På svenska
Uutinen

Työnantajamaksut alenevat vuonna 2022

Kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksu alenee 0,4 prosenttiyksikköä ja kuntayritysten maksu säilyy ennallaan. Työttömyysvakuutusmaksu nousee keskimäärin 0,14 prosenttiyksikköä. Työnantajien sairausvakuutusmaksu sen sijaan alenee 0,19 prosenttiyksikköä. Yhteensä maksut vähenevät 0,45 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa kuntatyönantajille vajaan 100 miljoonan euron säästöä vuonna 2022.

Työnantajien työvoimakustannukset koostuvat palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sekä sosiaalivakuutusmaksuista. Sosiaalivakuutusmaksujen suurin menoerä ovat eläkemaksut. Muita työntekijän sosiaaliturvaan liittyviä maksuja ovat työttömyys- ja sairausvakuutusmaksut.

Kuntatyönantajan eläkemaksu alenee

KT sopi yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa yksityisen eläkejärjestelmän (TyEL) eläkemaksun tasosta vuodelle 2022. Sovittu taso määrittää myös Kevan palkkaperusteisen maksun tason. Keskimääräinen TyEL-maksun taso säilyy ennallaan 24,4 prosentissa. Työntekijän maksut pysyvät entisellään.

KT:n tavoitteena Kevan hallinnossa on ollut alentaa kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksua ja lähentää sitä yksityisten työnantajien maksutasoon. Eläkemaksu on ollut noin 4 prosenttiyksikköä yksityisiä työnantajia suurempi vuonna 2021. 

Vuonna 2022 Kevan perimä palkkaperusteinen maksu on 24,4 prosenttia (sisältää myös työntekijän osuuden) ja eläkemenoperusteinen 3,5 prosenttia, joista kuntien kokonaiseläkemaksuksi tulee 27,9 prosenttia. Se on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin tänä vuonna. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta.

Kevan kuntayritysten eläkemaksu säilyy ennallaan

Yksityisen eläkejärjestelmän (TyEL:n) piirissä olevien yritysten maksuun tulee erillinen 0,45 prosenttiyksikön korotus ensi vuodelle. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat aiemmin osana niin sanottua koronakriisipakettia yksityisen sektorin työnantajamaksujen väliaikaisesta alentamisesta touko-joulukuussa 2020. Maksunalennus sovittiin palautettavaksi takaisin vuosina 2022–2025. TyEL:n määräaikainen maksualennus ei koskenut julkisten alojen eläkelain (JuEL) tai yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista työnantajien eläkemaksua. Siten ensi vuoden korotettu TyEL-maksutaso ei koske kuntayrityksiä, jotka ovat Kevan jäseniä.

Työttömyysvakuutusmaksu nousee

KT on mukana Työllisyysrahaston hallinnossa, jossa käytännössä päätetään työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuista. Kaikki sektorit huomioiden työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on 1,51 prosenttia ja työntekijän maksu 1,50 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022. Työttömyysvakuutusmaksu nousee yhteensä keskimäärin 0,2 prosenttiyksikköä, josta puolet on työnantajiin kohdistuvaa nousua. Nousu ensi vuodelle saatiin kohtuullistettua, vaikka työttömyyden kustannukset lisääntyivät merkittävästi koronan vuoksi.

Työnantajan alempi maksu vuonna 2022 on 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään 2 197 500 euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,05 prosenttia (palkkasumman 2 197 500 euroa ylittävältä osalta). 

Kunta-alalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ensi vuonna on keskimäärin 1,97 prosenttia. Nousua kuluvaan vuoteen verrattuna on 0,14 prosenttiyksikköä. Suurempi maksutaso ja maksun nousu johtuu siitä, että kuntatyönantajat ovat yleisesti ottaen suuria työnantajia ja enin osa kuntatyönantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin.

Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen esityksen yhteydessä. 

Sairausvakuutusmaksu alenee

Työnantajat maksavat sairausvakuutusmaksua maksettujen palkkojen perusteella. Sosiaali- ja terveministeriö on 15.11.2021 vahvistanut työantajan sairausvakuutusmaksut vuodelle 2022. Sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia. Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja valtion kolmikantaisen käsittelyn läpikäynyt työnantajien sairausvakuutusmaksu alenee 0,19 prosenttiyksikköä kuluvaan vuoteen verrattuna.

Alennus oli mahdollista, koska sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuus oli ylijäämäistä 72 miljoonan euron verran. Ylijäämää syntyi parantuneiden talousennusteiden ja palkkasumman kasvun myötä.

Aiheesta muualla