På svenska
Yleiskirje
6/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvausten määrä

Kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvien viranhaltija/työntekijäryhmien palvelussuhteen ehdoista siltä ajalta, joksi heille on myönnetty virkavapautta tai työlomaa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten.

Mainitun sopimuksen 9 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, ruokailukustannusten korvaus.

Ruokailukustannusten korvaukseksi on vuodeksi 2003 sovittu 20,90 €.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                   Markku Roiha


LIITE

Virka- ja työehtosopimus kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä

1 §
Sovittiin, että kunnallista henkilöstökoulutusta koskevan suositussopimuksen sekä virka- ja työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta 9 §:ssä mainittu ruokailukustannusten korvaus on 20,90 € vuonna 2003.

2 §
Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2003. Sopimuksen voimassaolo lakkaa samalla, kun kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) lakkaa olemasta voimassa.

Helsingissä 29. tammikuuta 2003

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

AKAVA-JS RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

TEKNIIKAN JA PERUSPALVELUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ KTN RY

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY