Yleiskirje
12/2022
Kunnanhallituksille

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirja, muuttuneet sopimusmääräykset sekä palkat ja palkkiot 1.6.2022 lukien.

Muusikkosopimus 2022–2025 noudattaa palkankorotusten (1.6.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024) osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy keskitetty järjestelyerä 2022 (0,5 %) 1.10.22 lukien sekä paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 (0,4 %) ja 1.6.2024 (0,4 %) lukien. Sopimuskorotuksiin 2023 ja 2024 liittyvät samat perälautamääräykset kuin KVTES 2022–2025 sopimukseen.

Muusikkosopimukseen ei sisälly pääsopijajärjestöjen (JUKO ja JAU) ja KT:n välillä sovittelulautakunnan välityksellä solmittua kunta- ja hyvinvointialaa koskevaa erillisenä virka- ja työehtosopimuksena sovittua palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevaa kehittämisohjelmaa 2023–2027.

Kuukausipalkkaisten muusikoiden työ- ja virkaehtosopimuksessa sovelletaan monelta osin KVTES:n määräyksiä (ks. I luku 1 § soveltamisala 2 mom.). Perhevapaauudistuksen johdosta muutettuja KVTES määräyksiä (V luku) sovelletaan sellaisenaan kuukausipalkkaisten muusikoiden virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Sopimuksen tekstimuutos – yleisötyömääräyksen soveltaminen

Sopimuksessa 2020–2021 työaikalukuun (II) 1 momenttiin lisätty soveltamisohje pienemmässä kokoonpanossa soittamisesta on siirretty omaksi määräykseksi sopimuksen 2022–2025 III luvun 10 § määräykseksi (Työskentely pienemmässä kokoonpanossa). Määräystä on tarkennettu ja selvennetty sopimusmääräyksestä ilmenevällä tavalla. Määräyksellä ei ole vaikutusta voimassa oleviin paikallisiin sopimuksiin yleisötyön tekemisestä.

Määräyksestä on poistettu tuntimäärärajoituksena 12 tuntia. Muusikon pääasiallinen työtehtävä on kuitenkin orkesterityö. Pienemmässä kokoonpanossa soittaminen on aina poikkeuksellista, jollei asiasta ole toisin sovittu. Työskentelyyn pienemmässä kokoonpanossa sovelletaan orkesterin työaikaa ja työohjelmaa koskevia määräyksiä ja näille soittotehtäville tulee varata myös riittävästi harjoitteluaikaa (II luku 3 § – 6 §).

Määräyksessä mainitulla yleisötyötehtävillä tarkoitetaan orkesterityön saavutettavuutta edistäviä soittotehtäviä muusikkojen mediasopimuksessa mainituissa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatus- ja sivistyspalveluiden yksiköissä tai muissa kaupungin työyksiköissä. Näiden yleisötyötehtävien suunnittelu ja organisointivastuu on työnantajalla. Myös yleisötyötehtävän tulee olla luonteeltaan selkeästi muusikon työtä.

Määräyksen kehittämistarpeita ja mahdollisesta soveltamiseen liittyviä tulkintoja on sovittu tarkasteltavan sopimuskaudella Muusikkojen liiton ja KT:n yhteisessä työryhmässä, jossa on edustettuna myös työnantajan ja työntekijän edustajia. Sopijaosapuolet antavat sopimuskauden aikana yhteisen ohjeistuksen yleisötyötä koskien.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.  

Palkantarkistukset vuonna 2022    

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosenttia. Keskitetystä järjestelyerästä palkantarkastuksiin käytetään lisäksi 0,5 prosenttia 1.10.2022. Keskitetty järjestelyerä on sovittu jaettavan yleiskorotuksena.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 1,98 prosenttia ja 1.10. lukien 0,5 prosenttia.        

Palkantarkistukset vuonna 2023

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Sopimuskirjat

Painetun sopimuskirjan tilaamisesta tiedotetaan myöhemmin.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund

Liitteet    
1 Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja
2 Sopimusmääräysmuutokset sekä kuukausipalkkaisten muusikkojen peruspalkat 1.6.2022 sekä tilapäisten muusikkojen palkkiot 1.6.2022

Jakelu: Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kemin, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lohjan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Tampereen, Turun, Vaasan ja kaupunginhallitukset sähköpostitse
Tiedoksi: Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry

 

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT