På svenska
Yleiskirje
12/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ohjeita ja esimerkkejä KVTES:n 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Seuraavat ohjeet koskevat KVTES:n paikallista järjestelyerää. Paikallisen järjestelyerän laskentaohjeita sekä KVTES:n järjestelyerän mallilaskuri on päivitetty KT:n verkkosivuille. Kunnat ja kuntayhtymät voivat käyttää KT:n tekemää laskuria mallina räätälöidessään mahdollisia omia kustannuslaskureitaan.

Myös muiden sopimusalojen laskentaohjeita päivitetään syksyn aikana KT:n verkkosivuille.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien (KVTES:n allekirjoituspöytäkirja 3 §)

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta, täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä ja yleiskirjeessä 8/2020.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi maaliskuulta 2021) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden KVTES-sopimusalan palkkasummasta.

Koska yleiskorotus ja järjestelyerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.4.2021 lukien, on molemmat korotukset laskettava erikseen palkkoihin ja palkkasummasta, joihin ei sisälly em. korotuksia. (Yleiskirjettä on täydennetty tällä lisäyksellä 13.11.2020).

Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät).

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, työnantajan edustajien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat.

Heijastukset automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin

Automaattiset eli prosentuaaliset palkanlisät korottuvat samassa suhteessa kuin tehtäväkohtainen palkka tai varsinainen palkka korottuu. Esimerkiksi työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja työaikakorvausten tuntihinnan laskentapohjana on varsinainen palkka.

Tehtäväkohtaisen palkan/varsinaisen palkan korottuessa ei-automaattiset eli euromääräiset palkanlisät (kuten esim. määrävuosilisä ja luontoisedut) pysyvät ennallaan.

Heijastusvaikutukset tulee ottaa huomioon kustannuslaskennassa, jotta sovittu kustannusvaikutus ei ylity eikä alitu.

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutus

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 0,8 prosenttia KVTES- palkkasummasta. Työnantaja voi halutessaan maksaa ylimääräistä.

Paikallisen järjestelyerän tuomaa korotuksen suuruutta yksilötasolla ei ole sovittu valtakunnan tasolla.

Oikeita lopputuloksia on vain yksi eli sovittu kustannusvaikutus palkkasummasta. Oikeaan lopputulokseen voidaan kuitenkin päätyä usealla eri laskutavalla. Järjestelyerän suuruus voidaan siten laskea esimerkiksi varsinaisista palkoista tai kokonaisansioista. Korotusten heijastusvaikutukset automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin on otettava huomioon laskentatavasta riippumatta. Järjestelyerän kustannusvaikutuksen palkkasummaan tulee sisältää em. heijastusvaikutukset.

Järjestelyerän laskeminen tehtäväkohtaisista palkoista ei ole suositeltavaa, jos erää käytetään myös henkilökohtaisiin lisiin.

Työnantaja vastaa kustannuslaskennasta ja toimii virkavastuulla.

Esimerkkejä paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Jos 0,8 %:n paikallinen järjestelyerä lasketaan euromääräisenä kokonaisansioiden tai varsinaisten palkkojen palkkasummasta, ei tätä eurosummaa voida siirtää sellaisenaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin. Tällöin jää ottamatta huomioon korotusten heijastus työkokemuslisiin, työaikakorvauksiin ja muihin ns. automaattisiin eli prosentuaalisiin lisiin, ja kokonaiskustannusvaikutus ja käytettävissä oleva euromäärä ylittyy.

Seuraavien esimerkkien avulla kuvataan, miten palkankorotukset toteutetaan oikein (esimerkit 1 ja 2) ja väärin (esimerkit 3 ja 4) ja korotusten kustannusvaikutuksia.

Esimerkeissä korotukset on yksinkertaisuuden vuoksi viety vain yhden yksittäisen henkilön palkkaan. Käytännössä korotusten suuruus ja kohdentaminen esimerkiksi tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin voivat vaihdella henkilöittäin.

Paikallinen järjestelyerä käytetään esimerkeissä 1 ja 3 tehtäväkohtaiseen palkkaan ja 2 ja 4 henkilökohtaiseen lisään.

Oikea laskutapa

Esimerkki 1: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,8 % maaliskuun 2021 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 24 € (3 000 x 0,8/100 = 24 €). Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan kuitenkin korottaa vain 21,11 € ((2 550/(2 550+204))x(2 850/3 000)x24=21,11 €), jotta kustannusvaikutus ei ylity. Esimerkissä on huomioitu korotuksen heijastus työkokemuslisään ja työaikakorvauksiin. Henkilökohtainen lisä ja määrävuosilisä eivät korotu. Kokonaisansiot nousevat tasan 0,8 % eli 24 euroa.

 

          Palkka €/kk

   
 

31.3.2021

1.4.2021

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 550

2 571,11

0,83

(+ 21,11 € )

Työkokemuslisä 8 %

204

205,69

0,83

(automaattinen lisä, korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä

50

50,00

0,00

(ei sovittu korotusta)

Määrävuosilisä

46

46,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 850

2 872,80

0,80

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,20

0,80

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

3 000

3 024,00

0,80

kustannusvaikutus 0,8 % palkkasummasta eli 24 €

Esimerkki 2: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,8 % maaliskuun 2021 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 24 € (3 000 x 0,8/100 = 24 €). Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan henkilökohtaiseen lisään. Henkilökohtaista lisää voidaan kuitenkin korottaa vain 22,80 € ((2 850/3 000) x 24=22,80 €), jotta kustannusvaikutus ei ylity. Esimerkissä on huomioitu korotuksen heijastus työaikakorvauksiin. Työkokemuslisä ja määrävuosilisä eivät korotu. Kokonaisansiot nousevat tasan 0,8 % eli 24 euroa.

 

          Palkka €/kk

   
 

31.3.2021

1.4.2021

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 550

2 550,00

0,00

(ei korotusta)

Työkokemuslisä 8 %

204

204,00

0,00

(automaattinen lisä, ei korotu, koska TKP ei korotu)

Henkilökohtainen lisä

50

72,80

45,60

(+ 22,80)

Määrävuosilisä

46

46,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 850

2 872,80

0,80

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,20

0,80

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

3 000

3 024,00

0,80

kustannusvaikutus 0,8 % palkkasummasta eli 24 €

 

Väärä laskutapa

Esimerkki 3: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,8 % maaliskuun 2021 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 24 € (3 000 € x 0,8/100 = 24 €) ja korotetaan tällä euromäärällä tehtäväkohtaista palkkaa. Tässä jäi ottamatta huomioon korotusten heijastus työkokemuslisään ja työaikakorvauksiin. Kokonaiskustannusvaikutus ylittyy esimerkissä 0,11 %-yksiköllä eli 3,28 eurolla.

 

          Palkka €/kk

   
 

31.3.2021

1.4.2021

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 550

2 574,00

0,94

(+24 €)

Työkokemuslisä 8 %

204

205,92

0,94

(automaattinen lisä, korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä

50

50,00

0,00

(ei korotusta)

Määrävuosilisä

46

46,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 850

2 875,92

0,91

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,36

0,91

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

3 000

3 027,28

0,91

kustannusvaikutus 0,91 % eli 27,28 € ja se ylittyi 0,11 %-yksiköllä eli 3,28 €

Esimerkki 4: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,8 % maaliskuun 2021 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 24 € (3 000 € x 0,8/100 = 24 €) ja korotetaan tällä euromäärällä henkilökohtaista lisää. Tässä jäi ottamatta huomioon korotusten heijastus työaikakorvauksiin. Kokonaiskustannusvaikutus ylittyy esimerkissä 0,04 % -yksiköllä eli 1,26 eurolla.

 

          Palkka €/kk

   
 

31.3.2021

1.4.2021

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 550

2 550,00

0,00

(ei korotusta)

Työkokemuslisä 8 %

204

204,00

0,00

(automaattinen lisä, korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä

50

74,00

48,00

(+ 24 €)

Määrävuosilisä

46

46,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 850

2 874,00

0,84

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,26

0,84

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

3 000

3 025,26

0,84

kustannusvaikutus 0,84 eli 25,26 € ja se ylittyi 0,04 %-yksiköllä eli 1,26 €

Yleiskorotuksen ja järjestelyerän laskentajärjestys

Koska yleiskorotus ja järjestelyerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.4.2021 lukien, on molemmat korotukset laskettava erikseen palkkoihin ja palkkasummasta, joihin ei sisälly em. korotuksia.

Alla olevissa esimerkeissä on kuvattu samaan ajankohtaan tulevan yleiskorotuksen ja järjestelyerän keskinäistä toteuttamisjärjestystä tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Esimerkkejä yleiskorotuksen ja järjestelyerän kohdentamisesta tehtäväkohtaiseen palkkaan.
Tehtäväkohtainen palkka ennen korotuksia 2 550 €/kk.

         

Yleis-korotus

Järjestely-erä

Oikein

Väärin

Huomaa!

1 %

0,8 %

2 550 € + 1,8 % = 2 595,90 €
tai
2 550 €:sta 1 % = 25,50 €
2 550 €:sta 0,8 % = 20,40 €
2 550 € + 25,50 € + 20,40 € = 2 595,90 €

2 550 € + 1 % = 2 575,50 2 575,50 + 0,8 % =
2 596,10 €

Prosentit voidaan laskea yhteen tai erikseen eikä järjestyksellä ole väliä. Molemmissa tapauksissa korotus on 45,90 €. Korotusta ei saa laskea toisella korotuksella korotettuun palkkaan, muuten kustannus ylittyy.

1 %

20 €

2 550 + 1 % = 2 575,50 €

2 575,50 + 20 € = 2 595,50 €

2 550 € + 20 € = 2 570 €

2 570 + 1 % = 2 595,70 €

Prosentuaalinen korotus lasketaan aina ensin ja tämän jälkeen lisätään euromääräinen korotus. Prosentuaalista korotusta ei saa laskea euromääräisellä korotuksella korotettuun palkkaan, muuten kustannus ylittyy.

(Laskentajärjestystä koskeva kohta lisätty yleiskirjeeseen 13.11.2020.)

Dokumentoi ratkaisut

Paikallisia järjestelyeriä koskevat ratkaisut tulee dokumentoida. Erien perusteiden, käytön ja kohdentamisen dokumentointi tukee myös suunnitelmallista henkilöstöpolitiikkaa ja palkkausjärjestelmän toteuttamisen seurantaa. KT lähettää kunnille ja kuntayhtymille tiedustelun, miten paikalliset järjestelyerät on eri sopimusaloilla käytetty.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen


13.10.2020 julkaistua yleiskirjettä on täydennetty kahdella lisäyksellä 13.11.2020.

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT