På svenska
Yleiskirje
10/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailu- ja kurssikustannusten korvauksen määrä

Kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvien viranhaltija/työntekijäryhmien palvelussuhteen ehdoista siltä ajalta, joksi heille on myönnetty virkavapautta tai työlomaa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten. 

Mainitun sopimuksen 9 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, ruokailukustannusten korvaus. 

Saman sopimuksen 9 §:n nojalla työsuojelukoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, kurssikustannusten korvaus. 

Ruokailukustannusten korvaukseksi on sovittu 21,66 € ja kurssikustannusten korvaukseksi 40 € vuonna 2005.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                              Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                         Markku Roiha

LIITE  
Virka- ja työehtosopimus kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä