Uutinen

Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta tehostetaan

Valtioneuvoston antamassa asetuksessa muutettiin työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettua aiempaa asetusta. Uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus sisältää luokituksen biologisten tekijöiden luokituksesta. Molemmat asetukset tulevat voimaan 15.11.2020.

Biologinen tekijä kädessä -kuvituskuva: Pixhill

Valtioneuvoston 29.10. antama asetus selventää, miten asetuksen eri pykäliä sovelletaan erilaisilla työpaikoilla. Muutos täsmentää työnantajan velvollisuuksia erityisesti sellaisilla työpaikoilla, joihin ei liity tarkoituksellista biologisten tekijöiden käyttöä tai niillä työskentelyä. Näitä ovat esimerkiksi rakennusten korjaus- ja purkutöissä tai tartuntatautiepidemiatilanteessa lähikontaktissa tapahtuvassa työssä palvelu- tai kuljetusalalla.

Työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työssä esiintyvät biologiset vaarat tarkennettiin

Selvitys ja arviointi on tarkistettava erityisesti, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille. Työnantajan on myös säilytettävä vaarojen arviointi ja sen perustana olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava tiedot työsuojeluviranomaiselle.

Asetuksessa tarkennettiin myös tietoja, mitä työnantajan tulee merkitä luetteloon biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä. 

Lisäksi asetuksella päivitettiin liitteitä II ja III, joissa säädetään eristystoimenpiteistä tartuntavaaran vähentämiseksi sekä biologisen tekijän vaaraluokan suuruuden perusteella määräytyvistä eristyksen tasoista laboratorioille, eläintiloille ja teollisuudelle. 

Luokittelu on otettava huomioon työpaikan vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa 

Uusi sosiaali- ja terveysministeriön 29.10. antama asetus sisältää luettelon biologisista tekijöistä, joiden tiedetään aiheuttavan tartunnan ihmisiin luokiteltuna vaaraluokkiin 2, 3 ja 4. Luettelossa on myös tietoja tekijöiden myrkky- ja allergisista vaikutuksista ja siitä, onko tehokas rokote saatavilla. 

Luettelo sisältää noin 150 uutta biologista tekijää, esimerkiksi SARS-CoV-2-virus, joka on luokiteltu ryhmään 3 kuuluvaksi virukseksi. 

Asetuksen luokittelu vaaraluokkiin vaikuttaa työnantajan velvollisuuksiin. Luokittelu on otettava huomioon vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, jonka perusteella työnantaja päättää toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Lisäksi tietyt erikseen säädetyt torjuntatoimenpiteet ja menettelytavat määräytyvät vaaraluokituksen perusteella. 


Muualla verkossa

 

Myös verkossa:

KT järjesti webinaariin biologisista tekijöistä työssä ja riskien arvioinnista eri työympäristöissä 29.10.2020 klo 9–11.30. Ajankohtaisen webinaarin esitykset Biologisia tekijöitä koskevat säädösmuutokset, Perusteet biologisten vaaratekijöiden riskinarviointiin sekä Biologisten tekijöiden valvonta työsuojelussa,  löytyvät KT:n tapahtumien aineistoista.