkkion enimmäissuuruus on 467 euroa. Esimerkiksi osion C opettajat, joilla on 1500 tuntia ylittävä henkilökohtainen vuosityöaika, saavat silti kertapalkkiota enimmillään 467 euroa. Toisaalta heihinkin sovelletaan osittaista kertapalkkiota vain tilanteessa, jossa tuntimäärä 1500 alittuu.

Osa-aikaisen opettajan kertapalkkion laskenta:

Osa-aikaisen kertaerä lasketaan samassa suhteessa kuin viranhaltijan/päätoimisen tuntiopettajan työaika on sopimuksen täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Opetusvelvollisuustyöajassa opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa täyttä työaikaa.

Sivutoimiselle tuntiopettajalle kertaerä lasketaan seuraavan laskentakaavan mukaan:
(vahvistetut tunnit viikossa / 22) x 467 €

Osio C sivutoimisilla tuntiopettajilla kertaerä maksetaan samassa suhteessa kuin 31.5.2023 voimassa olevan työaikasuunnitelman tunnit ovat täydestä työajasta (1500 h/vuosi tai 37,5 h/viikko).

Tuntiopettajien kertapalkkion laskentaa koskevia määrittelyitä:

Pää- ja sivutoimisen tuntiopettajien osa-aikaisuus määräytyy 31.5.2023 voimassa olevan työsuunnitelman mukaisesti. Osa-aikaisen tuntimääräksi katsotaan työsuunnitelman mukaiset keskimääräiset palkan maksun perusteena olevat tunnit. Ei esimerkiksi vain toukokuussa toteutuvat tunnit.

Vakituisessa palvelussuhteessa ja koko lukuvuoden kestävissä määräaikaisuuksissa työsuunnitelma on tehty tyypillisesti koko luku/työvuodeksi ja alle vuoden kestävissä palvelussuhteissa koko palvelussuhteen ajalle. Opettajalle, jolla ei ole virkavapaan johdosta voimassa olevaa työsuunnitelmaa 31.5.2023, käytetään osa-aikaisuuden laskennassa viranhoitomääräyksen tai työsopimuksen takaamaa vähimmäistuntimäärää. Esimerkiksi päätoimisilla tuntiopettajilla päätoimisuuden rajaa.

Sivutoimisen tuntiopettajan kertapalkkion laskentaa koskevia esimerkkejä:

Esimerkki 1: Ammatillisen oppilaitoksen (Osio C) sivutoimisen tuntiopettajan kertapalkkio

Osion C sivutoiminen tuntiopettaja palkataan sijaiseksi ajalle 2.5.–31.5.2023. Työaikasuunnitelman mukaan hänen työaikansa em. ajalla on keskimäärin 10 tuntia/viikko.

Opettajan yhdenjaksoinen virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023, jolloin hänellä on oikeus 30.6.2023 maksettavaan kertaerään. Erän suuruus määräytyy työaikasuunnitelman perusteella.

Kertaerän suuruus lasketaan keskimääräisen viikkotuntimäärän perusteella:

10 tuntia/kokoaikaisen keskimääräisellä viikkotuntimäärällä 37,5
→ 26,67 % 467 eurosta = 124,55 euroa

Esimerkki 2: Peruskoulun (Osio B liite 1) luokanopettajana toimivan sivutoimisen tuntiopettajan työsuunnitelman muuttaminen ja kertapalkkio

Osio B liitteen 1 sivutoiminen tuntiopettaja palkataan sijaiseksi ajalle 2.5.–31.5.2023. Työsuunnitelman mukaan hänen työaikansa em. ajalla on keskimäärin 10 tuntia/viikko. Palvelussuhteen aikana tulee tarve muuttaa opettajan työsuunnitelmaa siten, että keskimääräinen tuntimäärä ajalla 2.5.–31.5.2023 nousee keskimäärin 13 tuntiin/viikko.

Opettajan yhdenjaksoinen virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023, jolloin hänellä on oikeus 30.6.2023 maksettavaan kertaerään. Erän suuruus määräytyy muutetun työsuunnitelman perusteella.

Kertaerän suuruus lasketaan vahvistetun keskimääräisen viikkotuntimäärän sekä opetusvelvollisuusjärjestelmässä kertaerän laskennassa kaikille sivutoimisille sovitun luvun 22 perusteella:

13/22
→ 59,09 % 467 eurosta = 275,94 euroa

Esimerkki 3 Peruskoulun (Osio B liite 1) ja lukion (Osio B liite 2) sivutoimisen tuntiopettajan virkamääräysten muodostama yhdenjaksoinen palvelussuhde ja kertapalkkio

Sivutoiminen tuntiopettaja palkataan peruskouluun sijaiseksi ajalle 2.5.–14.5.2023. Työsuunnitelman mukaan hänen työaikansa em. ajalla on keskimäärin 10 tuntia/viikko.
Sijaisuuden tarve jatkuu saman kunnan lukiossa ja opettajalle tehdään uusi virkamääräys ajalle 15.5.–31.5.2023. Työsuunnitelmaan vahvistetaan tuolle ajalle työaika keskimäärin 7 tuntia viikossa.

Opettajan yhdenjaksoinen virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023, jolloin hänellä on oikeus 30.6.2023 maksettavaan kertaerään.

Kertaerän suuruus määräytyy 31.5.2023 voimassa olevan lukion virkamääräyksen vahvistetun viikkotuntimäärän sekä opetusvelvollisuusjärjestelmässä kertaerän laskennassa kaikille sivutoimisille sovitun luvun 22 perusteella:

7/22
→ 31,82 % 467 eurosta = 148,59 euroa

1.2.2 Osio G:n (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) kertapalkkio kesäkuussa 2023

OVTES:n Osio G:n henkilöstölle maksetaan kohdan 1.2.1 lisäksi euromääräinen kertapalkkio 150 euroa. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

Kertaerän osa-aikaisuus määräytyy kohdan 1.2.1 mukaisesti. Tähän kertaerään liittyvää ohjeistusta annetaan myös KT:n yleiskirjeessä 9/2023.

2 Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 lukien

2.1 OVTES:n paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

  • A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

3 § 2 mom.

5 §

0,4 prosenttia

  • B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

5 §

0,3 prosenttia

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,7 prosenttia

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,7 (0,4+0,3) prosenttia kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos A-kohdan mukaisesta paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Jos 2.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja.

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

KT:n yleiskirjeessä 2/2023 on annettu ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen (A-kohta ja B-kohta)

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Tällöin hyvänä käytäntönä on käydä yhdessä läpi laskentaperiaatteet (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023) ensimmäisessä neuvottelussa. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Selvitys järjestelyerän käytöstä

Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten järjestelyerät on jaettu. Selvityksessä on erotettava toisistaan A-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,4 %) ja B-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,3 %).

2.2 Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaan (1,2 %)

Kehittämisohjelmaa on selostettu KT:n yleiskirjeessä 15/2022.

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023 kehittämisohjelman erä on paikallinen järjestelyerä.

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa 2023 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 1,2 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Vaikka kehittämisohjelmassa on kirjattu erikseen kohdat ”3.2 VAKA-OVTES” ja ”3.3. OVTES”, on vuoden 2023 erien osalta kyse yhdestä koko OVTES:sta koskevasta paikallisesta erästä. Näin ollen esim. neuvottelumenettelyiden, järjestelyerän jaon ja dokumentoinnin näkökulmasta ei ole erillistä osiota G koskevaa paikallista järjestelyerää.

Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman OVTES:n paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestön edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

OVTES:n paikallista järjestelyerää koskevat edellä olevat neuvottelulausekkeet ovat voimassa myös neuvoteltaessa kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä.

3 Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Yleiskorotus 1.6.2023 perustuu kahteen eri OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Yleiskorotus
1.6.2023 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotuksen suuruus

  • Yleiskorotuksen suuruus alun perin

3 § 1 mom.

 

1,32 prosenttia

  • Lisäys yleiskorotukseen (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,7 prosenttia

 

 

 

Yleiskorotus yhteensä

 

2,02 prosenttia *)

*) Jos 2.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän jakamisesta ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Tällöin paikallisesti toteutettava yleiskorotus on 2,17 (2,02 + 0,15) prosenttia.

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien taulukossa esitetyillä yleiskorotuksella. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla.

OVTES:n korotetut peruspalkat ja euromääräiset lisät 1.6.2023 lukien ovat yleiskirjeen liitteessä 1.

4 Yleiskorotuksen ja järjestelyerän laskentajärjestys

Koska yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä ja kehittämisohjelmaerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2023 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin. Laskenta tehdään palkkasummasta, joka ei sisällä samaan aikaan tulevia korotuksia. Katso KT:n yleiskirje 2/2023.

5 Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Edellä selostettujen paikallisten järjestelyerien ja yleiskorotusten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita.

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien. Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien, mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.
    
Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund


Liite 1 OVTES:n korotetut peruspalkat ja euromääräiset lisät 1.6.2023 lukien

 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT