Suomeksi
Nyhet

Antalet olycksfall i arbetet minskade i kommunsektorn

Antalet olycksfall i arbetet och olycksfallsfrekvensen minskade dramatiskt i kommunsektorn under förra året enligt Olycksfallsförsäkringscentralens analys av olycksfallen i kommunsektorn. Den största enskilda anledningen var coronapandemin då många arbetstagare övergick till att arbeta på distans och även andra specialarrangemang vidtogs.

Ihminen kävelee kainosauvojen kanssa suojatiellä

Olycksfallsfrekvensen i kommunsektorn är lägre än genomsnittet 

Antalet olycksfall i arbetet i kommunsektorn var 15 875 år 2020 mot 19 138 olycksfall året innan. Antalet olycksfall i arbetet minskade med 17 procent och olycksfallsfrekvensen från 24,2 till 21,2. Frekvensen avser förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetade timmar. Olycksfallsfrekvensen för alla sektorer och yrkesgrupper sammantaget var 25,0 olycksfall i arbetet per en miljon arbetstimmar.

Att olycksfallsfrekvensen i kommunsektorn ligger under genomsnittet beror på att man i kommunsektorn ofta arbetar med förvaltnings- och kontorsarbete som är lågriskarbete. 

Förändringen i antalet olycksfall i arbetet beror på färre olyckor under förflyttning och på att dessa olyckors relativa andel minskade.

Mest olyckor inom jord- och skogsbrukssektorn

Inom kommunsektorn är olycksfallsfrekvensen störst inom jord- och skogsbruksarbete. Inom huvudyrkesgruppen jordbrukare och skogsarbetare, där också bland annat lantbruksavbytare statistikförs skedde 78,3 olycksfall i arbetet per en miljon arbetstimmar.

Den näst högsta olycksfallsfrekvensen hade huvudyrkesgruppen process- och transportarbetare, som inkluderar bland annat förare av olika fordon, värmepannoperatörer samt tvätteriarbetare. Olycksfallsfrekvensen i denna yrkesgrupp var 39,6 olycksfall i arbetet per en miljon arbetstimmar.

Den tredje största gruppen med en olycksfallsfrekvens på 38,1 var arbetstagare inom service och försäljning, såsom närvårdare, barndagvårdare, elevassistenter, fastighetsskötare, restaurang- och storköksarbetare samt brandmän. 

Antalet arbetsplatsolyckor bland studerande har halverats 

Arbetsplatsolyckorna bland oavlönade Inom kommunsektorn var sammanlagt cirka tusen år 2020 medan det år 2016 noterades 2034 olycksfall i arbetet i denna grupp.  År 2020 råkade cirka 900 yrkesskolelever ut för olycksfall i arbetet medan 100 olycksfall gällde andra skolelever eller praktikanter.