På svenska
Yleiskirje
28/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suositus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta

Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla. Se nähdään myös keinona nykyaikaistaa työn organisointia ja sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aika.

Etätyön puitesopimus solmittiin Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä heinäkuussa 2002. Sopimuksessa sovittiin etätyöhön siirtymisen periaatteet ja etätyön tekemisen minimiehdot. Eri maiden työmarkkinajärjestöille annettiin kolme vuotta aikaa saattaa sopimus voimaan omissa jäsenmaissaan. Suomessa työmarkkinajärjestöt pääsivät sopimukseen toukokuussa 2005 puitesopimuksen täytäntöönpanosta.  Kansallinen täytäntöönpano toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittamalla asiakirjalla ja sen mukaisilla toimenpiteillä.

Asiakirja sisältää itse suositusosan sekä muistilistan huomioon otettavista asioista etätyöstä sovittaessa. Muistilistalla on pyritty avaamaan puitesopimuksen sisältöä sekä tuomaan esille etätyötä koskeva nykyinen käytäntömme mm. lainsäädännössämme.

Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevat työnantajien ja työntekijöiden väliset sopimukset tehdään jatkossa puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti. Puitesopimus sisältää määräyksiä mm. etätyön vapaaehtoisuudesta, järjestelyn peruuttamisesta sekä etätyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Etätyön tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä nykyistä paremmin. Kuntasektorilla on tällä hetkellä etätyötä käytetty suhteellisen vähän. Etätyötä on tehty pääasiallisesti osa-aikaisesti ja joustavasti työtilanteen mukaan. Kokoaikainen etätyö sen sijaan on harvinaista. Etätyön edistämistoimet olisi hyvä liittää osaksi kunnan kokonaisvaltaista kehittämistyötä. Sitä voidaan käyttää keinona työn ja perheen aiempaa joustavampaan yhteensovittamiseen, työssä jaksamisen lisäämiseen sekä mahdollisesti pehmentää eläkkeelle siirtämistä. Osaavasta työvoimasta käytävässä kilpailussa etätyö on yksi väline paitsi osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytoimiseksi myös sen säilyttämiseksi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                                   Jukka Sädevirta

 

LIITTEET

  1. Sopimus etätyötä koskevan puitesopimuksen  täytäntöönpanosta
  2. Etätyöstä sovittaessa huomioon otettavaa
  3. Etätyötä koskeva puitesopimus