På svenska
Yleiskirje
10/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut suosituksen henkilöstökertomuksen laadintaan. Se korvaa aiemman suosituksen vuodelta 2013 ”Henkilöstövoimavarojen arviointi – suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen”. Uuden suosituksen mukainen raportointi on tarkoitettu otettavan käyttöön vuonna 2022.

Uudistettu suositus on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntaorganisaatioiden kanssa. Uudistetuista, yhteisesti laskettavista tunnusluvuista on käyty keskustelua myös HR-järjestelmätoimittajien kanssa.  
Henkilöstökertomukset rakentuvat kuntaorganisaatioiden strategioiden pohjalle. Uusi suositus kannustaa määrittelemään tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit keskeisille henkilöstötietoon kytkeytyville tarpeille ja tavoitteille. Strategiset valinnat ohjaavat määrittelyä.

Suosituksessa nostetaan esiin neljä teemaa, joihin kannustetaan kiinnittämään huomiota: osaaminen ja uudistuminen, työhyvinvoinnin johtaminen, esihenkilötyö ja johtaminen sekä tuloksellisuus ja tuottavuus. Suositus tarjoaa esimerkkejä, miten tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita voidaan näiden teemojen osalta rakentaa. Jokainen kuntaorganisaatio luo kuitenkin omat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit omien tarpeidensa pohjalta.

Suosituksen lopussa esitetään viisi suositeltavaa, valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävää ja seurattavaa henkilöstön tilaa kuvaavaa määrällistä tunnuslukua. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen laskentatapa mahdollistaa kuntaorganisaatioiden välisen vertailun.

Julkaisu “Suositus henkilöstökertomukseen” on luettavissa KT:n verkkosivuilla osoitteessa kt.fi > Julkaisut ja oppaat

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT