Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivaravgifterna sjunker år 2022

De kommunala arbetsgivarnas pensionsförsäkringsavgift sjunker med 0,4 procentenheter och de kommunala företagens avgift förblir oförändrad. Arbetslöshetsförsäkringsavgiften stiger med i genomsnitt 0,14 procentenheter. Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sjunker däremot med 0,19 procentenheter. Sammanlagt minskar avgifterna med 0,45 procentenheter, vilket innebär en besparing på knappt 100 miljoner euro för de kommunala arbetsgivarna år 2022.

Arbetsgivarnas arbetskraftskostnader består av löner och andra anställningsvillkor samt socialförsäkringsavgifter. Den största utgiftsposten när det gäller socialförsäkringsavgifter är pensionsavgifterna. Andra avgifter som hänför sig till arbetstagarens sociala trygghet är arbetslöshets- och sjukförsäkringsavgifter.

Nivån på pensionsavgifterna sjunker

KT avtalade tillsammans med andra centrala arbetsmarknadsorganisationer om nivån på pensionsavgiften för den privata sektorns pensionssystem (ArPL) för år 2022. Den överenskomna nivån bestämmer också nivån på Kevas lönebaserade avgift. Nivån på den genomsnittliga ArPL-avgiften kvarstår oförändrad, dvs. 24,4 procent. Arbetstagarnas avgifter förblir oförändrade.

KT:s mål i Kevas förvaltning har varit att sänka de kommunala arbetsgivarnas pensionsförsäkringsavgift närmare de privata arbetsgivarnas avgiftsnivå. Pensionsavgiften har varit cirka 4 procentenheter högre än de privata arbetsgivarnas år 2021. 

År 2022 är den lönebaserade avgift som Keva tar ut 24,4 procent (inkl. arbetstagarens andel) och den pensionsutgiftsbaserade avgiften 3,5 procent. Därmed blir kommunernas totala pensionsavgift 27,9 procent. Avgiften är 0,4 procentenheter mindre än i år. Den lönebaserade pensionsavgiften består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift.

Kevas pensionsavgift för de kommunala företagen består

För företag som omfattas av det privata pensionssystemet (ArPL) införs en separat höjning av avgiften med 0,45 procentenheter nästa år. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna kom tidigare överens om en temporär sänkning av arbetsgivaravgifterna inom den privata sektorn under maj-december 2020 som en del av det så kallade coronakrispaketet. Sänkningen av avgiften ska enligt överenskommelsen återbetalas under åren 2022–2025. Den tidsbegränsade sänkningen av ArPL-avgiften gällde inte arbetsgivarnas pensionsavgifter enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL). Således gäller den höjda ArPL-avgiftsnivån nästa år inte kommunala företag som är medlemmar i Keva.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften stiger 

KT är med i Sysselsättningsfondens förvaltning, där det i praktiken fattas beslut om arbetsgivarnas och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter. När alla sektorer beaktats blir arbetsgivarens genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift 1,51 procent och arbetstagarens avgift 1,50 procent av lönesumman år 2022. Arbetslöshetsförsäkringsavgiften stiger sammanlagt med i genomsnitt 0,2 procentenheter, varav hälften är en höjning som riktar sig till arbetsgivarna. Höjningen för nästa år blev måttlig, även om kostnaderna för arbetslösheten ökade betydligt på grund av coronan.

Arbetsgivarens lägre avgift år 2022 är 0,50 procent av lönesumman (då den lönesumma som arbetsgivaren betalar ut är högst 2 197 500 euro om året) och den högre avgiften 2,05 procent (för den andel av lönesumman som överskrider 2 197 500 euro). 

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften för arbetsgivare inom kommunsektorn är nästa år i genomsnitt 1,97 procent. Höjningen jämfört med innevarande år är 0,14 procentenheter. Den högre avgiftsnivån och höjningen av avgiften beror på att de kommunala arbetsgivarna generellt sett är stora arbetsgivare och att största delen av den lönesumma som de kommunala arbetsgivarna betalar omfattas av den högre avgiften.

Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna fastställs i samband med statens budgetproposition för 2022. 

Sjukförsäkringsavgiften sjunker

Arbetsgivarna betalar sjukförsäkringsavgift på basis av betalda löner. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde 15.11.2021 arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift för 2022. Sjukförsäkringsavgiften är 1,34 procent. Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift, som genomgått en trepartsbehandling av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och staten, sjunker med 0,19 procentenheter jämfört med innevarande år.

Sänkningen var möjlig eftersom sjukförsäkringsfondens finansieringstillgångar visade ett överskott på 72 miljoner euro. Överskottet uppstod i och med förbättrade ekonomiska prognoser och en ökning av lönesumman.

 

 

Läs mera