På svenska
Uutinen

Työn arvostus näkyy kunta-alalla palkassa

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen tuoreen palkka- ja työvoimakustannusselvityksen mukaan kunta-alalla palkat ovat useissa tehtävissä korkeampia kuin yksityisellä sektorilla. Kunta-alalla myös vuosilomaetuudet ja muut palvelussuhteen ehdot ovat keskimäärin paremmat. Lisäksi kuntatyönantajat maksavat yksityistä sektoria korkeampia eläkemaksuja.

Ansiokehitys

Selvityksessä verrattiin yksityisen sektorin ja kuntasektorin palkkoja. Tulosten mukaan yksityisen sektorin palkat ovat keskimäärin 2,1-3,0 prosenttia paremmat kuin kunta-alalla. Vastaavien ammattien aineistossa tulos on hieman pienempi eli 1,7-2,6 prosenttia. Tulokset vaihtelevat eri ansiokäsitteiden välillä. Palkkaeroja on selvityksessä kuvattu monella muuttujalla, ja palkkaerot vaihtelevat valitun muuttujan mukaan.

Selvityksessä tehtiin erikseen analyysit kaikki ammatit sisältävästä sekä ns. vastaavat ammatit sisältävistä aineistoista. Vastaavien ammattien määritelmänä on, että kummankin sektorin aineistossa on tarkalla ammattiluokkatasolla vähintään sata havaintoa (työntekijää) joka vuosi. Tämä aineisto kattoi 91 prosenttia kaikista kunta-alan havainnoista.

Sairaanhoitajille, lastentarhanopettajille ja toimistosiivoojille maksetaan kunta-alalla hyvin

Suurten henkilöstöryhmien aloilla, kuten terveys- ja sosiaaliala, kasvatus- ja opetusala, kuntasektorin palkat ovat vastaavissa ammateissa työskentelevillä jonkin verran suuremmat (0,4-2,3 prosenttia) kuin yksityisellä sektorilla.

Kuvio 5.4: Suhteelliset palkkaerot kaikilla ammateilla koulutusalan mukaan
Suhteelliset palkkaerot kaikilla ammateilla koulutusalan mukaan Blinder-Oaxaca hajotelmamenetelmällä (osa kuviota 5.4)

Kun katsotaan kuntasektorin suurimpia nimikkeitä, ovat esimerkiksi sairaanhoitajien ansiot yksityisellä sektorilla 6,4-8,1 prosenttia matalammat kuin kuntasektorilla. Luokanopettajilla ero on 2,3-4,0 ja lastentarhanopettajilla 5,3-6,1 prosenttia kuntasektorilla työskentelevien eduksi.

Toimistosiivoojille maksetaan yksityisellä sektorilla 7,4-7,6 ja sairaala- ja laitosapulaisille 4,6-5,0 prosenttia vähemmän kuin kuntasektorilla.

Suurimmat kunta-alan nimikkeet ja palkkaero, yksityisen sektorin ero kuntasektoriin. Negatiivinen arvo tarkoittaa, että yksityisellä sektorilla ansiot ovat matalammat kuin kuntasektorilla.

Ammatti / ammattiluokka Palkkaero (%), säännöllisen työajan kuukausiansio Palkkaero (%), kokonaisansio sisältäen kertaerät
Sairaanhoitajat -6,4 % -8,1 %
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. -6,0 % -6,6 %
Sosiaalialan hoitajat -6,0 % -6,0 %
Luokanopettajat -2,3 % -4,0 %
Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat 3,1 % 1,0 %
Lastentarhanopettajat -5,3 % -6,1 %
Kotityöpalvelutyöntekijät -6,6 % -7,5 %
Muut lähihoitajat -4,6 % -5,6 %
Sosiaalialan ohjaajat 0,8 % 0,3 %
Ammatillisen koulutuksen opettajat -0,1 % -1,6 %
Toimistosiivoojat ym. -7,4 % -7,6 %
Sairaala- ja laitosapulaiset -4,6 % -5,0 %
Sosiaalityöntekijät ym. 1,2 % 0,4 %
Kiinteistöhuollon työntekijät 1,6 % -1,2 %
Avustavat keittiötyöntekijät -1,9 % -1,6 %

Kunta-alan suurissa ammateissa näkyy selvästi kuntatyönantajien arvostus työntekijöitään kohtaan, sillä heille maksetaan selvästi suurempaa palkkaa kuin yksityisellä sektorilla vastaavissa tehtävissä.

Lisäksi kunta-alalla on keskimäärin paremmat vuosilomaetuudet ja siitä johtuva lyhyempi vuosityöaika. Kunta-alan palvelussuhteen ehdot ovatkin työntekijöiden näkökulmasta erittäin kilpailukykyiset. Tilastokeskuksen asiantuntijan arvion mukaan keskimäärin lyhyemmän vuosityöajan vaikutus on noin kolme prosenttia.

Lisäksi kuntatyönantajille tulee yksityistä sektoria suuremmat kustannukset neljä prosenttiyksikköä korkeamman työeläkemaksun vuoksi.

Kun huomioidaan palkkataso, palvelussuhteen muut ehdot ja muut työvoimakustannukset, maksaa kuntatyönantaja työpanoksesta selvästi enemmän kuin yksityinen sektori.
 

Ei perusteita palkkaohjelmalle

Johtopäätökset selvityksestä ovatkin selkeät: erilliselle palkkaohjelmalle ei ole kuntasektorilla minkäänlaisia perusteita, sillä vastaavissa tehtävissä palvelussuhteen ehdot ovat kuntasektorilla keskimäärin vähintäänkin samaa tasoa yksityisen sektorin kanssa. Useissa kuntasektorin tärkeissä ammateissa palkat ovat kuntasektorilla jo nykyisin selvästi korkeammat kuin yksityisellä sektorilla.

Alueellisessa tarkastelussa Uusimaa erottuu omaksi osiokseen. Siellä yksityisen sektorin palkat ovat vastaavissa ammateissa 5-7 prosenttia paremmat. Tämä saattaa osaltaan kuvata sitä, että yksityisen sektorin tuottavimmat toimialat ja yritykset sijaitsevat usein Uudellamaalla, ja näissä yrityksissä samoilla nimikkeillä maksetaan korkeampia palkkoja. Lähes joka toisessa maakunnassa kuntasektorin palkat ovat yksityistä sektoria paremmat.

Kuvio 5.6. Suhteelliset palkkaerot kaikilla ammateilla maakunnan mukaan
Suhteelliset palkkaerot kaikilla ammateilla maakunnan mukaan Blinder-Oaxaca hajotelmamenetelmällä (osa kuviota 5.6)

Selvityksen pohjana laaja palkkarakenneaineisto

Palkkavertailun tekivät Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston (2014-2016) avulla. Havaituista palkkaeroista eliminoitiin se osa, joka voidaan tilastollisesti selittää työntekijään tai palvelussuhteeseen liittyviä tekijöillä.

Vertailussa käytettiin kolmea eri ansiokäsitettä: säännöllisen työajan kuukausiansio ilman kertaluontoisia palkaneriä, kokonaistyöajan kuukausiansio ilman kertaluontoisia palkaneriä sekä kokonaistyöajan kuukausiansio, joka sisältää kertaluontoiset palkanerät kuten tulospalkkiot ja lomarahat.

Analyysit tehtiin kahdella eri menetelmällä: hedoninen menetelmä sekä Blinder-Oaxaca hajotelmamenetelmä. Edellä kuvatut tulokset perustuvat jälkimmäiseen menetelmään, joka on palkkaerotutkimuksissa yleisimmin käytetty menetelmä.

Koko selvitys on luettavissa KT:n sivulla > 

Lue KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote 17.2.2020: Yksityisen ja kuntasektorin väliset palkkaerot selvitetty

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT