Suomeksi
Nyhet

Regeringen drog upp riktlinjer för främjandet av sysselsättningen bland personer över 55-år

Regeringspartierna har enats om åtgärder för att främja sysselsättningen, orken i arbetet och arbetsförmågan bland personer som är över 55 år och stärka omställningsskyddet. Avsikten med åtgärderna är att minska tidig pensionsavgång.

Seniorimies pyöräilemässä maastossa muutaman muun kanssa

Vid budgetmanglingen 2020 beslutades om åtgärder som ska öka sysselsättningen med 31 000–36 000 tillsammans med de åtgärder som regeringen redan tidigare vidtagit för att öka sysselsättningen.

I praktiken har det varit fråga om förhandlingar om att slopa den s.k. pensionsslussen. Med pensionssluss avses äldre arbetstagares rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad dagpenning fram till egentlig pensionsålder. Regeringens beslut om pensionsslussen träder i kraft stegvis från och med 2023. Möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för personer födda 1965 eller senare.

Finansministeriet har beräknat sysselsättningsåtgärdernas potentiella konsekvenser för sysselsättningen och den offentliga ekonomin. Den samlade effekten av åtgärderna beräknas förbättra sysselsättningen med cirka 10 300 personer. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 9 100 sysselsatta fram till slutet av 2029 och dessutom skulle en temporär rekrytering inom den offentliga sektorn ge cirka 1 200 sysselsatta. 
Förslagen skulle sammanlagt stärka den offentliga ekonomin med cirka 165 miljoner euro. Arbetsgivarnas kostnader ökar jämfört med nuläget med cirka 10 miljoner euro på 2029 års nivå.

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen ser det som en bra sak att tilläggsdagarna slopas och att den offentliga ekonomin stärks. Men han förhåller sig negativt till att arbetsgivarens kostnader för omställningsskyddet och trycket på kommunernas sysselsättningsskyldighet ökar. Nu är det nödvändigt att ansvaret för tillhandahållandet av sysselsättningstjänster överförs till kommunerna. 

Regeringen vidtar under regeringsperioden åtgärder som stärker ekonomin med målet att uppnå 80 000 nya sysselsatta. Beslut om den följande delen av regeringens sysselsättningsåtgärder fattas vid halvtidsöverläggningen.

Mer på webben: